X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19631
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Wioletta Grybel
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013
Staż pracy pedagogicznej: 8 lat
Nauczany przedmiot: j. angielski
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Dunkowicach
Wykształcenie: wyższe magisterskie

§ 8 ust.2 pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA:
Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
FORMY REALIZACJI:
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia MEN w Internecie).
Opracowanie, realizacja planu awansu i przygotowanie projektu sprawozdania.

TERMIN:
Okres stażu, od IX 2010, do V 2013
DOWODY REALIZACJI:Notatki, Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
ZADANIA:
Uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
FORMY REALIZACJI:
Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, program wychowawczy). Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, jak również opracowywanie dokumentów.
TERMIN:Okres stażu
DOWODY REALIZACJI:Notatki
ZADANIA:Udział w różnych formach kształcenia
FORMY REALIZACJI:Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli związanych z kształceniem przedmiotowym, jak również z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły. Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu dydaktyki, pedagogiki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej.
TERMIN:Okres stażu
DOWODY REALIZACJI:Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
ZADANIA:Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć
FORMY REALIZACJI:Stosownie na lekcjach metod aktywizujących.Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie na zajęciach autentycznych materiałów.Stosowanie na lekcjach języka angielskiego zasady korelacji międzyprzedmiotowej ( historia, geografia)
TERMIN:Okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze lekcji, materiały autentyczne.
ZADANIA:Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.
FORMY REALIZACJI:Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych. Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych.Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne, jak również troska o wystrój i estetykę klasy. Przygotowywanie gazetek tematycznych.
TERMIN:Okres stażu
DOWODY REALIZACJI: Zebrane zbiory, zdjęcia
ZADANIA:Prowadzenie Kroniki szkolnej
FORMY REALIZACJI:Zbieranie informacji na temat najważniejszych wydarzeń szkolnych. Gromadzenie zdjęć.
ZADANIA:Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
FORMY REALIZACJI:Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole.
Potwierdzenia
§8 ust 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA:Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI:Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek.
Wzory dodatkowych kart pracy, scenariuszy, dyplomów itp.
Zadania: Wykorzystywanie Internetu.
FORMY REALIZACJI:Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Potwierdzenie
ZADANIA:Poszerzanie wiedzy informatycznej
Ukończenie kursów on-line.
Zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
ZADANIA:Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły.
FORMY REALIZACJI:Zajęcia otwarte dla nauczycieli.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.Nawiązanie współpracy z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół- wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych.
Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli.
ZADANIA:Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
FORMY REALIZACJI:Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, uroczystości szkolnych.
Przykłady opracowanych scenariuszy, programów itp.
§ 8 ust.2 pkt4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.
ZADANIA:Opracowanie i wdrożenie programów zajęć wyrównawczych z j. angielskiego
FORMY REALIZACJI:Opracowanie i wdrożenie programów działań Polskiego Czerwonego Krzyża i Szkolnego Koła Caritas
Opracowanie i wdrożenie programu
Program, ewaluacje.
§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA:Prowadzenie Szkolnego Koła Caritas i Polskiego Czerwonego Krzyża
FORMY REALIZACJI:Spotkania SKC i PCK
Organizowanie i prowadzenie akcji
Kroniki z działalności SKC i PCK, podziękowania
ZADANIA:Uczestnictwo w różnorodnych konkursach i organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
Dyplomy, zaświadczenia.
FORMY REALIZACJI:Przeprowadzanie konkursów szkolnych z j. angielskiego.
Przykładowe scenariusze, sprawozdania.
ZADANIA:Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
FORMY REALIZACJI:Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań.
Zaświadczenie o publikacji
ZADANIA:Działalność opiekuńczo - wychowawcza
FORMY REALIZACJI:Samodzielne opracowywanie i stosowanie ankiet.Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji Zapraszanie pedagoga na zajęcia godziny wychowawczej.Organizowanie indywidualnych spotkań pedagoga z wychowankami.
Ankiety, potwierdzenia pedagoga
ZADANIA:Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
FORMY REALIZACJI:Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu z j. obcego.
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
ZADANIA:Organizowanie wycieczek szkolnych.
FORMY REALIZACJI:Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych.
Potwierdzenie dyrektora.
ZADANIA:Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami: z samorządem, biblioteka, muzeum, domem kultury, lokalnymi mediami
FORMY REALIZACJI:Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, pogadanki, lekcje w muzeum regionalnym.
Potwierdzenia współpracy, zdjęcia.
§ 8 ust.2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.
ZADANIA:Pomoc charytatywny Szkolnego Koła Caritas i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Współpraca z Domem Dziecka.
Współpraca z fundacją niepełnosprawnych.
Współpraca z wolontariuszami SKC.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im Hugona Kołłątaja i Przedszkolem Parafialnym.
FORMY REALIZACJI:Organizowanie akcji świątecznych.Organizowanie zbiórek: Góra Grosza Sprzedaż obrazków i zakładek na cele misyjne.Zbiórka do skarbonek Wielkopostnych pod hasłem: „Otwórz szczodrze rękę swemu bratu”.Zbiórka miśków, maskotek, słodyczy i przyborów szkolnych dla Dzieci z Domu Dziecka. Uczestnictwo w akcji „SERCE W ZAKRĘTCE”.
-dyplomy PCK,zaświadczenia, podziękowania z Domu Dziecka,
ZADANIA:Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną
FORMY REALIZACJI:Kierowanie uczniów do poradni.
Opinie uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ZADANIA:Współpraca z wydawnictwami.
FORMY REALIZACJI:Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.
Potwierdzenie współpracy, zaświadczenia o szkoleniach.
§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA:Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych
FORMY REALIZACJI:Obserwacja, udzielanie pomocy wychowawczej i edukacyjnej.Analiza i opis dwóch przypadków dotyczących uczniów sprawujących problemy wychowawcze i edukacyjne.
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.
ZATWIERDZAM
...............
podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.