X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20172
Przesłano:

Formy i modele ustrojowe państw. Scenariusz zajęć przygotowujących do matury - Wiedza o społeczeństwie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO MATURY
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – KLAS III LO
TEMAT- FORMY I MODELE USTROJOWE PAŃSTW.

1.Cele zajęć:
Po lekcji uczeń:
- zna pojęcia: forma państwa, państwo unitarne, państwo federalne, konfederacja, monarchia, republika, demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm,
- zna modele ustrojowe państw demokratycznych,
- zna przykłady państw o określonych modelach demokratycznych,
- podaje przykłady monarchii, republik, państw unitarnych, federalnych, demokratycznych, autorytarnych, totalitarnych,
- porównuje historyczne i współczesne formy państw,
- charakteryzuje system władzy i uprawnienia obywateli w reżimach autorytarnych i totalitarnych,
- układa informacje według określonego kryterium,
- wskazuje podobieństwa i różnice między modelami ustrojowymi państw demokratycznych,
- umiejscawia na mapie państwa o rożnych formach ustrojowych,
- dokonuje oceny przydatności różnych źródeł wykorzystywanych do analizy omawianych zjawisk.
Umiejętności ponad przedmiotowe:
- kształci umiejętności czytania i analizowania pytań i poleceń,
- analizuje teksty źródłowe i wyciąga wnioski,
- dokonuje selekcji i oceny zdobytych informacji,
- doskonali umiejętności pracy w grupie,
- racjonalnie gospodaruje czasem.
2. Czas przewidziany na realizację: 2 godziny lekcyjne.
3. Metody i formy pracy: pogadanka, praca w grupie, praca z tekstem źródłowym, praca z mapą, elementy dyskusji, mapa skojarzeń.
4. Środki dydaktyczne: teksty źródłowe, atlasy, podręczniki, vademecum maturzysty, karty pracy.

5. Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:
Zapoznanie uczniów z celami zajęć. Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów na temat znanych form państw i ustrojów. Przypomnienie czym jest forma państwa.

Faza realizacyjna:
Uczniowie budują mapy skojarzeń dopisując wymienione pojęcia do odpowiednich form państwa. Odczytują schematy i wspólnie z nauczycielem określają kryteria przynależności państw do poszczególnych form. Na podstawie przygotowanych materiałów uczniowie wyszukują cechy państwa unitarnego, federacyjnego, monarchii, republiki, państwa demokratycznego, autorytarnego, totalitarnego, wskazują podobieństwa i różnice między nimi. Zaznaczają na mapkach konturowych Europy przykłady tych państw. Następnie prezentują wyniki swojej pracy.
Analizując teksty dotyczące modeli ustrojowych państw demokratycznych uczniowie starają się wyeksponować najważniejsze cechy każdego z modeli, dokonują porównań, podają przykłady państw, które reprezentują poszczególne modele ustrojowe. Następnie prezentują wyniki swojej pracy. Na mapie konturowej świata zaznaczają państwa o różnych formach i modelach ustrojowych.

Faza podsumowująca:
1.Uczniowie w krótkiej dyskusji wspólnie z nauczycielem zastanawiają się czy forma organizacyjna państwa ma znaczenie dla realizacji jego zadań politycznych, gospodarczych, społecznych.
2.Ocena pracy uczniów. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.