X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1974
Przesłano:

Rozkład materiału nauczania z wychowania fizycznego dla klasy IV

(Materiał pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

SEMESTR I
Atletyka terenowa
Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Biegi z przyspieszeniem. Zmiana tempa biegu. Sposoby pomiaru szybkości Kształtowanie świadomej samodyscypliny zgodnie z zasadami bezpiecznego ruchu. EZ - Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
2 Doskonalenie techniki startu niskiego. Przyjmowanie pozycji startowej na komendy. Bieg na średnim dystansie i w zmiennym tempie. Odpowiedzialność za siebie i grupę. EZ – Dobór odpowiedniego stroju i obuwia w zależności od pogody.
3 Bieg na średnim dystansie i w zmiennym tempie. Pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych Sposoby pokonywania naturalnych przeszkód terenowych. Edukacja regionalna: najbliższe otoczenie szkoły. EZ - Wpływ aktywności ruchowej na organizm.
4 Nauka biegu w szybkim tempie po wyznaczonym torze. Rozwijanie szybkości w zabawach i grach szybkościowych. Edukacja pro zdrowotna: kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji.. Rozwijanie odwagi i śmiałości w różnych sytuacjach. EE - Okazy przyrodnicze najbliższej okolicy.
5 Wytrzymałość, moc, siła. Pokonywanie przeszkód terenowych w zimie. Zasada “ciągłego ruchu” jako obrona przed przeziębieniem. Wytrzymałość w pokonywaniu przeszkód. EZ - Wzbudzanie uczuć estetycznych w wyniku obserwacji przyrody wiosną.
6 Siła, szybkość. Rzuty śnieżkami na odległość. Organizacja miejsca do rzutów. Zdyscyplinowanie jako jeden z warunków bezpieczeństwa. EZ- hartowanie organizmu w warunkach zimowych.
Gry i zabawy ruchowe
Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Orientacja wzrokowo – słuchowa. Zabawa orientacyjno –porządkowa “ Labirynt “. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw. Bezpieczeństwo w czasie zabaw. EZ – Zabawy ruchowe sposobem spędzania wolnego czasu.
2 Siła, orientacja wzrokowo – słuchowa. Zabawy z czworakowaniem “Toczenie piłki głową“. Stosowanie się do poleceń prowadzącego.. Doping drużyny. EM – Postawa ciała – przeżywanie emocji.
3 Szybkość, siła
. Gry i zabawy bieżne „ Rybacy na jeziorach” Współdziałanie w grupie Współdziałanie w zespole dwójkowym. EM – Komunikacja w zespole, drużynie.
4 Siła, koordynacja ruchowa. Zabawy rzutne „ Piłka w szeregach“.. Dobór przyborów do zabaw. Poszanowanie przyborów do zabaw. EZ – Motywowanie zespołu do działania.
5 Skoczność, zwinność. Zabawy skocznościowe „Koszenie trawy “. Pełnienie przez ucznia roli organizatora. Kształtowanie sprawności przez zabawę. EZ – Pozytywne emocje w zabawie.
6 Koordynacja ruchowa, skoczność. Zabawy z mocowaniem „ Kałuża “. Metody rozwijania siły. Nauka przez zabawę. EZ – Bezpieczeństwo w czasie zabaw.


Mini piłka nożna

Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Gry i zabawy oswajające z mini piłką nożną. Gry i zabawy oswajające z mini piłką nożną. Współpraca w zespole, zasady bhp w czasie gier i zabaw ruchowych. Egzekwowanie zasad bhp.. EM – Podstawowe zasady obowiązujące w kontaktach międzyludzkich.

2 Percepcja czuciowa i wzrokowa Żonglerka różnymi piłkami stopą i udem.
Wpływ ćwiczeń na rozwój młodego organizmu. Rozwijanie pomysłowości uczniów w doborze przyboru do realizacji zadania. EZ – Bhp podczas zabaw, zmniejszanie ryzyka urazów.
3 Szybkość, zwinność. Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy n/l, n/p Czystość i higiena osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny. Wdrażanie uczniów do nawyków higienicznych po odbytej lekcji. EZ – Higiena ciała po wysiłku fizycznym.
4 Percepcja czuciowo – wzrokowa Prowadzenie piłki po prostej i ze zmianą kierunku biegu.. Reakcja na sygnały wzrokowe i słuchowe. Rozwijanie poszanowania przyrządów i przyborów do ćwiczeń. EE – Zasady konserwacji i przechowywania sprzętu sportowego.
5 Orientacja przestrzenna Przyjęcie piłki, prowadzenie zakończone podaniem do partnera n/l, n/p Dobór ćwiczeń kształtujących i korygujących postawę ciała. Samokontrola własnej koncentracji na lekcji.
EZ – Wypoczynek czynny i bierny.
6 Siła, szybkość. Rzuty śnieżkami na odległość. Organizacja miejsca do rzutów. Zdyscyplinowanie jako jeden z warunków bezpieczeństwa. EZ- hartowanie organizmu w warunkach zimowych.
Mini koszykówka
Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Szybkość. Nauka postawy koszykarskiej i poruszania się po boisku ze zmianą tempa i kierunku. Omówienie postawy koszykarskiej. Koszykówka grą bezkontaktową. EZ – Ruch jako sposób na zdrowy styl życia.
2 Zręczność, czucie. Nauka podania oburącz sprzed klatki piersiowej. Znaczenie dokładności podań na wynik gry. Rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń kształtujących. EZ – Dieta dla ucznia klasy IV
3 Siła, zręczność. Nauka podania jednorącz prawą i lewą ręką. Podanie kozłem Orientacja przestrzenna i umiejętności ruchowe ważnym elementem w mini koszykówce. Motywowanie uczniów wykonywania zadań ruchowych. EZ – Rozpoznawanie własnych zalet i wad.
4 Siła, zręczność. Nauka kozłowania piłki w miejscu, w marszu i w biegu. Zasada kozłowania ręką dalszą od przeciwnika. Dlaczego koszykówka jest grą podwórkową? EZ – Wiara we własne siły.
5 Zręczność, koordynacja ruchowa. Kozłowanie piłki p/r, l/r ze zmianą kierunku ruchu. Przepis gry – błąd kroków. Kształtowanie pewności siebie i odwagi w pokonywaniu trudności. EZ – Postawa asertywna w grach sportowych.
6 Koordynacja ruchowa. Rzut z miejsca do kosza. Wpływ techniki na celność rzutu. Współudział uczniów w ocenie realizowanych zadań. EZ – Samoocena swoich umiejętności.

Mini siatkówka
Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Kształtowanie szybkości i zwinności poprzez zabawy. Nauka postaw i podstawowych kroków poruszania się po boisku. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry w mini piłkę siatkową. Wdrażanie do ładu i porządku na lekcji wychowania fizycznego. EZ- Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
2 Kształtowanie szybkości i zwinności oraz koordynacji wzrokowo ruchowej. Zabawy oswajające z piłką do siatkówki przygotowujące do podania i przyjęcia piłki. Wpływ ćwiczeń fizycznych na funkcjonowanie i rozwój organizmu Wdrażanie do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. EZ- Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem.
3 Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nauczanie odbicia sposobem oburącz górnym. Analiza techniki odbicia sposobem oburącz górnym. Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i samoochrony podczas wykonywania ćwiczeń. EZ- Ułatwianie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie
4 Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nauczanie odbicia oburącz sposobem dolnym. Analiza techniki odbicia sposobem oburącz dolnym. Rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń kształtujących odpowiednie partie ciała. EZ- Higiena odzieży na lekcji wf.
5 Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nauczanie odbić oburącz sposobem górnym i dolnym w parach. Prawidłowe rozumienie pojęcia koordynacja wzrokowo – ruchowa. Współpraca w zespole dwójkowym. EZ- Higiena ciała po lekcji wf.
6 Kształtowania szybkości i zwinności Odbicia sposobem górnym i dolnym w formie zabawowej. Znaczenie kształtowania cech motorycznych. Samoocena i samokontrola na rzecz zdrowia. BHP podczas gier i zabaw ruchowych.

Gimnastyka podstawowa
Lp. Sprawności Umiejętności Przekaz wiadomości Działania wychowawcze Ścieżki edukacyjne
1 Zwinność. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. Organizacja miejsca ćwiczeń. Samokontrola prawidłowego ułożenia rąk i głowy. EM - Komunikacja między uczniem a nauczycielem.
2 Zwinność, gibkość. Przewrót w tył z siadu skulnego do siadu klęcznego. Pojecie zwinności i samodyscypliny. Próba ochrony współćwiczącego, samodyscyplina. EZ - Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu..
3 Siła. Stanie na rękach z uniku zamachem jednej nogi z asekuracją. Pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń – asekuracja. Aktywizacja uczniów do rzetelnego wykonania zadania. EZ - Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.
4 Siła, moc. Nauka skoku zajęczego. Wyjaśnienie pojęć: skok wolny i mieszany. Kształtowanie inwencji twórczej. EZ - Zabawy ruchowe i rekreacja.
5 Siła, koordynacja ruchowa. Przerzut bokiem wykonywany dowolnym sposobem. Technika wykonywania przerzutu bokiem – analiza ruchu. Wdrażanie do samodoskonalenia. EZ - Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron.
6 Siła, moc. Skoki zawrotne przez ławeczkę Technika skoku zawrotnego – analiza ruchu. Kształtowanie inwencji i samodzielności. EZ - Umiejętność dbania o własne zdrowie.


Pozostała liczba godzin wykorzystana zostanie na:

1. Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów poszczególnych dyscyplin.
2. Doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej (siła, skoczność, szybkość).
3. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.