X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20608
Przesłano:

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu trudności szkolnych i wychowawczych dotyczącego klasy zawodowej

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu trudności szkolnych i wychowawczych dotyczącego klasy, której jestem wychowawcą.

1. Identyfikacja problemu.

Jednym z zadań wychowawcy klasy jest dokładne poznanie dzieci w swoim zespole. To niezbędny warunek zapewniający harmonijny rozwój osobowości dziecka we wszystkich sferach. Wynika on z założeń kształcenia i wychowania.

Problem, który przedstawiam dotyczy klasy, której jestem wychowawcą – przejawiający się w nieprzestrzeganiu zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole.

Od września 2012 roku pełnię funkcję wychowawcy klasy 1 s- szkoły zawodowej o kierunku mechanik samochodowy
Zespół ten od początku edukacji szkolnej sprawia liczne problemy w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Trudności te objawiają się poprzez:
• brak koncentracji i uwagi podczas lekcji,
• nadmierną ruchliwość i głośne zachowania uczniów na zajęciach w celu zwrócenia na siebie uwagi ( egocentryzm),
• brak u niektórych dzieci nawyków systematycznej i efektywnej pracy na zajęciach,
• nietypowe i niekulturalne zachowania w trakcie lekcji,
• izolację niektórych uczniów przez grupę,
• nie stosowanie zasad i norm właściwego zachowania,
• nieumiejętność współdziałania w grupie i ugodowego rozwiązywania konfliktów,
• chęcią zaimponowania grupie złym zachowaniem.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Poczynione obserwacje, analiza dokumentów, rozmowy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów przybliżyły mnie do zrozumienia genezy problemu.
Przyczyny problemu wynikają z:
• niewłaściwych postaw rodzicielskich ( nadmiernie chroniących lub obojętnych) i cech charakteru wychowanków,
• nadopiekuńczości rodziców, co powoduje brak samodzielności u uczniów
( przykładem może być zaobserwowana w czasie wycieczki klasowej nieumiejętność samoobsługi ),
• różnorodnego statusu społecznego i materialnego rodzin, czego wynikiem jest nieakceptowanie niektórych osób w grupie,
• różnorodności bodźców obecnych w mediach,
• braku wzorców osobowych u osób dorosłych, propagujących stałe ponadczasowe wzory postaw społecznych.

3. Znaczenie problemu.

Poziom dojrzałości emocjonalno – społecznej dziecka w dużym stopniu decyduje o jego powodzeniu w szkole i w grupie. Wpływ mają tu uwarunkowania biologiczne i społeczno – wychowawcze.
Takie uwarunkowania mają też wpływ na zachowanie mojej klasy. Stanowi ono duży problem w poprawnym funkcjonowaniu grupy w szkole, podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie przerw. Niesie to za sobą:

• konflikty w klasie z rówieśnikami,
• zakłócenia w toku lekcji,
• konieczność częstego przerywania lekcji i dyscyplinowania na bieżąco,
• utrudnienia w przyswajaniu wiedzy,
• dużą liczbę negatywnych wpisów do dziennika uwag klasy,
• 6 uczniów na koniec pierwszego semestru otrzymało oceny nieodpowiednie z zachowania.

4. Prognoza.

• negatywna
Na podstawie własnych doświadczeń i po przeanalizowaniu literatury z zakresu wychowania stwierdziłam, że brak pracy wychowawczej z grupą i realizacji przemyślanych
działań spowodowałoby całkowite zaburzenie w prawidłowym funkcjonowaniu klasy jako grupy społecznej.

• pozytywna
Dzięki współpracy rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i samej młodzieży, istnieje szansa, że trudności w zachowaniu nie będą się pogłębiać. A wręcz otoczenie klasy właściwym wsparciem wychowawczym i pedagogicznym, stawianie konkretnych wymagań, realizacja zaplanowanych oddziaływań spowoduje kulturalne i właściwe funkcjonowanie zespołu w środowisku szkolnym i lokalnym.

5. Propozycje rozwiązań.

Moim głównym celem pracy z klasą jest i będzie wpojenie wychowankom podstawowych norm i zasad właściwego zachowania, nauka umiejętności postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Swoje działania realizowałam i będę kontynuować poprzez:
• cykl lekcji wychowawczych dotyczących przestrzegania regulaminu szkoły i klasy oraz zasad dobrego zachowania,
• stałe rozmowy i systematyczna współpracę z nauczycielami uczącymi i pedagogiem szkolnym,
• obserwacje uczniów i natychmiastowe reagowanie przy niewłaściwym zachowaniu, we współpracy z rodzicami,
• stwarzanie atmosfery sprzyjającej w przestrzeganiu zasad właściwego zachowania, poprzez:
- uroczystości klasowe, np. wigilia klasowa, pierwszy dzień wiosny,
- wycieczki klasowe na terenie miasta i wycieczka wielodniowa,
- wyjścia do kina, na bilard, kręgielnię , na stadion Zagłębia Lubin

W tym roku szkolnym zorganizowałam:
• uroczystą godzinę wychowawczą z okazji Dnia Chłopaka podczas której każdemu z chłopców wręczyłam skromny upominek,
• trzydniową wycieczkę klasową Karpacz- Przesieka-Szklarska Poręba .Podczas tej wycieczki chłopcy mogli wziąć udział w zajęciach w parku linowym –zdobyli zaufanie do kolegów i do mnie jako opiekuna .

Należy tez wspomnieć o dużej frekwencji rodziców na zebraniach, częstych kontaktach indywidualnych z wychowawcą, szybkiej reakcji na uwagi wychowawcy i innych nauczycieli, otwartości na propozycje wychowawcy.

6. Wdrażanie oddziaływań.

Po zdiagnozowaniu istniejącego problemu w klasie 1s zastosowałam odpowiednie metody i formy pracy stosowałam w/w rozwiązania, sprzyjające rozwojowi emocjonalno – społecznego uczniów.
Wiele czasu poświęcałam na indywidualne rozmowy z uczniami, opracowałam i przygotowałam wspólnie z uczniami lekcje wychowawcze dotyczące zasad savoir – Viru. Przy pomocy metody odgrywania scenek dotyczących życia szkoły, uczniowie spostrzegali swe niewłaściwe zachowania, które były omawiane wraz z propozycjami postępowania. Efektem naszej pracy było opracowanie klasowego kodeksu zasad.

Podejmowane przeze mnie działania miały wsparcie w środowisku rodzinnym,
w realizacji zadań pomogły mi również systematyczne rozmowy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, konsekwencja w działaniu, poszukiwanie rozwiązań w literaturze fachowej.

7. Efekty oddziaływań.

Realizacja w/w działań pozwoliła na częściową zmianę zahamowań występujących u wychowanków.
Poprawa w zachowaniu uczniów była widoczna, co przejawiało się dużo mniejszą ilością negatywnych opinii w dzienniku uwag, a na koniec klasy pierwszej tylko 2 chłopców otrzymało negatywne oceny z zachowania.
Dalsza praca z moimi wychowankami rokuje pozytywnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.