X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Imię i Nazwisko: Katarzyna Szydłowska
Szkoła: Gimnazjum Nr 17 w Gliwicach przy ZSO Nr 3
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca świetlicy szkolnej
Data rozpoczęcia stażu: 3 wrzesień 2012r.
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Zawodowego Nauczyciela w trakcie trwania stażu)

Gliwice 2012 ro

Czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu
rozwoju zawodowego

•Opracowanie sprawozdania z realizacji planu •Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (śledzenie stron internetowych, MEN, PROFESOR, ustawy, rozporządzenia), opracowanie plan rozwoju zawodowego.
•Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
•Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2012 / cały okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.( §8 ust.2, pkt 1)

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz przez samokształcenie
•Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach podejmujących problematykę opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.
•Samokształcenie w oparciu o dostępne pozycje wydawnicze dotyczące pracy świetlicy, materiały dostępne w Internecie i prasie fachowej, w bibliotece pedagogicznej, gromadzenie własnej biblioteczki fachowej.
•Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

cały okres stażu

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
Spis zebranych pozycji
Notatki własne


2. Opracowanie i wdrożenie rocznego i miesięcznego planu pracy świetlicy szkolnej. Ewaluacja programu. Podejmowanie działań profilaktycznych.
•Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej, realizacja planu, ewaluacja.

cały okres stażu
Plan pracy świetlicy szkolnej


3. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z dziećmi.
•Korzystanie z internetu, encyklopedii multimedialnej, opracowań w celu pozyskania nowych informacji.

cały okres stażu
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne

4. Badanie jakości pracy świetlicy i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

•Ankietowanie uczniów, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania.
•Opracowanie narzędzi badawczych, porównywanie wyników z potrzebami.

cały okres stażu
Ankiety, wnioski, wypracowane dokumenty, sprawozdanie

5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
•Studiowanie literatury fachowej, gromadzenie
i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze, itp.), wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.

cały okres stażu Notatki własne

6.Udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym)
•Przygotowanie uczniów, przeprowadzenie konkursu.

cały okres stażu
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( §8.ust.2 pkt.2)

1.Opublikowanie w portalu edukacyjnym „planu rozwoju zawodowego” oraz scenariuszy zajęć
•Przygotowanie planu i jego publikacja.
•Opracowanie scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych do przeprowadzenia w świetlicy szkolnej i godzinie wychowawczej oraz z języka angielskiego

I semestr 2012 / cały okres stażu
Publikacja w Internecie / Adres strony internetowej

2.Pozyskiwanie za pomocą internetu bieżących materiałów dydaktycznych
•Przeglądanie publikacji z dziedziny pedagogiki, psychologii
•Gromadzenie i upowszechnianie informacji

cały okres stażu
Zebrane materiały

3.Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji świetlicy (plany zajęć, scenariusze zajęć, pomoce) oraz do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
•Sporządzanie dokumentacji we właściwej formie,
•Samodzielne tworzenie pomocy naukowych
•Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów
•Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów dydaktycznych, itp.

cały okres stażu
Plany zajęć, scenariusze, pomoce dydaktyczne wykonane komputerowo

4.Wykorzystanie internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami
•Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem internetu sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
•Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablic interaktywnych

cały okres stażu
Scenariusze prowadzonych zajęć


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§8 ust.2 pkt.3)

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
•Opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz przygotowanie scenariuszy i konspektów do zajęć przeprowadzanych w świetlicy szkolnej lub na lekcjach języka angielskiego


2.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.
•Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych:
a) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
b) udział w posiedzeniach komisji opiekuńczo- wychowawczej,
c) współpraca z wychowawcami klas,
d) aktywna współpraca z rodzicami.

cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, sprawozdania, protokoły,

3.Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
•Przygotowanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy.

po każdym semestrze
sprawozdania

4.Przewodniczenie pracom Komisji Nauk Społecznych oraz udział w pracach Komisji Językowej
•Aktywny udział w pracach obu komisji, opracowywanie planów dydaktycznych, analiza testów diagnozujących, ewaluacji, egzaminów próbnych.
cały okres stażu
Protokoły spotkań

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(§ 8.ust.2 pkt. 4a)

1.Współpraca z wychowawcami w zakresie działań edukacyjnych
i wychowawczych
•Prowadzenie kart obserwacji zachowań uczniów – monitoring. w każdym roku stażu
Karty obserwacji, spostrzeżenia, sprawozdania
2.Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem
z brakami edukacyjnymi
•Opracowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego dla uczniów mających problemy z nauką.
•Realizacja programu podczas zajęć, systematyczne prowadzenie dokumentacji monitorującej postępy uczniów.
w każdym roku stażu
Kopia programu nauczania, sprawozdania z prowadzonych zajęć

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych(§ 8.ust.2 pkt. 4c)

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Gimnazjum
•Przygotowanie materiałów, prowadzenie zajęć przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich
w każdym roku stażu
sprawozdania z prowadzonych zajęć
2.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
•Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami, kontakt i współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym cały okres
stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8.ust.2 pkt. 4e)

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Gliwicach pedagogiem oraz psychologiem szkolnym
•Zapoznanie się z orzecznictwami PPP
•Zbieranie informacji o uczniach z problemami wychowawczymi
w każdym roku stażu
Sprawozdania potwierdzenie dyrektora
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
•Systematyczna lektura literatury fachowej, wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami
cały okres stażu
Zebrane materiały


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8.ust.2 pkt. 4f)

1.Podwyższenie kwalifikacji – ukończenie studiów podyplomowych lub/i ukończenie kursu kwalifikacyjnego
•Ukończenie studiów podyplomowych lub/ i kursu nadającego kwalifikacje z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły cały okres stażu
Dyplom ukończenia studiów
Zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8.ust.2 pkt.5)

1.Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i rozwiązanie dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
•Rozpoznanie i rozwiązanie, opis i analiza dwóch indywidualnych przypadków
cały okres stażu
Pisemne przedstawienie analizy i opisu indywidualnych przypadków

2.Stała obserwacja oraz analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania
•Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań
•Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się (język angielski)
•Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata
•Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości

cały okres stażu

Katarzyna Szydłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.