X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20012
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Górska Kołbacz 13.09.2010r.
nauczyciel matematyki
w Zespole Szkół w Kołbaczu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Anny Górskiej

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

zatwierdzony w dniu .........................
przez Dyrektora Zespołu Szkół w KołbaczuMiejsce realizacji stażu: Zespół Szkół w Kołbaczu
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2013 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
Analiza potrzeb szkoły.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. notatki
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego na bieżąco przez cały okres stażu
VIII, IX 2010 r.
IX 2010 r.
2.
Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu, matematyki, psychologii i pedagogiki.  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Ukończenie kursu dla egzaminatorów OKE.
Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji. świadectwa,
zaświadczenia
zaświadczenie
skatalogowana
baza literatury, czasopism i stron internetowych na bieżąco przez cały okres stażu
w okresie trwania stażu
na bieżąco

3. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej. . Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych.
Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.
Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Prowadzenie konsultacji, przygotowanie.
i przeprowadzenie testów w kl. VI oraz III Gimnazjum. spis pomocy karty pracy
scenariusze
notatki
opracowane materiały
plan działań,
wyniki sprawdzianu w okresie stażu
na bieżąco
wrzesień 2010
w okresie stażu
4. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo – opiekuńczego klasy, doskonalenie kompetencji wychowawczej.
- Udział w konferencjach szkoleniowych.
- Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata.
- Współpraca z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców. zaświadczenia

dokumentacja wychowawcy
program pracy
plany pracy na bieżąco
na bieżąco
w okresie stażu

5. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Indywidualna praca z uczniami.
Organizacja wyjazdów na konkursy.
Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli. wyróżnienia
dyplomy
podziękowania na bieżąco
wg harmonogramu konkursów

6. Organizowanie szkolnych konkursów matematycznych oraz udział we współorganizowaniu ogólnopolskich konkursów matematycznych: ALFIK, OLIMPUS, KANGUR.  Opracowanie regulaminów konkursów.
Opracowanie i przeprowadzenie
konkursów
Pozyskanie nagród dla uczniów.
Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli. regulaminy konkursów, sprawozdania z konkursów,
dyplomy w okresie stażu
wg harmonogramu konkursów

7.
Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły. Uczestnictwo w pracach zespołu ds. strategii rozwoju szkoły, przejęcie zadań kierownika zespołu matematyczno-przyrodniczego.
Uczestnictwo w pracach zespołu ds. ewaluacji szkolnej. protokoły zebrań zespołu przedmiotowego
wypracowane dokumenty szkolne
w okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.  Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia dziennika klasy.
Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych.
Umieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej . dokumentacja
stażu
zestawy ćwiczeń
sprawdziany
prezentacje multimedialne
materiały do gazetek
scenariusze lekcji
dyplomy
zaproszenia
podziękowania
wydruki komputerowe
spis pomocy
zestawienia semestralne
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco


2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www. notatki
pomoce dydaktyczne
notatki
wydruki komputerowe na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie lekcji otwartych.
Prowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych. scenariusze lekcji
2010 - 2013

2. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń. poświadczenia innych nauczycieli
na bieżąco
3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych.
Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego, kierownictwo w zespole.
Współtworzenie planu ewaluacji pracy szkoły
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego. protokoły spotkań zespołów
na bieżąco przez cały okres stażu

4. Opracowanie i udostępnienie
w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć.
Przekazanie do biblioteki scenariuszy zajęć z matematyki. opracowane materiały, zaświadczenie z biblioteki szkolnej 2010r.


5. Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet.
Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego. zaświadczenie

w okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących
do sprawdzianu w klasie szóstej.
Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu. program,
plan,
sprawozdanie w okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów.
Organizacja szkolnych konkursów matematycznych.
. zestawy zadań
opracowanie regulaminów, przeprowadzanie konkursów
w okresie stażu
2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
Organizacja wyjść do kina i na wystawy.
Organizowanie wycieczek szkolnych.
Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych. wpisy w dzienniku
karty wycieczek
potwierdzenie dyrektora
zdjęcia w okresie stażu
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie kółka matematycznego. sprawozdanie z kółka 2010/2011
2011/2012
2012/2013
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów
lub ich prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. potwierdzenie Dyrektora Szkoły w okresie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole. dokumentacja wychowawcy
opinie
w okresie stażu


w miarę potrzeb
2. Współpraca z kuratorami społecznymi.
Systematyczny kontakt z kuratorami społecznymi uczniów.
notatki z rozmów z kuratorami
opinie w okresie stażu

3.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Udział w wystawach, konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych.
dyplomy
zaświadczenia
zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane
na godzinach z wychowawcą na bieżąco
w okresie stażu
4. Współpraca z Policją.
zorganizowanie spotkania z przedstawicielami policji poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń. potwierdzenia Dyrektora Szkoły, zapisy w dzienniku lekcyjnym w trakcie trwania stażu
5.
Współpraca ze Służbą Zdrowia.
zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia (pielęgniarki szkolnej) na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. dokumentacja w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie Dyrektora Szkoły w trakcie trwania stażu
6. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
Sprzątanie świata.
Dzień Ziemi.
Dzień Sportu.
Dzień Wiosny. potwierdzenie dyrektora w okresie stażu§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.  Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. opis i analiza dwóch przypadków w okresie stażuZatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Anna Górska

.................................. ..................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.