X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20329
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
W GRUPIE „SŁONECZKA”

Grupa „SŁONECZKA” liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to pierwszy rok w przedszkolu (..................). Większość dzieci systematycznie uczęszcza do przedszkola, często nieobecny na zajęciach jest ...................
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie V obejmowała realizację treści zawartych Programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały oraz na kartach pracy „Zanim będę pierwszakiem” wydawnictwa WSiP. Do listopada 2011r została przeprowadzona diagnoza gotowości szkolnej w oparciu o arkusz diagnozy wydawnictwa WSiP.

W toku dziennych zajęć i zabaw dzieci zdobywały i utrwalały wiedzę z zakresu 15 obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

OBSZARY EDUKACYJNE :

W czasie pierwszego półrocza zrealizowane zostały następujące treści programowe, uzyskane efekty:

Edukacja społeczno- moralna i kształtowanie czynności samoobsługowych:

W toku procesu edukacyjnego, dzieci nabyły następujące umiejętności:

- Dzieci są samodzielne, nie potrzebują pomocy w toalecie, samodzielnie spożywają posiłki. Większość dzieci nie potrzebuje pomocy przy ubieraniu się, niektóre dzieci wymagają jeszcze pomocy przy wiązaniu butów.
- Większość dzieci przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. Szanują własność swoją i wytwory prac kolegów. Starają się kulturalnie zwracać do siebie; używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia. Kłopoty z stosowaniem się do norm panujących w grupie ma ...................................... Większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach, tylko niektóre z nich nie potrafią skupić swojej uwagi na zajęciu. Niestety są dzieci, u których jest problem ze zdyscyplinowaniem , reagują dopiero po kilkukrotnym powtórzeniu polecenia. Głównym problemem dla większości dzieci jest umiejętność cichego porozumiewania się i opanowanie rozmów w czasie posiłku i pracy przy stolikach.
- Chętnie pełnią obowiązki dyżurnego
- W większości dzieci reagują na przywołanie nauczyciela oraz znaki i sygnały funkcjonujące w grupie. Problemy w tym zakresie ma głównie .......................
- Składają życzenia urodzinowe wg własnych pomysłów, wspólnie projektują prezenty
- Dzieci, chętnie biorą udział w życiu przedszkola. Chętnie bawią się z dziećmi z innych grup. W ciągu pierwszego półrocza dzieci brały udział w takich uroczystościach jak: Dzień Chłopca, Święto Edukacji Narodowej – przygotowując program artystyczny dla emerytowanych i obecnych pracowników przedszkola, Halloween „Zlot duchów i czarownic”, Andrzejki, Uroczystość Choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,. Brały też udział w dwóch wycieczkach: do Świnic Warckich i Dzierżąznej Parceli (spotkanie z Mikołajem). Odwiedziły Szkołę Podstawową nr 4, obejrzały tam przedstawienie jasełkowe, zwiedzały szkołę, brały udział w przygotowanych tam zajęciach otwartych.
- Dzieci chętnie uczestniczą w cyklicznych koncertach Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego.
- Kilkoro dzieci z grupy wzięło udział w Rajdzie Mikołajkowym oraz w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci obejrzały przedstawienie w Domu Kultury w Łęczycy pt. „Bajki z czterech stron świata”. Chętnie uczestniczą w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Bibliotekę dla Dzieci.
- W ciągu pierwszego półrocza dzieci aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach plastycznych (konkurs Misia Meblisia, konkurs firmy Aquafresh, „Życie lasu”). Dzieci odniosły sukces zajmując pierwsze miejsce w zawodach sportowych Minieuro zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łęczycy. ............... został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.
- Dzieci brały udział w spotkaniu z policjantem i leśnikiem
- Dzieci często uczestniczą w wycieczkach i spacerach na terenie Łęczycy.
- Dzieci aktywnie uczestniczyły w akcjach charytatywnych i ekologicznych prowadzonych na terenie przedszkola tj. Akcja Sprzątania Świata, Góra grosza, zbiórka karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka makulatury, zbiórka butelek typu pet, nakrętek od butelek, odzieży.

Edukacja przyrodnicza:

Dzieci zapoznały się z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w przyrodzie w okresie jesieni i zimy w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.
Dzieci:
- Dokonywały obserwacji środowiska, chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami,
- Potrafią wskazać zmiany charakterystyczne dla danych pór roku. Dzieci poznały sposoby przygotowania się zwierząt do zimy. Obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmieniającą się porą roku
- Poprawnie nazywają zjawiska atmosferyczne towarzyszące różnym porom roku: deszcz, wiatr, burza, śnieg, mróz, lód
- Wiedzą, jak należy się ubrać w zależności od pogody
- Poznawały niektóre właściwości lodu, wody i śniegu

Edukacja ruchowa:

Wszystkie dzieci biorą aktywny udział w zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych organizowany zarówno w sali jak i w terenie. Chętnie uczestniczą w zabawach wymagających rywalizacji. Kilkoro dzieci uczestniczy w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Chętnie biorą udział w zabawach na świeżym powietrzu.

Edukacja w zakresie mowy i myślenia:

W toku procesu edukacyjnego, dzieci nabyły następujące umiejętności:
- Rozumieją niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimika, spojrzenie
- Reagują na umowne sygnały graficzne np. narysowane koło- należy ustawić się w kole
- Interpretują treści przekazywane przez znaki słuchowe
- Rozpoznają dotykiem zabawki, przedmioty figury geometryczne, owoce, warzywa
- W większości potrafią wypowiadać się na różne tematy zdaniami złożonymi
- W większości potrafią prowadzić rozmowę jako forma wymiany informacji- umiejętność obustronnego zadawania pytań
- Poszerzyły zasób słownictwa o nowe wyrazy związane z otaczającym je światem
- Wyodrębniają charakterystyczne cechy przedmiotów, rzeczy, roślin, zwierząt
- Rozwiązują zagadki słowne
- Opowiadają o swoich ulubionych książkach
- Oceniają postępowanie bohaterów książki
- Przyzwyczajały się do słuchania mowy starszych i młodszych kolegów. Wypowiadały się na temat oglądanych ilustracji, historyjek obrazkowych, chętnie rozwiązywały zagadki. Nabywały umiejętności komunikacyjnych, dzięki obcowaniu z kolegami w grupie rówieśniczej.

Edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania:

Z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania,
- Potrafią dzielić na sylaby proste wyrazy oraz w większości wyróżniają pierwszą głoskę w wyrazach i tworzą zestawy wyrazów rozpoczynającą się taką samą sylabą i głoską. Problemy z wyróżnianiem głosek mają ...................................
- Dokonują syntezy wyrazów podawanych sylabami oraz głoskami.
- W grupie jest wiele dzieci z wadą wymowy, wszystkie z nich zostały skierowane na badania logopedyczne i objęte fachową opieką. Dzieci skierowane na badania logopedyczne to: ............................ Do zajęć z logopedą na terenie przedszkola zostały zakwalifikowane następujące dzieci:........................................
- Dzieci piszą po śladzie, łączą punkty, odrysowują figury, wodzą palcem po śladzie, prowadzą drogę w labiryncie. Największe problemy z zakresu sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej ma .....................................

Edukacja matematyczna:

Z zakresu edukacji matematycznej-
- dzieci posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie,
- stosują określenia dotyczące stronności własnego ciała,
- znają figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
- stosują określenia dotyczące wielkości przedmiotów wg wzrastającej i malejącej cechy,
- tworzą zbiory wg jednej cechy, klasyfikują przedmioty wg podanej cechy jakościowej,
- W większości tworzą zbiory poprzez dokładanie jednego elementu oraz porównują zbiory stosując określenia o 1 mniej lub więcej,
- posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
- w większości stosują określenia czasu: pory roku, pory dnia, wczoraj, dzisiaj, jutro.

Edukacja artystyczna:
muzyczna, techniczna, plastyczna

Z zakresu edukacji muzycznej-
- odróżniają głośność dźwięków o różnym natężeniu stopniowym (głośno- ciszej);
- rozpoznają znane piosenki po nuconej melodii;
- określają kierunek z którego dochodzi dźwięk;
- rozpoznają i nazywają instrumenty perkusyjne oraz grają na tych instrumentach (trójkąt, tamburyno, talerze, grzechotki);
- wykonują ćwiczenia rytmiczne w oparciu o poznane piosenki;
- ilustrują ruchem śpiewaną piosenkę;
- prawidłowo reaguję ruchem na słyszaną muzykę;
- malują ilustracje do utworu instrumentalnego.
- Podczas zajęć często jest wykorzystywana muzyka relaksacyjna w celu wyciszenia oraz pomagająca opanować swoje emocje,
- zorganizowano również w sali kącik muzyczny, gdzie dzieci mają swobodny dostęp do instrumentów perkusyjnych.
- Kilkoro dzieci uczestniczy w zajęciach dodatkowych z zakresu rytmiki i zajęć tanecznych.

Z zakresu edukacji plastyczno- technicznej:
- wyrażają własne obserwacje w formie plastycznej
- stosują różne techniki plastyczne oraz różne materiały.
- przestrzegają zasad bezpieczeństwa w toku działalności plastyczno- konstrukcyjnej
- potrafią zinterpretować własną twórczość,

W czasie prowadzonych obserwacji oraz po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej do pracy wyrównawczej została zakwalifikowana ................ Dziewczynka największe problemy ma z rozumieniem poleceń, w zakresie sprawności manualnej, ma mała wiedzę o otaczającym ją świecie. Do pracy z dzieckiem zdolnym zakwalifikowany został ............... Chłopiec jest bardzo aktywny na zajęciach, ma bogaty zasób słownictwa, posiada dużą wiedzę o otaczającym go świecie. Chłopiec dokładnie i starannie wykonuje pracę, potrafi głoskować, zaczyna czytać.

W minionym półroczu odbyły się dwa zebrania grupowe rodziców. Większość rodziców chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. Mają systematyczny kontakt z nauczycielkami podczas rozmów indywidualnych. Przygotowują stroje do występów przedszkolnych. Biorą udział w doposażeniu kącików zainteresowań.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

- dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego
- rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne,
- dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie,
- prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.