X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20162
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - język angielski

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Rok szkolny 2012/2013
Nauczyciel: Aurelia Borg
Posiadane wykształcenie: magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
Przedmiot: Język angielski
Szkoła: Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.
Opiekun stażu: mgr Dominika Kaniewska
Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust.2 pkt.1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- Zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz Rozporządzeniem MEN. Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012
Projekt planu rozwoju zawodowego
Znajomość aktów prawnych
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowa wstępna
- Określenie zasad współpracy Wrzesień oraz na bieżąco Harmonogram spotkań
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły.
Wrzesień Plan rozwoju zawodowego.

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych.
- Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut szkoły
- Wewnątrzszkolne ocenianie
- Prawa ucznia
- Obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek i inne Wrzesień oraz na bieżąco Zapisy w dziennikach, księga zarządzeń, konspekty.
5. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
- Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych Na bieżąco Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
- Pomoc w planowaniu i organizacji, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły. Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Na bieżąco
Wspomniane dokumenty
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
- Dokonanie autoanalizy
Maj/Czerwiec 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust.2 pkt.2).

1. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
- Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami języka angielskiego. Na bieżąco Wystrój klasy, gazetka, rekwizyty do „teatrzyku”, itd.
2. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
- Studiowanie literatury metodycznej.
- Hospitacje Na bieżąco Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji.
4. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
- Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania. Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
5. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. - Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela.
- Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu, rozmowy, wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
- Udział w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne)
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Na bieżąco
Notatki z hospitacji
Notatki ze spotkań
Zaświadczenia
Wykaz przeczytanej literatury, notatki
7. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi, również obcokrajowców. - Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Na bieżąco Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.
8. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. - Rozbudzanie zaangażowania i motywacji uczniów na lekcji oraz poza nią poprzez:
Ciekawe projekty współtworzone przez uczniów, nagrody-naklejki, udział w teatrzyku, konkursy językowe itd.
Wskazywanie uczniom dostępnych źródeł i form samodzielnej nauki języka. Na bieżąco Konspekty, zeszyty uczniów, wystrój klasy
9. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. - Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco
Listy obecności
Zaświadczenia


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust.2 pkt.3)

1. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce - Rozmowy z uczniem, współpraca z wychowawcą i/lub pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
Na bieżąco
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
okres stażu
Wdrażanie wniosków do pracy


4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust.2 pkt.4).

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
- Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Nauka opracowywania scenariuszy lekcji.
Według harmonogramu
Arkusz obserwacji.
Konspekty zajęć.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco
Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym.
3. Analiza i samoocena swoich zachowań. - Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów po hospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
- Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji oraz na lekcjach z uczniami.
- Wykorzystanie Internetu, słowników multimedialnych, interaktywnych gier i zabaw w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
- Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć; m.in. program i-Tools
- Opracowanie testów, sprawdzianów Na bieżąco Niniejszy plan, scenariusze lekcji.
Wykaz stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany


........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu
Zatwierdzam do realizacji:


........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
Tychy, dnia .....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.