X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20335
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
na podstawie powinności i wymagań wynikających
z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004r.

INFORMACJE PERSONALNE

1. Imię i nazwisko: Mariola Marek
2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
3. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Publicznych Nr1 w Myszkowie
4. Nauczany przedmiot: język angielski
5. Posiadane kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
- Studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska, specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego
6. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
8. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.

CELE:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Czynności organizacyjne 1.Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. •Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
•Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
•Dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Sierpień, wrzesień 2010r. •Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
2.Odbycie stażu związanego z awansem zawodowym. •Opracowanie planu rozwoju zawodowego
•Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2010r.

Okres stażu •Plan rozwoju zawodowego,
•Dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego
3.Przygotowanie projektu sprawozdania. •Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2013r. •Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły. •Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli klas starszych Według potrzeb i harmonogramu pracy szkoły •Wnioski i sprawozdania z pracy zespołu
2.Praca z uczniem zdolnym

•Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach z języka angielskiego
•Zorganizowanie i przeprowadzenie corocznego wewnątrzszkolnego konkursu dla klas
VI – tych: English Champion poprzez opracowanie materiałów na konkurs, regulaminu, plakatu, dyplomów, nagród. Okres stażu

Maj
•Potwierdzenia osiągnięć uczniów

•Sprawozdanie z konkursu
3.Opracowanie i wdrożenie wspólnych przedsięwzięć. •Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami Dnia Języków Europejskich Okres stażu •Sprawozdanie
4.Doskonalenie warsztatu pracy własnej •Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej – zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi zagadnień wychowawczych oraz dydaktycznych Okres stażu •Notatki
•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach Okres stażu •Zaświadczenia, dyplomy
•Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej: stosowanie metod aktywnych na lekcjach. Okres stażu •Przykładowe scenariusze lekcji
5.Promocja szkoły w środowisku

6. Pedagogizacja rodziców • Organizowanie i udział w Konkursach Międzyszkolnych, Powiatowych, PrzeglądachRegionalnych
•pogadanki podczas zebrań z rodzicami, konsultacje, spotkania indywidualne Okres stażu

Okres stażu
•Notatki, zdjęcia, artykuły

•Dzienniki lekcyjne ( porządek zebrań z rodzicami)
§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela języka angielskiego.

2. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego” •Wykorzystanie komputera do opracowywania testów, konkursów, sprawozdań, tworzenia dyplomów, pomocy dydaktycznych
•Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z odbytego stażu
•Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
• Korzystanie z poczty elektronicznej

•Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową. Okres stażu

•Zaświadczenia, scenariusze lekcji, sprawozdania, materiały wykorzystywane do prowadzenia zajęć z języka angielskiego

•Adres strony internetowej
§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 1. Dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

2. Działania interdyscyplinarne. •Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń dla zainteresowanych nauczycieli ;opracowanie i udostępnianie innym
nauczycielom scenariuszy lekcji

•Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej
•Pełnienie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się swoim doświadczeniem.
•Pomoc w realizacji konkursów i uroczystości szkolnych Okres stażu
•Zaświadczenia, scenariusze lekcji, potwierdzenia nauczycieli, notatki z obserwacji zajęć.

•Potwierdzenie dyrektora szkoły

•Scenariusze zajęć, zaświadczenia,
§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań •Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu koła z języka angielskiego English Club skierowanego do ucznia zdolnego klas IV - VI Wrzesień/Październik 2010r. •Program koła

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Poszerzanie oferty dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły •Prowadzenie koła z języka angielskiego z rozszerzonym programem pod kątem udziału uczniów w konkursach językowych
•Praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV - tych Okres stażu •Potwierdzenie dyrektora szkoły, dziennik zajęć
§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami 1.Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji poprzez organizację imprez szkolnych, konkursów.
2. Pogłębianie wiedzy o uczniach

3. Współpraca z innymi nauczycielami •Pomoc w organizacji imprez szkolnych, np. festynu szkolnego

•Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania rozwiązywania trudności wychowawczych
•Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych Okres stażu •Potwierdzenie dyrektora szkoły

•Potwierdzenie pedagoga szkolnego

•Potwierdzenie współpracy z nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 1.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów •Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- obserwacja sytuacji wychowawczej
- wyodrębnienie konkretnych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
•Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz rodzicami uczniów
Okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami •Opis przypadku, potwierdzenia pedagoga, wychowawców
Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi

Opracowała
Zatwierdzam do realizacji: mgr Mariola Marek
........................................
Data, podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.