X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20263
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Manuszak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593
(ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającymi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
IX. 2010r.
* przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
* opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram).
IX. 2010r.
* kontrakt
* harmonogram współpracy

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
* Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (zgodnie z harmonogramem) oraz innych nauczycieli.
* Omówienie obserwowanych zajęć.
cały okres stażu
* wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
* Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (zgodnie z harmonogramem).
* Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza).
cały okres stażu
* scenariusze zajęć
* wnioski z zajęć (notatka)

5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
* Udział w różnorodnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia).
* Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
* Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
* Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
cały okres stażu
* zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
* potwierdzenie udziału
w spotkaniach

6.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
* Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
* Stosowanie aktywnych metod nauczania.
* Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – testy, plakaty, flashcards (obrazki ilustrujące wyrazy), karty pracy itp.
* Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
* Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
w języku polskim i angielskim.
systematycznie w okresie całego stażu
* zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć, itp.
* notatki z lektur

7. Samoocena własnej pracy.
* Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach.
systematycznie w okresie całego stażu
* notatki

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
* Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
* Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
* Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
cały okres stażu
* wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
* potwierdzenie opiekuna stażu
o gromadzeniu dokumentacji
* treść sprawozdania
* wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
* Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
* Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
cały okres stażu
* bieżąca dokumentacja, notatki

2. Skoordynowanie działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi osobami.
* Systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, nauczycielami prowadzącymi, pedagogiem szkolnym, oraz rodzicami uczniów.
cały okres stażu
* notatki służbowe z rozmów
* sprawozdania

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
* Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
* Rozmowy indywidualne z uczniami.
cały okres stażu (według potrzeb)
* notatki
* adnotacje w dziennikach

4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
* Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
* Pomoc uczniom z trudnościami w nauce
* Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów
w różnorodnej formie
cały okres stażu
(według potrzeb)
* program profilaktyczny szkoły
* scenariusze zajęć
* notatki własne
* zapisy w dzienniku

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
* Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
* Współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).

cały okres stażu
* sprawozdania, potwierdzenia
* adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
* notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
* Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
* Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze.
* Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału) w formie elektronicznej.
* Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń oraz innych dokumentów na potrzeby uczniów.
* Opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
* Dokumentowanie przebiegu stażu.
cały okres stażu
* scenariusze, dyplomy
* dokumentacja
* testy i sprawdziany pisane przy pomocy komputera
* przygotowane materiały dydaktyczne

2. Korzystanie z zasobów Internetu i publikacji elektronicznych.
* Korzystanie z Internetu i zasobów portali edukacyjnych oraz z dostępnych tam publikacji z zakresu lingwistyki, dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki do doskonalenia pracy własnej.
* Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
* Zachęcanie uczniów do posługiwania się Internetem i komputerem - propagowanie korzystania z portali edukacyjnych i słowników internetowych.
cały okres stażu
* spis stron internetowych
* wydruki z portali edukacyjnych
* opracowania na podstawie informacji znalezionych w Internecie

3. Publikacje w Internecie.
* Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
rok szkolny 2010/2011
* spis stron internetowych
* wydruki ze stron internetowych

4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
* Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
* Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych.
cały okres stażu
* spis stron internetowych
* wydruki ze stron internetowych

5. Prenumerata biuletynów internetowych dla nauczycieli.
* Rejestracja w bazie danych portali związanych z nauką języka angielskiego.
cały okres stażu
* wydruki ze stron internetowych
* tytuły biuletynów

6. Stworzenie i aktualizowanie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
* Zebranie linków do stron internetowych przydatnych zarówno nauczycielowi, jak i uczniom.
cały okres stażu
* spis stron internetowych z opisem ich zawartości

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
* Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz umiejętności wychowawczych.

cały okres stażu
* potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
* Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
* Sporządzanie notatek z przeczytanych książek.
* Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej.
cały okres stażu
* notatki z literatury
* potwierdzenie opiekuna stażu

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
* Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci
z trudnościami wychowawczymi.
cały okres stażu
* notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z:
* Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;
* Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
* Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Analiza dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza:
* statutu szkoły wraz z WSO
* PSO
* programu naprawczego
* programu wychowawczego szkoły.
cały okres stażu
* potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
* znajomość przepisów
* dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
* Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych.
* Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.
cały okres stażu
* listy obecności
* potwierdzenia
* sprawozdania

........................................
(imię i nazwisko nauczyciela stażysty)

........................................
(imię i nazwisko opiekuna stażu)


(Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.