X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20706
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - matematyka

mgr Małgorzata Mikołajczyk
nauczyciel matematyki

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Miejsce realizacji stażu:
Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2014 r.

Lp.
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Sposób dokumentowania,
dowody realizacji

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztaty pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego (rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. obowiązujące od 1 grudnia 2007 r.).
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie strony internetowej MEN.
VIII 2011 r.
Zestawienie przestudiowanych dokumentów, literatury.

Diagnoza własnych kompetencji zawodowych.
VIII/IX 2011 r.
Teczka dorobku zawodowego.

Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu.
IX 2011 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
IX 2011 r.
Plan rozwoju zawodowego.

Konsultacje z Dyrektorem.
IX 2011 r.
Sugestie, korekty, zmiany uwzględnione w projekcie planu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu.
Świadectwa, zaświadczenia, programy, testy, scenariusze, referaty, publikacje internetowe (wybrane portale edukacyjne).

Sporządzenie sprawozdania z realizacji zaplanowanych działań.
V 2014r.
Autoanaliza, autorefleksja.
Sformułowanie wniosków.
Określenie dalszej drogi zawodowej.


2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Wzbogacenie własnego księgozbioru z zakresu literatury pedagogicznej.
Cały okres stażu.
Bibliografia, notatki.

Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki oraz dziedzin wspomagających, systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.
Cały okres stażu.
Wydruki komputerowe.

Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Odwiedzanie stron internetowych nauczycieli przedmiotów technicznych elektrycznych i elektronicznych.
Cały okres stażu.
Wykaz stron internetowych.
Wydruki komputerowe.

Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu.
Cały okres stażu.
Lista portali edukacyjnych.

Stosowanie na zajęciach aktywizujących metod pracy:
- praca w grupach,
- „burza mózgów”,
- zabawy integrujące zespół klasowy.
Cały okres stażu.
Notatki (konspekty).

Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach metodycznych, kursach (WDN oraz zewnątrzszkolnych), szkoleniach.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia zawodowego.

Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i przez opiekuna stażu
Cały okres stażu.
Zaproszenia do udziału w zajęciach otwartych.

Gromadzenie pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, czasopism branżowych – technicznych, materiałów w postaci kolorowych kserokopii dla uczniów.
Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania.
Cały okres stażu.
Spis dokumentacji.

3.
Modyfikacja wystroju klasopracowni.
Przygotowywanie wspólnie z uczniami gazetek okolicznościowych, systematyczna ekspozycja bieżących informacji – trwających konkursów.
Cały okres stażu.
Dokumentacja fotograficzna.

4.
Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli.
Cały okres stażu.
Testy, sprawdziany, notatki z konsultacji.

5.
Rozbudzenie świadomości ekologicznej – energetycznej uczniów.
Organizacja corocznego Dnia Ekologii konkursów tematycznych i zbiorek surowców wtórnych
Od II roku stażu – cyklicznie
Karty zgłoszeniowe prac konkursowych, scenariusze , konspekty

6.
Opracowanie testów i sprawdzianów kontrolujących umiejętności i wiedzę uczniów.
Wyszukiwanie, skonstruowanie testów i sprawdzianów oceniających poziom umiejętności uczniów.
Cały okres stażu.
Testy, sprawdziany.

7.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: Plan Pracy Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, Statutu Szkoły.
IX 2011 r.
Notatka służbowa.

8.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawczej
Rozwiązywanie bieżących problemów
Przygotowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami wychowanków.
Cały okres stażu
Opracowany plan;
Wpisy w dziennikach

9.
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
Zapoznanie z Programem Wychowawczym klasy I, Statutem Szkoły, kalendarzem uroczystości, sposobem oceniania, omawianie spraw bieżących.
Na początku nowego roku szkolnego.
Notatki z wywiadówek z rodzicami w dokumentacji wychowawcy.

Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki, referaty).
Udział rodziców w zorganizowanych zajęciach otwartych.
Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków – rozmowy indywidualne z rodzicami.
Cały okres stażu.
Notatki z spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

10.
Rozwijanie zainteresowań kulturalnych prowadzonej klasy.
Organizowanie wyjazdów do kina, wycieczek tematycznych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
Organizowanie imprez klasowych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia, karty wycieczek, dokumentacja fotograficzna.

11.
Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego , pomoc i nadzór nad realizacją
Cały okres stażu
Plan pracy SU i sprawozdania z realizacji (notatki własne)

12.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych.
Uczestnictwo w studiach podyplomowych z przyrody w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie
I rok stażu.
Dyplom ukończenia studiów.


§7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych.
Realizacja programu wychowawczego szkoły.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami.
Cały okres stażu.
Potwierdzona dokumentacja.

2.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny. Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
Określenie znaczenia problemu.
Propozycje rozwiązania. Wdrażania oddziaływań.
Efekty oddziaływań.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadków.

3.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Rozmowy z uczniami i rodzicami;
Współpraca z logopedą szkolnym;

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
Systematycznie
Notatki w dzienniku.

4.
Przeciwdziałanie uzależnieniom
Lekcje wychowawcze poświęcone szkodliwości palenia tytoniu picia alkoholu, zażywania narkotyków, uzależnienia od Internetu a także przemocy i innych problemów społecznych.
Samodzielne studiowanie literatury poświęconej problemom społecznym.
W trakcie stażu
Wpisy w dziennikach lekcyjnych
notatki


§ 7 2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej i prowadzeniu dokumentacji szkolnej.
Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia dziennika klasy.
Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych.
Cały okres stażu.
Teczka dorobku zawodowego.
Prowadzona dokumentacja (plany wynikowe, PSO wraz z kartami informacyjnymi dla uczniów, dokumentacja Zespołu Przedmiotów Zawodowych i inne).

2.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, krzyżówki, testy, sprawdziany).
Cały okres stażu.
Przykłady opracowań (wydruki).

3.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć.
Cały okres stażu.
Przykłady dyplomów, wyróżnień, kartek okolicznościowych.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
I rok stażu.
Adres strony internetowej.

4.
Komputerowe redagowanie wybranych wydarzeń z życia klasy.
Opisywanie wydarzeń z życia klasy/szkoły.
Montaż tekstu z wykonanymi zdjęciami
Cały okres stażu.
Internetowa strona UG

5.
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Samodzielne doskonalenie w zakresie budowy platform edukacyjnych.
II rok stażu.
Lista użytecznych stron z zakresu przedmiotów zawodowych z platformami e-learningowymi.

6.
Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych – matematycznych.
Samokształcenie w oparciu o literaturę, Internet, porady specjalistów.
II rok stażu.
Notatki własne.

7.
Wdrożenie działań nauczyciela zachęcających uczniów do korzystania z Internetu.
Rozmowy indywidualne z uczniami, dotyczące konieczności wyszukiwania informacji drogą internetową.
Cały okres stażu.
Materiały przesłane od uczniów z wykorzystaniem Internetu.

Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych, wymagających skorzystania z Internetu.
Cały okres stażu.
Prace uczniów z wykorzystaniem materiałów z Internetu.


§7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach współorganizowanych przez szkołę.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, potwierdzenia.

2.
Współpraca z Poradnia Pedagogiczna
Pozyskiwanie informacji, pomocy, materiałów.
Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
Cały okres stażu.
Notatki, potwierdzenia.

3.
Podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych, higieny, chorób cywilizacyjnych.
Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych.
Realizacja przepisów bhp na zajęciach
Gabloty tematyczne dot. zagrożeń cywilizacyjnych.
Organizacja kursu na kartę rowerowa.
Cały okres stażu.
Potwierdzenia.
Wpisy w dzienniku.
Zdjęcia.

4.
Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań promocyjnych i marketingowych szkoły.
Powołanie Zespołu ds. Promocji.
II rok stażu.
Harmonogram spotkań (zadań) Zespołu ds. Promocji.


§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż

1.
Udział w realizacji programów profilaktycznych w szkole.
Omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktycznego.
Cały okres stażu.
Lista tematów godzin wychowawczych.
2.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
Opracowanie pytań.
Powołanie zespołu uczniów koordynujących przebieg konkursu, zorganizowanie miejsca na konkurs.
Przeprowadzenie konkursu. Posumowanie
Corocznie.
Sprawozdania.

3.
Wyjazdy do placówek kulturalnych i sportowych.
Teatr, Muzea, Galerie – Wystawy, Kina, Baseny.
Cały okres stażu.
Karta wycieczki.

4.
Organizowanie wycieczek klasowych.
Opracowanie planu wycieczki.
Zorganizowanie wyjazdu. Podsumowanie.
Cały okres stażu.
Dokumentacja wychowawcy klasowego. Internetowa strona szkoły.

5.
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
Organizowanie: wycieczki przedmiotowe, organizacja szkolnego konkursu wiedzy.
Cały okres stażu.
Dokumentacja , wpisy w dzienniku szkolnym.

6.
Działania na rzecz zachęcania młodzieży do pogłębiania wiedzy
Sprawowanie opieki nad gazetkami o tematyce matematycznej:
- aktualności i ciekawostki z dziedziny matematyki;
- aktualne konkursy matematyczne,
powołanie grupy uczniów współpracujących w prowadzeniu gazetek
gromadzenie materiałów i kontrola aktualności.
Cały okres stażu.
Zdjęcia.

7.
Publikacje w internetowym portalu edukacyjnym.
Umieszczenie na stronie internetowej wybranego portalu edukacyjnego konspektów zająć dydaktycznych, scenariuszy uroczystości, artykułu (referatu).
Cały okres stażu.
Strona internetowa portalu edukacyjnego.
8.
Udostępnienie nauczycielom innych przedmiotów scenariuszy lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi.
Umieszczenie przygotowanego scenariusza w bibliotece szkolnej.
II rok stażu.
Wydruk – potwierdzenie z biblioteki.

9.
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
Zatwierdzenie planu spotkań, diagnozowanie potrzeb, pogadanki, dyskusje, spotkania.
Według potrzeb.
Plany spotkań z rodzicami, zebrane pytania, konspekty spotkań, protokoły, zapisy w dzienniku.

10.
Organizowanie spotkań z rodzicami mających na celu zapoznanie z problemami i specyfiką szkoły oraz problemami i potrzebami uczniów, a także prezentację osiągnięć uczniów.
Przygotowanie referatu tematycznego, prezentacja prac uczniów.
Cały okres stażu.
Notatki, zdjęcia.

11.
Przygotowanie uczniów do udziału w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach.
Pomoc w gromadzeniu materiałów, rozmowy indywidualne z uczniami, włączenie do pomocy rodziców, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć).
Według potrzeb.
Sprawozdania, ewentualnie dyplomy.

12.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich.
Opracowanie konspektów zajęć.
Cały okres stażu.
Konspekty zajęć, potwierdzenia.

13.
Udział w zajęciach otwartych.
Hospitowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli innych przedmiotów. .
Cały okres stażu.
Potwierdzenia, notatki.


Zatwierdzam do realizacji


podpis nauczyciela podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły


Kaczkowo Stare, dn. 13.09.2011 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.