X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19604
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu na prezentację anglojęzyczną

Jest to konkurs na prezentację, która łączy naukę języka angielskiego z poznawaniem kultury, historii i geografii własnego regionu a także uświadamia młodzieży, że można zrobić coś ciekawego i pożytecznego dla siebie i swojego środowiska. Może być również wykorzystany po zmodyfikowaniu jako projekt gimnazjalny.

UWAGA! KONKURS!

Ogłaszamy konkurs na najlepszą anglojęzyczną multimedialną prezentację dotyczącą Ziemi XXX pt. „Welcome to my place ” , która zostanie zamieszczona na stronie naszej gminy. Prezentacje muszą być wykonane samodzielnie. Termin składania prac do 15 maja.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
rzetelność i bogactwo informacji
poprawność językowa, stylistyczna i interpunkcyjna
estetyka i staranność wykonania (minimum 5 zdjęć – 10-12 slajdów)
pomysłowość i kreatywność .

Dla wszystkich uczestników konkursu planujemy drobne upominki rzeczowe, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

1. Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6 szkół podstawowych
oraz uczniów gimnazjów z terenu Gminy XXX.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej
naszej Gminy, zawierającej zawierającej podstawowe informacje o niej w języku angielskim i języku polskim..

3. Cele konkursu:
popularyzacja Gminy XXX, jej walorów krajoznawczo - turystycznych
stymulowanie zainteresowania nauką języków obcych,
rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
z poszanowaniem praw autorskich,
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
rozwijanie zmysłu estetyki.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
Prace należy wykonać indywidualnie w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice).
W nazwie pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prezentacje.

5. Miejsce i termin składania prac:
Prace należy dostarczyć na płycie CD do sekretariatu Zespołu Szkół w XXX do dnia 15.05.2013 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.05.2013 r.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na gminnej stronie internetowej.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
rzetelność i bogactwo informacji
poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna
estetyka i staranność wykonania (minimum 5 zdjęć – 10-12 slajdów)
pomysłowość i kreatywność.

7. Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik
akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji naszej gminy.

8. Organizatorzy – Zespół Szkół w XXX

Nauczyciele organizujący konkurs:
XXX, YYY, ZZZ
K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A
 
uczestnika konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów klas 6
szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej gminy XXX
pt. „Welcome to my place ”
edycja II - Najpiękniejsze miejsca gminy XXX
Imię i nazwisko   ........................................
Adres zamieszkania  ........................................
Data urodzenia ........................................
Telefon ........................................ e-mail   ........................................
Szkoła  ........................................
Imię i nazwisko opiekuna   ........................................
 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
........................................                     ........................................
Podpis uczestnika konkursu                                      Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.