X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20271
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Jarosław Kempa
Nazwa szkoły : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Sybiraków w Oleśnicy
W oparciu o : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Data rozpoczęcia stażu :01.09.2010
Data zakończenia stażu: 31.05.2013

Główne cele awansu :
1. Realizować zadania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły .
2. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej , mającej na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
3. Podnoszenie poziomu umiejętności i wiedzy służące własnemu rozwojowi oraz rozwojowi uczniów z uwzględnieniem ich specyfiki i potrzeb


WYMAGANIA - PODSTAWA PRAWNA:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy własnej (§ 8 ust. 2 pkt.1)
ZADANIA:
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły
• Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku
• Realizacja zadań i zobowiązań określonych w kalendarzu uroczystości szkolnych
FORMA REALIZACJI:
- Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły .
Analiza przepisów pracy w zakresie awansu zawodowego
Aktywny udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej
Włączanie się w realizacji imprez i uroczystości szkolnych
- Uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego , szkoleniach i kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- Współorganizowanie wystaw dni otwartych szkoły itp.
- Dekoracja korytarzy szkoły , inscenizacje

2. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i komunikacji (§ 8 ust 2. Pkt. 2)
• Doskonalenie warsztatu , metod pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej
• Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- Szukanie i wykorzystanie w Internecie informacji przydatnych w pracy na stronach www
Prowadzenie dokumentacji rozwoju zawodowego techniką komputerową
Wypisywanie dyplomów
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, scenariuszy i gazetek

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt. 3 )
• Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli
• Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Kształcenia Przedmiotów Zawodowych, Praktycznej Nauki Zawodu, Przygotowania Do Zawodu oraz Komisji ds. Statutu Szkoły
• Popularyzacja opracowanych przez siebie materiałów
- Opracowanie scenariuszy zajęć , przygotowanie pomocy dydaktycznych
- Opracowanie planu pracy wymienionego zespołu. Aktualizacja podstawowych dokumentów szkolnych (WSO)
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą , pomoc społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt. 4 a)
• Opracowanie programu zajęć świetlicowych z elementami edukacji regionalnej „Oleśnica to moja mała ojczyzna”
• Opracowanie programu edukacji prozdrowotnej pt.: „ Żyj zdrowo”
- Prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych wg opracowanego programu. Opublikowanie programu w Internecie
- Przygotowanie programu. Wdrożenie i realizacja

5. Poszerzenia zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2.ptk 4c)
• Współpraca z instytucjami kulturalno- oświatowymi (MOKiS , biblioteka i inne)
• Organizowanie konkursów szkolnych
• Przygotowanie uczniów w różnorodnych konkursach
• Organizowanie wycieczek szkolnych
- Udział w imprezach środowiskowych , udział w konkursach
- Prowadzenie konkursów szkolnych z zakresu wiedzy zawodowej i innych
- Ćwiczenia, doradztwo , rozmowa z uczniami
- Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych , do kina muzeum itp.
6. Wykorzystanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami, samorządami i podmiotami (§8 ust.2.pkt.4 e )
• Współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami komunalnymi
• Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy
• Współpraca z komisją do Spraw Zwalczania problemów Alkoholowych
- Udział przy sprzątaniu miejsc mięci narodowej, wykonanie stroików na groby w związku ze Świętem Zmarłych
- Nawiązywanie współpracy , spotkanie z policjantem w sprawach postępowania w sprawach nieletnich
- Nawiązywanie współpracy , opracowanie planu działania

7. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć pracy zawodowej (§8 ust 2pkt 4 f)
• Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym – zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej o sukcesach ośrodka
8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony ( §8 ust. 2 pkt.5)
• Analiza i opis dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
- Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.