X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Kowacka
NAUCZYCIEL CHEMII
i PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEG

Zespół Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Przygotowany zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003r. poz 1112 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Zakończenie stażu: 31 maja 2013 r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu

Cele główne


1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizować działania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
4. Uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.

Udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego:
- warsztaty, konferencje, szkolenia, kursy doskonalące,
- spotkania z doradcą metodycznym.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o odbytych szkoleniach,
notatki własne.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- szkolenia w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- szkolenia podczas spotkań nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zawodowych,
- obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu Wykaz tematów.
Notatki własne.

2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Obserwacja i analiza umiejętności
i możliwości ucznia oraz ich ewaluacji przy pomocy opracowanych narzędzi diagnostycznych.
Wrzesień 2011r.
Wrzesień 2012r.

Testy, analiza wyników.


Tworzenie bazy testów i sprawdzianów
Cały okres stażu Testy, sprawdziany
Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Cały okres stażu Notatki, sprawozdania
Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Cały okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Dostosowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb i możliwości ucznia
- indywidualne konsultacje,
- praca z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów,
- pomoc uczniom mającym problemy w nauce
Cały okres stażu Notatki, sprawozdania.

Praca w organach szkoły
- w zespole nauczycieli przedmiotów zawodowych, przyrodniczych,
- w zespole wychowawczym,
- w zespole profilaktycznym,
- w komisjach egzaminacyjnych,
- w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Cały okres stażu Notatki, sprawozdania.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły:
- zbieranie informacji o sytuacji rodzinnej ucznia, stanie zdrowia,
- współpraca z rodzicami,
- rozwiązywanie problemów wychowawczych,
- realizowanie programu wychowawczego szkoły (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie niskiej frekwencji, walka z przemocą),
- systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu i postępach uczniów
Cały okres stażu Notatki
Ankiety
Pedagogizacja rodziców
- spotkania z rodzicami wg harmonogramu wywiadówek,
- konsultacje indywidualne z rodzicami
Cały okres stażu Protokoły z zebrań z rodzicami

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.
Cały okres stażu
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury.
Cały okres stażu Notatki, bibliografia

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy internetu. Korzystanie z internetu jako źródła informacji, wykorzystanie go na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych dla maturzystów.
Na bieżąco

Wydruki, notatki,
adresy stron internetowych i portali edukacyjnych

Wykorzystanie internetu w zakresie realizacji działań wychowawczych -
przygotowanie się do zajęć na godzinę z wychowawcą. Cały okres stażu.
Notatki

2. Wykorzystanie w pracy komputera. Wykorzystanie komputera do:
- przygotowania materiałów dydaktycznych na zajęcia, na spotkania z rodzicami,
- prowadzenia dokumentacji szkolnej, planów wynikowych, rozkładów zajęć,
- przygotowania testów i analizy wyników badania osiągnięć uczniów,
- tworzenia przez uczniów prezentacji multimedialnych na lekcjach przedmiotów zawodowych i chemii.
Cały okres stażu.

Przykładowe testy, plany wynikowe

Przykładowe prezentacje.

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Cały okres stażu.
Plany metodyczne lekcji.

Dzielenie się wiedzą i materiałami metodycznymi, zdobytymi na kursach doskonalących, podczas pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych.
Cały okres stażu Materiały szkoleniowe.

Przygotowywanie dyplomów i wyróżnień.

Cały okres stażu Zgromadzone materiały
Opracowanie referatów, recenzji i materiałów dla uczniów i nauczycieli.
Cały okres stażu Zgromadzone materiały
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, ankiet, itp.
Cały okres stażu. Wykaz przekazanych prac.
2.Opublikowanie pracy własnej w internecie. Opublikowanie materiałów z przedmiotów zawodowych w internecie.
Rok szkolny 2010/2011
Potwierdzenie publikacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie programu dydaktycznego. Opracowanie i zrealizowanie programu zajęć dodatkowych z chemii Rok szkolny 2011/2012
Program zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Odbycie szkolenia na egzaminatora z chemii i technika hotelarstwa
Rok szkolny 2010/2011, 2011/2012.
Zaświadczenie o udziale w kursie.

Udział w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Zgodnie z powołaniem Sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Poszerzenie dydaktycznych działań szkoły. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z przedmiotów zawodowych i chemii
. Zgodnie
z harmonogra-mem
Zaświadczenia, sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

Zorganizowanie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną z ekologii i ochrony środowiska, bądź na temat zdrowego odżywiania i żywienia.
Rok szkolny
2010/2011 lub
2011/2012 prezentacja
Zorganizowanie warsztatów chemicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach Rok szkolny
2011/2012
2012/2013
Karta wycieczki
2. Poszerzenie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły. Udział w wycieczkach klasowych, rajdach integracyjnych, imprezach szkolnych.
Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum.
Na bieżąco

Karty wycieczek,

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Współpraca z organizacją pozarządową Współpraca ze Świetlicą Środowiskową i organizacja akcji ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” dla dzieci zrzeszonych w tej placówce
Cały okres stażu. Potwierdzenie

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Rozmowy z pedagogiem szkolnym na temat uczniów mających problemy edukacyjno-wychowawcze.
Zgodnie z potrzebą. Notatki
Współpraca z pielęgniarką szkolną

Wykazy uczniów kwalifikujących się do grup dyspersyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Opis i analiza
problemu edukacyjnego lub
wychowawczego.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego

W zależności od potrzeb, przez cały okres stażu Opis i analiza
Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zagadnień profilaktyki:(alkoholizm, narkomania, lekomania)

Cały okres stażu Tematy zajęć w dziennikach lekcyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.