X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20014
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Podstawy opracowania planu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Statut Szkoły Podstawowej w Serbach,
Program wychowawczy szkoły,
5-letni plan rozwoju szkoły,
Indywidualne zainteresowania, preferencje i potrzeby.
Cele główne:
1. Podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
3. Własny rozwój zawodowy oraz nabywanie nowych kompetencji.
4. Wspieranie rozwoju szkoły.
5. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Kierunki rozwoju:
§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
- zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

wrzesień 2010r.
sprawozdanie,
świadectwa ukończenia

2.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
- poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- analiza aktów prawnych-pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- sporządzenie sprawozdania, autorefleksja, wnioski z realizacji założonych zadań, opis swoich działań,
- ukończenie kursu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego,


wrzesień 2010r.

wrzesień 2010r.
czerwiec 2013r.


w czasie trwania stażu

wniosek

plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie

potwierdzenie

3.
Opracowanie procedur zapewniania jakości pracy szkoły.
- udział w pracach opracowywania Statutu szkoły,
2010r.
potwierdzenia


4.
Aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

- tworzenie planów pracy na kolejne lata,
- prowadzenie szkoleń zespołu,
w czasie trwania stażu
dokumentacja za okres stażu,
materiały metodyczne

5.
Udział w pracach zespołu zadaniowego- Zespół ds. Wspierania Uzdolnień.
- udział w szkoleniach i kursach,
- wspieranie uzdolnień-przygotowywanie do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych -stwarzanie możliwości dla wszechstronnego rozwoju uczniów,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia,
sprawozdania

6.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
- stosowanie w pracy,
wrzesień 2010r.
w czasie trwania stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły

7.
Udział we wszelkich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

- zewnętrzne formy szkolenia zawodowego- kursy metodyczne, warsztaty, konferencje,
- aktywny udział w WDN - szkolenia Rady Pedagogicznej,
- udział w spotkaniach szkoleniowych Zespołu Samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,


w czasie trwania stażu
zaświadczenia,
dokumentacja za okres stażu

8.
Działalność w ramach WDN
- przeprowadzenie rady szkoleniowej,
w czasie trwania stażu
materiały metodyczne,
potwierdzenia


9.
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
- przygotowywanie referatów dla rodziców:
„Sześcioletni a siedmioletni uczeń - o dojrzałości szkolnej”,
„Znaczenie odrabiania pracy domowej”,
„Czy moje dziecko jest dyslektykiem?”,

w czasie trwania stażu


dokumentacja za okres stażu,
materiały metodyczne

10.
Prowadzenie dodatkowych zajęć w oparciu o programy i plany.

- praca z uczniem słabym, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
w czasie trwania stażu
dokumentacja,
potwierdzenia

11.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
- wspólne przygotowywanie do konkursów-rozwiązywanie testów i zadań,
- organizowanie konkursów szkolnych,
- udział w konkursach międzyszkolnych i rejonowych,

wg harmonogramu
potwierdzenia,
materiały konkursowe,
dyplomy

12.
Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.

- organizacja pracowni przedmiotowej,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, gazetek klasowych, dekoracji Sali,

w czasie trwania stażu
pomoce dydaktyczne
materiały


13.
Różne formy promocji szkoły w środowisku.

- udział w lokalnych imprezach środowiskowych,
- przygotowywanie występów koła tanecznego: festyn, dożynki, Dzień Babci i Dziadka oraz przedstawień w świetlicy wiejskiej
w czasie trwania stażu
scenariusze imprez
sprawozdanie

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania pracy własnej.

- udział w szkoleniu lub kursie komputerowym przeznaczonym dla nauczycieli,
w czasie trwania stażu
dokumentacja
zaświadczenie

2.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego.

- uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale internetowe poświęcone awansowi zawodowemu,
- poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego,

w czasie trwania stażu
zgromadzone materiały

3.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, przygotowywanie scenariuszy, tekstów, kart pracy,
- przygotowywanie dokumentacji szkolnej-przedmiotowy system oceniania, plany wynikowe, plany pracy kół zainteresowań,
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,

w czasie trwania stażu
dokumentacja,
potwierdzenia

4.
Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.

- przygotowywanie publikacji związanych z wykonywaną pracą,
- zamieszczenia na stronach internetowych opracowań:
- przedmiotowy system oceniania,
- plan rozwoju zawodowego

w czasie trwania stażu
strony WWW.


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.1.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
- prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej,

w czasie trwania stażu

potwierdzenia
dokumentacja

2.
Aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz w Zespole ds. Wspierania Uzdolnień


- opracowywanie testów, raportów z przeprowadzenia testów diagnozujących,
- opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów,

w czasie trwania stażu

dokumentacja, potwierdzenia, raporty z ankiet

3.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji dla
rodziców-w ramach pedagogizacji rodziców.

- przeprowadzenie lekcji,
- stosowanie aktywizujących metod nauczania,
- ankietowanie i diagnozowanie potrzeb,
- spotkania z pedagogiem, pielęgniarką szkolną,

w czasie trwania stażu

scenariusze zajęć
dokumentacja

4.
Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole własnych materiałów dydaktycznych.

- publikacje internetowe,
- udostępnianie, np. w bibliotece szkolnej zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, propozycje cyklu zajęć z rodzicami z zastosowaniem metod aktywizujących,

w czasie trwania stażu

materiały metodyczne
dokumentacja
potwierdzenia

5.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

- działania interdyscyplinarne: wspólne opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych, np. akcja „Sprzątanie Świata”, apel z okazji Dnia Patrona oraz konkursów i szkoleń,

w czasie trwania stażu

potwierdzenia
dokumentacja
scenariusze imprez§8 ust.2 pkt 4
Wymagania alternatywne – realizacja co najmniej 3 z 6 zadań (a-f)
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu działalności koła tanecznego uczniów klas I-III.

- realizowanie treści zawartych w programie na zajęciach koła tanecznego pod hasłem „Muzyka kształtuje obyczaje”,
2010r.
w czasie trwania stażu
dokumentacja programu
analiza, ewaluacja
sprawozdanie z realizacji


2.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I-III.

- realizowanie treści zawartych w programie na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
2010r.
w czasie trwania stażu
dokumentacja programu
analiza, ewaluacja
sprawozdanie z realizacji


3.
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, szkolnego klubu „Wiewiórka” oraz koła muzycznego.

- organizowanie akcji charytatywnych, imprez i uroczystości szkolnych,
- organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną,
- prowadzenie gazetki samorządowej,
- realizowanie planów zajęć i spotkań,

wrzesień 2010r.
w czasie trwania stażu
dokumentacja programu
sprawozdanie z realizacji


4.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego zielonej szkoły.

- realizowanie treści zawartych w programie-turystyka i rekreacja, zajęcia integrujące zespół klasowy, wyrabianie samodzielności,

kwiecień 2012r.
dokumentacja programu
sprawozdanie z realizacji
c)poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1.
Prowadzenie szkolnego koła tanecznego uczniów klas I-III.

- przygotowywanie uczniów do występów artystycznych-tańce regionalne, klasyczne oraz współczesne,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja, zdjęcia

2.
Prowadzenie koła muzycznego uczniów klas I-III.

- przygotowanie uczniów do występów artystycznych-nauka piosenek, słuchanie różnego rodzaju utworów muzycznych,
-nauka gry na dzwonkach,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja, zdjęcia

3.
Przygotowywanie gazetki szkolnej Samorządu Uczniowskiego.

- zamieszczanie materiałów z życia szkoły,
- imprezy okolicznościowe, kącik kulturalny,
2010r./2011r.
materiały
dokumentacja

4.
Organizowanie wycieczek szkolnych.

- przygotowywanie i organizowanie różnego rodzaju wycieczek szkolnych-przedmiotowych,
Wyjazdy na basen, do MOK-u na przedstawienia, do muzeum i biblioteki miejskiej,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja,
sprawozdania

5.
Organizowanie kiermaszów prac uczniów, np. stroików i kartek świątecznych na cele charytatywne.

- przygotowywane wraz z uczniami kiermasze prac,
w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja,
sprawozdania

6.
Wdrożenie i realizowanie programu edukacyjnego „Trzymaj formę”.

- prowadzenie zajęć w ramach edukacji prozdrowotnej w szkole-organizowanie Dnia zdrowia,
- propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja,
sprawozdania


e)wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji:
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Głogowie,

Komenda Policji,


 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

 Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie,

 Wydawnictwa edukacyjne

- pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Trzymaj formę”,
-prowadzenie działań na rzecz edukacji prozdrowotnej w szkole, np. dzień zdrowia,
- przygotowywanie przedstawienia promującego zdrowy styl życia,
- organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy o zdrowiu,
- organizowanie spotkań z policjantem, pogadanki, warsztaty,

- organizowanie wycieczek-zwiedzanie wystaw,
- prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą-lekcje muzealne,

- kierowanie uczniów na badania,
- konsultacje z pedagogiem,

- organizowanie wyjazdów na przedstawienia i imprezy,

- systematyczna współpraca z wydawnictwem MAC EDUKACJA,
w czasie trwania stażu
dokumentacja
potwierdzenia
scenariusze zajęć, imprez
sprawozdania


2.
Praca opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- organizowanie akcji charytatywnych, np. zbiórka funduszy i artykułów szkolnych dla powodzian,
- zbieranie funduszy na podręczniki dla najuboższych,
- akcja ‘Góra grosza”,

2010r./2011r.
potwierdzenia
dokumentacja,
sprawozdania

3.
Praca opiekuna szkolnego klubu „Wiewiórka”.

- propagowanie zdrowia i zdrowego stylu
życia,
- organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja,
sprawozdania

4.
Organizowanie ogólnoszkolnych akcji.
- Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”,
- szkolne obchody Dnia Ziemi,

w czasie trwania stażu
potwierdzenia
dokumentacja,


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1.
Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.

- dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania dwóch problemów wychowawczych,
w czasie trwania stażu
opis i analiza przypadku


Opracowała
Aurelia Pikulska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.