X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA HISTORII
I JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W NOWYM TOMYŚLU.

1. Imię i nazwisko: mgr Magdalena Walkowiak
2. Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012r.
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data zakończenia stażu: 31.05. 2013r.
5. Dyrektor: mgr Marek Polcyn
6. Opiekun stażu: mgr Ewa Nowak

CEL GŁÓWNY PODEJMOWANEGO STAŻU:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 roku
(Dz. U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
1. Poznanie struktury organizacyjnej, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania
i kształcenia.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz szkoły i poza nią;
c) samokształcenia;
d) samodoskonalenia.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

§ 6 UST.2 PKT. 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

ZAGADNIENIA

FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

OSOBY
WSPIERAJĄCE
TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedur uzyskania awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26.01.1982;
- Rozporządzenie M E N i S
z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie M E N i S z dnia 30 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
1. Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
3. Zapoznanie się z KN i rozporządzeniami MEN
4. Analiza dokumentacji
5. Własne notatki
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu
Wrzesień 2012
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
- Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz zasad współpracy;
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
1.Kontrakt zawarty
z opiekunem stażu.
- opiekun stażu
do 17.09.2012
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Przedstawienie projektu planu opiekunowi stażu
- Przedłożenie planu dyrektorowi szkoły
1. Plan rozwoju zawodowego.
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu
20. 09. 2012
4.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
1.Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. 2. Notatki z zajęć.
- opiekun stażu
do 20.09.12
5. Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole.
Analiza dokumentów:
- Statut szkoły
- Roczny plan pracy
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
- Regulamin Pracy
- Program Profilaktyki
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie planów pracy rocznej dla klas IV, V, VI.
1. Roczny plan pracy dla przedmiotu historia, język polski, godzina wychowawcza, kółko teatralne.
- dyrektor szkoły - opiekun stażu
Wrzesień 2012
Wpisy w dzienniku przez cały okres stażu.
6. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną.
Czytanie czasopism pedagogicznych.
1. Bibliografia literatury pedagogicznej.
- bibliotekarz,
- opiekun stażu
Okres stażu
7.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, zapoznanie
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Udział w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, obserwacja, konsultacje
1. Lista obecności z posiedzeń rad pedagogicznych, lista obecności ze spotkań zespołu humanistycznego.
- dyrektor szkoły - opiekun stażu
- nauczyciele
Okres stażu
8. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych
1. Świadectwo ukończenia kursu, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu - szkoleniowiec BHP
Wrzesień 2012
Przez cały okres stażu
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
1. Teczka stażysty
- opiekun stażu
Okres stażu
10.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju .

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.Sprawozdanie z realizacji stażu.
2. Autoanaliza, autorefleksja, przedłożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania.
- opiekun stażu
Maj 2013

§6 UST.2 PKT. 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

ZAGADNIENIA

FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN REALIZACJI
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanego planu, omówienie i zapisanie wyników.

1. Wnioski z obserwacji
i hospitacji, notatki
- opiekun stażu
Okres stażu
2.Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna lub dyrektora.

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
1. Konspekty zajęć, wnioski
i uwagi do realizacji, notatki
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu

Okres stażu
3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

1. Autorefleksja, autoanaliza, notatki

Samodzielna praca z opiekunem stażu

Na bieżąco
4.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.

Aktywny udział w warsztatach i kursach i konkursach organizowanych w szkole.
Udział w warsztatach:
ADHD – jak sobie z nim radzić? Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową na lekcji historii.
Konkursy szkolne:
- Ogólnopolski konkurs historyczny „Oxford”
- Międzyszkolny konkurs historyczny „ Moja mała Ojczyzna”
- referaty spotkania zespołu humanistycznego
- wyjazd do Biskupina
- prowadzenie izby regionalnej
- lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych, stron internetowych

1. Zaświadczenia, certyfikat, potwierdzenia udziału
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu
- instruktorzy
- bibliotekarki
- nauczyciele

Okres stażu
19.09.2012
21.09.2012

5.Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi
Aktywny udział kółka teatralnego w życiu szkoły:
- Wieczornica na 11 Listopada

1.Potwierdzenia od dyrektora
i opiekuna stażu, nauczycieli
- dyrektor szkoły
- opiekun stażu
Okres stażu
09.11.2012

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera / rzutnika, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
1. Teczka stażysty, dyskietka
z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego
w Internecie.
2. Lekcje multimedialne

- opiekun stażu
- nauczyciel informatyki
Okres stażu

§6 UST.2 PKT. 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW.

ZAGADNIENIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły, indywidualne rozmowy z rodzicami, pełnienie funkcji wychowawcy klasowego
( semestr I ). Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami.

1. Adnotacje w dzienniku, notatki

- opiekun stażu
- psycholog
- pedagog szkolny
- nauczyciele
Okres stażu

§6 UST.2 PKT. 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.

ZAGADNIENIA

FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN REALIZACJI
1. Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Konsultacje i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
1. Konspekty z zajęć, notatki
- opiekun stażu
- nauczyciele
Okres stażu
2. Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Rozmowy z opiekunem stażu szkoły na temat przeprowadzonych zajęć
1. Konspekty z zajęć, rozmowy i analiza przeprowadzonych zajęć
- opiekun stażu
- dyrektor szkoły
- wicedyrektor
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.