X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20317
Przesłano:
Dział: Ankiety

Współpraca przedszkola z domem rodzinnym w zakresie wychowania i kształcenia przedzawodowego

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

na temat

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z DOMEM RODZINNYM W ZAKRESIE
WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA PRZEDZAWODOWEGO

Prawidłowy wybór zawodu jest decyzją bardzo ważną, zarówno dla jednostki podejmującej to wyzwanie, jak i jej otoczenia. Rodzina, to pierwsze środowisko, które przygotowuje młodego człowieka do przyszłej pracy.
Poniższa ankieta adresowana jest do rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola.Celem ankiety jest zebranie opinii osób badanych na temat współpracy przedszkola z domem rodzinnym w zakresie kształcenia i wychowania przedzawodowego, w tym uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy istniejąca współpraca z przedszkolem jest satysfakcjonująca? oraz jakie korzyści przynosi owe współdziałanie?
Badanie ma charakter anonimowy i służyć będzie wyłącznie celom naukowym, stąd prośba o odpowiedzi na wszystkie pytania przemyślane i szczere, za co autorka kwestionariusza, osoba przeprowadzająca badania z góry dziękuje.


Ewelina Kubińska

Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem X


I. Dane o osobie badanej

1. Płeć:
q kobieta
q mężczyzna

2. Wiek:
q do 25
q 26 – 30
q 31 – 35
q 36 – 40
q powyżej 40

3. Miejsce zamieszkania:
q wieś
q miasto

4. Wykształcenie:
q podstawowe
q zasadnicze zawodowe
q średnie ogólnokształcące
q średnie zawodowe
q wyższe
q inne

5. Wyuczony zawód ........................................

6. Forma zatrudnienia:
q praca etatowa, w pełnym wymiarze godzin i na czas nieokreślony
q elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy (jaka?)
........................................
q obecnie nie pracuję

7. Zawód wykonywany ........................................

II. Przebieg współpracy między przedszkolem a domem rodzinnym

1. W jakim wieku Pani/Pana dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola?
q 3 lata
q 4 lata
q 5 lat
q 6 lat

2. Czy dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola?
q tak
q raczej tak
q trudno powiedzieć
q raczej nie
q nie
Proszę uzasadnić swój wybór:
........................................
........................................
3. Czy uważa Pani/Pan, że częsty kontakt z wychowawcą dziecka jest konieczny?
q tak
q raczej tak
q trudno powiedzieć
q raczej nie
q nie
Proszę uzasadnić swój wybór:
........................................
........................................

4. Czy angażuje się Pani/Pan w życie przedszkolne swojego dziecka?
q tak
q nie
Proszę uzasadnić swój wybór:
........................................
........................................

5. W jaki sposób angażuje się Pani/Pan w pracę przedszkola?
(Dowolna ilość odpowiedzi)
q biorę udział w uroczystościach przedszkolnych
q pomagam w organizowaniu wycieczek
q jestem członkiem Komitetu Rodzicielskiego
q w razie potrzeby spełniam rolę opiekuna
q inne sposoby (jakie?) ........................................
........................................

6. Jak ocenia Pani/Pan przebieg informacji między przedszkolem a domem rodzinnym?
q bardzo dobrze
q raczej dobrze
q trudno powiedzieć
q raczej źle
q bardzo źle


Dlaczego?
........................................
........................................

7. Jak ocenia Pani/Pan podaną formę współpracy przedszkola z rodzicami?

Forma współpracy bardzodobrze raczej dobrze trudnopowiedzieć raczejźle bardzoźle
Rozmowa indywidualna nauczyciela z rodzicami
Zebrania ogólne rodziców
Zebrania grupowe
Kącik dla rodziców
Zajęcia otwarte dla rodziców
Inne formy (jakie?)

8. Która forma współpracy dostarcza Pani/Panu najwięcej informacji na temat dziecka? (Dowolna ilość odpowiedzi)

q rozmowa indywidualna nauczyciela z rodzicami
q zebrania ogólne rodziców
q zebrania grupowe
q kącik dla rodziców
q zajęcia otwarte dla rodziców
q inne formy (jakie?) ........................................
........................................

9. Czego oczekuje Pani/Pan w zakresie współpracy przedszkola z domem rodzinnym?
(Dowolna ilość odpowiedzi)
q zaufania oraz poczucia, że moje dziecko jest bezpieczne
q wpływu na różne decyzje, dotyczące np. rozwoju prozawodowego dziecka
q poszerzenia wiedzy na temat procesu wychowania dziecka
q więcej informacji o swoim dziecku np. dotyczących jego osiągnięć
q inne oczekiwania (jakie?) ........................................
........................................

III. Współpraca przedszkola z domem rodzinnym w zakresie wychowania
i kształcenia przedzawodowego

1. Czy Pani/Pana dziecko wykazuje zainteresowanie pracą, konkretnymi zawodami?
q tak
q trudno powiedzieć
q nie
Jeśli tak, to jakie są zainteresowania prozawodowe dziecka?
........................................
........................................

2. Czy jest Pani/Pan zapoznana(y) z działaniami prowadzonymi w przedszkolu w zakresie wychowania i kształcenia przedzawodowego?

q tak
q trudno powiedzieć
q nie
Jeśli tak, to jakiego typu są to działania?
........................................
........................................

3. Czy wspólnie z przedszkolem stara się Pani/Pan rozwijać zainteresowania dziecka dotyczące pracy i konkretnych zawodów?

q tak
q trudno powiedzieć
q nie
4. W jaki sposób kształtuje Pani/Pan, wspólnie z przedszkolem, zainteresowania prozawodowe dziecka? (Dowolna ilość odpowiedzi)

q kupuję książki, czasopisma rozwijające wiedzę na temat różnych zawodów
q zabieram dziecko na różne pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi
q rozmawiam o pracy, jej roli w życiu człowieka
q wdrażam dziecko do prostych prac np. porządkowych
q inne sposoby (jakie?) ........................................
........................................

5. Czy organizuje Pani/Pan razem z przedszkolem wycieczki do różnych zakładów
pracy (w tym do swojej pracy)?
q tak
q nie
Proszę uzasadnić swój wybór:
........................................
........................................

6. Czy wpływa Pani/Pan na decyzje przedszkola dotyczące organizacji procesu wychowania przez pracę?

q tak
q trudno powiedzieć
q nie

Jeśli tak, to na czym polega Pani/Pana wpływ ........................................
........................................
........................................

Dziękuję za udział w badaniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.