X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19958
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż dodatkowy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Staż dodatkowy
mgr Grażyna Trzeciak
nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20012
Data zakończenia stażu: 31.05.2013
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna analiza własnych umiejętności, dokonań w czasie stażu - autorefleksja VIII/IX. 2012 - wniosek o rozpoczęcie stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. opracowanie planu rozwoju zawodowego IX.2012 -zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły planu rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. -systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego okres stażu -zgromadzona dokumentacja
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. -przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V. 2013 -pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt. 1 )

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły -udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa okres stażu -świadectwa ukończenia
-materiały szkoleniowe
2. Stosowanie technologii komputerowej w pracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym -wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego okres stażu -przykłady opracowanych materiałów
4. Przygotowanie przez uczniów o profilu technik lub klas zawodowych o profilu cukiernik, kucharz -prezentacji multimedialnej w języku niemieckim -prezentacja multimedialna przygotowana w języku niemieckim
okres stażu -prezentacja multimedialna

II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt. 2 ) 1. Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla klas technikum gastronomicznego lub klas zawodowych. -przygotowanie wraz z uczniami słowniczka gastronomicznego w języku niemieckim okres stażu -słowniczek języka niemieckiego dla klas gastronomicznych
2. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka zawodowego w technikum gastronomicznym -przygotowanie materiałów pomocniczych okres stażu -materiały dydaktyczne i pomocnicze dla języka zawodowego w technikum gastronomicznym
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt. 3 ) 1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. -wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły okres stażu -zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. -pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły na bieżąco własne notatki
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt. 1 )

1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. -udział w szkoleniowych radach pedagogicznych okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-materiały, notatki ze szkoleń
2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. -udział w pracach komisji maturalnej
-udział w pracach komisji konkursowej okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-protokoły z konkursów
3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy.
-opieka i urządzenie klasopracowni
-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism okres stażu -zdjęcia
-teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy
4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. -udział w zebraniach z rodzicami
-kontakt z rodzicami uczniów na bieżąco -notatki
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2 pkt. 2 ) 1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy. -wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych okres stażu -przykładowe testy
-przykładowe pomoce dydaktyczne
2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji. -korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl
-www.profesor.pl
-www.oke.krakow.pl i innych okres staż -przykłady opracowanych materiałów
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt. 3 ) 1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych. - wzajemna wymiana doświadczeń
- modyfikacja wymagań edukacyjnych dla Nowej Podstawy Programowej okres stażu

-zaświadczenie od przewodniczącej zespołu języków obcych
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. -opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom okres stażu -konspekty lekcji
-opracowane materiały dydaktyczne
3. Własna publikacja w Internecie. -znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim programu edukacyjno – wychowawczego „Dzień Pokoju” okres stażu -wydruk publikacji ze strony internetowej
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych. -udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem okres stażu/ -konspekty lekcji
-notatki
IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych...(...) związanych odpowiednio z oświatą...( §8 ust. 2 pkt. 4a ) 1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego wychowawczego „Dzień Pokoju” • wdrożenie programu - praca wychowawcza z klasą
• Koordynowanie projektu szkolnego

okres stażu

dokument programu
dokument sprawozdania i ewaluacji

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( §8 ust. 2 pkt. 4c 1. Organizowanie konkursu multimedialnego z języka niemieckiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności w tych formach aktywności. -przygotowanie uczniów do udziału w konkursie okres stażu/ -fotografie
-dyplomy
-sprawozdania
2. Przeprowadzenie Projektu „Święta w Unii” jako kontynuacji prac projektowych z lat poprzednich wspólnie z nauczycielami j. niemieckiego -zapoznanie z obyczajami Niemiec i krajów niemieckojęzycznych
Malowanie mandali, prezentacja prac multimedialnych okres stażu -rysunki

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dodatkowych wyrównawczych praca indywidua lub z grupą w zależności od potrzeb okres stażu
dzienniczek zajęć
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( §8 ust. 2 pkt. 4e ) 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2. współpraca z Fundacją PAH, Amnesty International, GFPS, Salezjańskim Wolontariatem „Młodzi światu”, Instytutem im. S. Wyszyńskiego Jeevodaya -spotkania
-konsultacje
-rozmowy
Realizacja wspólnie z fundacjami spotkań, warsztatów, akcji okres stażu -zaświadczenie pedagoga
- zaświadczenie fundacji i dyrektora
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
( §8 ust. 2 pkt. 5 ) 1. Opis i analiza przypadku wychowawczego, edukacyjnego lub innego. -zdiagnozowanie przypadku wychowawczego, edukacyjnego lub innego
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski okres stażu -opis i analiza
-wnioski

Powyższy plan może ulec modyfikacji.

opracowała : Grażyna Trzeciak____________________________________
podpis nauczyciela_______________________________________
podpis osoby zatwierdzającej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.