X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20155
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności pedagogicznej w 1 semestrze roku szkolnego 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PRZY PLACÓWCE LECZNICZEJ
I semestr roku szkolnego 2011/2012.

W roku szkolnym 2011/2012 działalność pedagoga szkolnego polegała na realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (ze zmianami w 2010r.) i składała się z następujących czynności:
a) dokonanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole , w której zawarto występowanie najczęstszych zjawisk i zachowań naruszających wewnętrzne przepisy, regulaminy i szeroko pojęte normy społeczne. Oparto ją na zapisach w wewnętrznej dokumentacji prowadzonej przez wychowawców z.p.z.w., wychowawców klas, własnych notatkach, a także - w ograniczonym zakresie - dokumentacji medycznej (Książki Raportów).
b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów przebywających podczas leczenia w placówce polegające na dostosowaniu planu lekcji uczniom których psychofizyczne warunki znacznie utrudniają jego realizację w normalnym wymiarze (lub też mających takie zalecenia w opiniach i orzeczeniach PPP); Przeprowadzanie rozmów motywujących i dyscyplinujących w przypadku nieuzasadnionych notorycznych spóźnień, nieobecności, czy też uchylania się od tego obowiązku. W tym zakresie zbierane i uzupełniane są również informacje dotyczące uczęszczania przez uczniów na poszczególne lekcje (głównie dotyczy to j. obcych, religii, plastyki, techniki itp.).
c) współudział (pomoc w organizacji, prowadzeniu, dodatkowa opieka wychowawcza) w wybranych imprezach ogólnosanatoryjnych wg „Ceremoniału szkolnego” („ Dzień Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”, „W świątecznym nastroju” – kiermasz);
d) konsultowanie i udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, dyscyplinarne, znacznie zakłócającymi, lub wręcz uniemożliwiającymi prowadzenie przez nich zajęć. W pierwszym rzędzie polegało to na zebraniu, lub też uzupełnieniu posiadanych informacji nt. ucznia, jego uwarunkowań rodzinnych i sytuacji społecznej, udzielaniu wskazówek i porad w pracy wychowawczej, a dalszej kolejności na indywidualnych rozmowach wyjaśniających, lub dyscyplinujących, grupowych pogadankach dyscyplinujących na wybranych lekcjach i udziałach. W skrajnych przypadkach niepożądane zachowania były zgłaszane lekarzowi dyżurującemu, lub prowadzącemu jako osobie decydującej o ewentualnym wypisie z placówki;
e) sporządzanie pisemnych opinii dot. wybranych uczniów kończących pobyt w placówce dla potrzeb właściwych instytucji zewnętrznych; Opinie te miały zróżnicowany charakter, a zawierane w nich informacje były uzależnione od celu i adresata. Jedne dotyczyły uczniów, których zachowanie dalece odbiegało od przyjętych norm społecznych (stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zachowania o charakterze seksualnym, konfliktowość, buntowniczość itp.); drugie dotyczyły uczniów z trudnościami adaptacyjnymi i edukacyjnymi o zróżnicowanej etiologii (zaburzenia neurologiczne, endokrynologiczne, niepełnosprawność fizyczna, umysłowa, zaburzenia emocjonalne, psychiatryczne itp.). Sporządzano również opinie z pobytu uczniów w placówce na życzenie rodziców / opiekunów prawnych / lekarza prowadzącego, obejmujących zarówno kwestie wychowawcze jak i edukacyjne na potrzeby instytucji zewnętrznych (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, szkoły macierzyste itp.);
f) prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (mających charakter indywidualny) wg wskazań opinii / orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznych i wychowawców klas / nauczycieli szkół macierzystych. Uczniowie nimi objęci mieli najczęściej zalecenie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych z powodu trudności w nauce, lub dostosowanie form i metod nauczania (specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Spowodowane były one najczęściej obniżonym poziomem intelektualnym (lecz nie kwalifikującym się jeszcze do nauczania specjalnego), nieharmonijnym rozwojem poszczególnych funkcji umysłowych, niedostateczną sprawnością grafomotoryczną, koordynacją wzrokowo-ruchową i innymi deficytami fragmentarycznymi (niedosłuch, niedowidzenie). W tej grupie uczniów prowadzono również zajęcia z elementami integracji polisensorycznej.
g) objęcie monitoringiem i indywidualnymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi (we współpracy z nauczycielami przedmiotowymi i wychowawcami z.p.z.w.) wybranych uczniów posiadających zaległości w opanowaniu wiadomości i umiejętności pro-gramowych (spowodowanych np. długotrwałą chorobą, czy wypadkiem i związanym z tym pobytem w szpitalu), oraz uczniów posiadających orzeczenia o indywidualnym nauczaniu z powodów zdrowotnych, lub zaburzeń emocji i zachowania (fobia szkolna, nerwica, nadpobudliwość psychoruchowa).
h) osobną grupą wychowanków objętą opieką pedagogiczno –psychologiczną byli uczniowie, którzy przeżywali napięcia psychiczne nawarstwiające się na tle problemów szkolnych, relacji rówieśniczych i całodobowego pobytu poza domem rodzinnym. Miała ona głównie charakter zajęć indywidualnych podczas których przeprowadzano rozmowy wyjaśniające, mediacyjne, wspierające, ale też zajęcia relaksujące i zabawowe (m.in. z wykorzystaniem techniki komputerowej).
i) koordynowanie wspólnych działań pionu medycznego i szkolnego w przypadku zaistnienia sytuacji trudnej wychowawczo (kryzysowej) – przepływ informacji, wspólne zebrania w najtrudniejszych przypadkach z udziałem lekarza prowadzącego, wychowawcy klasy i własnym (w razie konieczności również – dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i przedstawicielem pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych).
j) rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi podczas przyjęć nowych wychowanków do placówki, zbieranie informacji, a w późniejszym okresie uzupełnianie ich poprzez kontakt telefoniczny – również z instytucjami (szkoły macierzyste, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itd.).
k) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkową działalnością pedagogiczną wiążącą się bezpośrednio z wymienionymi wyżej grupami wychowanków było pełnienie funkcji lidera i kierowanie pracami zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej . W jej ramach pod nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły opracowano harmonogram i plan ewaluacji, narzędzia badawcze i przeprowadzono pilotażowe badania (styczeń) dotyczących działań służących ”wyrównywaniu szans edukacyjnych” w Zespole Szkół.
Inną dodatkową działalnością było uczestnictwo w:
- „X konferencji dla szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych” pt. „Miedzy wiedzą, a wyobraźnią” w Ustroniu;
- zebraniach zespołu ds. procesu oceniania i wdrożeniu zmian w Statucie, PSO i WSO (nowelizacjach w ramach przeprowadzonej wewnętrznej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym), w tym również – uszczegółowieniu „praw i obowiązków ucznia” dot. wyglądu, ubioru i zasad korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów;
- opracowaniu Karty Ucznia w związku z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu MEN o udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – jako uzupełnienie stosowanego na bieżąco „Kwestionariusza rozmów z rodzicami”;
- organizacji i zespole nadzorującym próbny egzamin w kl. III gimnazjum;
- kursie nowych technik plastycznych w Skoczowie (w ramach poszerzania warsztatu pracy);
- ogólnosanatoryjnej wycieczce autokarowej do Jankowic (dodatkowa opieka nad uczniem niepełnosprawnym);
Formy działań pedagogicznych:
o rozmowy indywidualne;
o rozmowy w grupie;
o rozmowy i konsultacje z personelem medycznym i szkolnym;
o bezpośrednie rozmowy z opiekunami prawnymi / rodzicami;
o kontakt telefoniczny z właściwymi instytucjami (ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły macierzyste, rodzinne domy dziecka);
o pogadanki dyscyplinujące i omawiające zasady pobytu, zachowania, nauki na poszczególnych oddziałach, lub w wybranych grupach uczniów;
o interwencje dyscyplinarne w trakcie lekcji;
o obserwacja zachowania podczas zajęć wychowawczych, lub codziennym toku zajęć uczniów (posiłki, przerwy międzylekcyjne, czasem spacery);
o dodatkowe dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych.
Informacja dotycząca udokumentowanych niepożądanych zjawisk i zachowań
zaobserwowanych w placówce (szkoła i oddziały)
od 1 IX 2011r. do 11 II 2012r. ( w nawiasach dla porównania I semestr roku szkolnego 2011/2012)
Możliwe formy: Niewłaściwy stosunek wobec obowiązku szkolnego i nauki, Niewłaściwy stosunek wobec personelu Agresja (również werbalna), przemoc, bójki, konflikty, zastraszanie, szykanowanie, dyskryminowanie, ośmieszanie Autoagresja, samookaleczenia Kradzieże, wyłudzenia, przywłaszczenia Alkohol Narkotyki (+ uzależnienia, zagrożenia) Nikotyna Dewastacja, wandalizm, niszczenie mienia, prywatnego, placówki Grupy destrukcyjne, sekty, subkultury Zachowania o charakterze seksualnym; rozpowszechnianie treści pornograficznych Niezdyscyplinowanie, zakłócanie toku zajęć, niestosowanie się do poleceń i upomnień
(...)

Najczęściej zgłaszanymi problemami przez nauczycieli i wychowawców zpzw był brak zdyscyplinowania na lekcjach, przeszkadzanie, rozmawianie, słaba motywacja do nauki. Z kolei wychowawcy pozalekcyjnego zespołu wychowawczego najczęściej zgłaszali konflikty rówieśnicze (wzajemne dokuczanie, bójki, agresja słowna, wulgarne teksty – niekulturalne odnoszenie się wobec siebie, nieprzestrzeganie ogólnych zasad zachowania podczas posiłków, utrzymywania porządków w pokojach) i również niewłaściwego stosunku uczniów wobec personelu. Na niektórych turnusach zgłaszano pojawienie się wśród uczniów kradzieży drobnych kwot pieniędzy i artykułów spożywczych. Z tymi ostatnimi wiąże się zdarzenie zbiorowej kradzieży z automatu ustawionego przy trakcie zabiegowym. W tym przypadku zdarzenie zostało zgłoszone na policję do wydziału ds. nieletnich, który podjął dalsze czynności.
Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym nasilającym się niepożądanym zjawiskiem w I semestrze było wykorzystywanie przez uczniów prywatnych telefonów komórkowych w celach nagrywania różnego rodzaju filmów, czy robienia zdjęć, ich wzajemnego przekazywania sobie i rozpowszechniania (od zachowań o tematyce seksualnej i agresywnej po wulgarne wypowiedzi i wygłupy). Zdarzały się również sms-y z pogróżkami miedzy skonfliktowanymi uczniami, a także używanie telefonów podczas zajęć szkolnych. Wydaje się koniecznym wspomnienie (uświadomienie) o tego rodzaju zjawisku rodzicom podczas przyjęć na nowy turnus i zwiększeniu ich kontroli nad urządzeniami komunikacyjno – medialnymi ich dzieci.
Innym problemem wyraźnie narastającym jest trudny kontakt z rodzicami, którzy coraz częściej przejawiają postawę roszczeniową, a w przypadku zgłaszanych trudności wychowawczych stwarzanych przez ich dzieci nie przyjmują tego do wiadomości i wysuwają nieadekwatne do sytuacji zarzuty. W takich przypadkach niezbędne jest właściwe udokumentowanie, przestrzeganie podstawowych
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niedostatecznego zdyscyplinowania uczniów na zabiegach rehabilitacyjnych. Duża część konfliktów miedzy wychowankami powstaje właśnie na tych zajęciach, po czym są one „przenoszone” na oddziały. Tego rodzaju zdarzenia nie zostały ujęte w statystyce niepożądanych zachowań, gdyż swoje źródło mają na zajęciach, podczas których personel szkolny nie ma możliwości reagowania, a ewentualne ich rozwiązywanie jest tylko tymczasowym i doraźnym działaniem.Statystyka uczniów z specyficznymi wymaganiami edukacyjno – wychowawczymi
w I semestrze: od 1 IX 2011r. do 26 I 2012r. (w nawiasach dla porównania: I semestr rok szkolnego 2010/2011)

SZKOŁA SPECJALNA PORADNIE LEKI Nauczanie indywidualne
Pon. przeciętnej i lekkie Umiark. i znaczne Inne Psycholog.pedagog. Neurolog. Psychiatr. Inne
(...)

ADHD i inne zaburzenia zachowania Dostosowanie wymagań edukacyjnych Klasa / szkoła integracyjna Obniżenie wymagań edukacyjnych DYSLEKSJA (dysortografia, dysgrafia) Ośrodki / instytucje opiek.-wychow.
Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze Korekcyjno-kompensacyjne Logopedyczne
(...)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.