X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19505
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

CEL GŁÓWNY ROZPOCZĘCIA STAŻU -
UZYSKANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Renata Filipiak
Stopień: nauczyciel mianowany Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Strzelcach
Data odbywania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013r

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Spodziewane efekty
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. IX – X 2010

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Znajomość procedur awansu zawodowego, sprawne skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, zgodnego z potrzebami szkoły, umożliwiającego rozwój zawodowy,
2. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, dokonywanie diagnozy i analizy egzaminu gimnazjalnego, próbnego egzaminu gimnazjalnego, badania kompetencji „na wstępie” uczniów klas pierwszych. Okres stażu Dokumentacja szkoły Podniesienie jakości pracy szkoły, konstruktywna ewaluacja procedur szkolnych
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach , w szczególności dotyczących ewaluacji, tworzenia projektów edukacyjnych oraz innych zgodnych z potrzebami szkoły.
Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach WDN .i szkoleniach Rady Pedagogicznej Okres stażu Świadectwa ukończenia, zaświadczenia, dyplomy. Podniesienie własnych kwalifikacji, osiągnięć dydaktycznych szkoły,
Urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły skierowanej do uczniów.
Usprawnienie organizacji pracy szkoły.
4.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

Konkurs wiedzy o patronie szkoły ks. Konarskim, Konkurs wiedzy o samorządzie lokalnym, udział w ogólnopolskim konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego’
Okres stażu Regulamin konkursu, testy., dyplomy.

Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów historią i zagadnieniami społeczno – politycznymi, urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły.

5.Organizowanie wycieczek szkolnych,

Wycieczka do parlamentu RP. Do Muzeum Powstania Warszawskiego, na
Warszawskie Powązki, do muzeum w Krośniewicach. Okres stażu

Karty wycieczki
Urozmaicenie oferty
edukacyjnej szkoły, skierowanej do uczniów.
Poznanie historii regionu.
Kształtowanie postawy patriotycznej.

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Spodziewane efekty
1.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Okres stażu Opis realizowanych przedsięwzięć. Własne doskonalenie się w w wykorzystywaniu technologii informacyjnej
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Okres stażu Dokumentacja szkoły, scenariusze zajęć. Własne doskonalenie się w w wykorzystywaniu technologii informacyjnej
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Samodzielnie wykonanie i wykorzystywanie prezentacji w Power Point na lekcjach historii min. ”Historia polskich konstytucji”, ”Historia polskiego parlamentaryzmu”
Na lekcjach wos „Przejawy łamania praw człowieka w świecie’
Okres stażu Prezentacje , potwierdzenie wykorzystania. Stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i ciekawych dla ucznia form pracy.

4. Wykorzystanie audiowizualnych środków przekazu w procesie komunikacji Wykorzystywanie podczas zajęć dydaktycznych filmów edukacyjnych, prezentacji medialnych ]i innych pomocy dydaktycznych, zapisanych na płytach CD i DVD Okres stażu Arkusze hospitacji lekcji. Filmy i inne materiały na płytach CD DVD w pracowni historycznej. Stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i ciekawych dla ucznia form pracy, urozmaicanie zajęć.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami . w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.
Zadanie Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji Spodziewane efekty
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu Scenariusze, lekcji Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym z młodszymi stażem kolegami.
2.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej : scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej

Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju Okres stażu Scenariusze , karty pracy.

Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych imprez szkolnych np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp. Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych, projektów edukacyjnych . Okres stażu Scenariusze uroczystości szkolnych. Sprawozdanie i analiza działań wspólnych i akcji. Konstruktywna współpraca z nauczycielami, dobra organizacja pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Spodziewane efekty
1. Prowadzenie szkolnego koła historycznego Opracowanie i wdrożenie do realizacji planu pracy koła. Okres stażu. Plan działalności koła. Rozwijanie zainteresowań historią.
2.Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego . Opracowanie planu zajęć.

Okres stażu Plan zajęć. Jak najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Spodziewane efekty
1. Współpraca z instytucjami samorządu gminnego Spotkanie pielęgniarki położnej z NZOZ w Strzelcach z gimnazjalistkami.
Współpraca z GOPS w Strzelcach, w realizacji projektu edukacyjnego.
Zorganizowanie konkursu wiedzy o samorządzie lokalnym z udziałem władz gminy Okres stażu. Wpisy w dziennikach zajęć edukacyjnych, regulamin konkursu, protokół z przebiegu konkursu.. .Budowanie aktywnej postawy społecznej uczniów, w działaniu na rzecz środowiska lokalnego.
2. Współpraca z instytucjami samorządu powiatowego oraz instytucjami niesamorządowymi, mającymi siedziby w mieście powiatowym Lekcje muzealne, lekcja w Urzędzie Skarbowym w Kutnie, spotkanie młodzieży z pracownikami Agencji rozwoju Regionu Kutnowskiego, wizyta w Biurze Maklerskim , w Kutnie.
Współpraca z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta w realizacji projektu edukacyjnego.

Okres stażu Karty wyjazdów, wycieczek, wpisy w dziennikach zajęć edukacyjnych Budowanie pozytywnych relacji: petent – urząd, wdrażanie do podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej, budowanie świadomości konsumenckiej.
§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Planowane efekty
1.Uzyskiwanie osiągnięć przez uczniów na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego....”
Wszechstronne
przygotowywanie uczniów do konkursu.
Okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy.
.Osiągnięcia uczniów
2. Wykonanie gabloty w pracowni historycznej, zawierającej reprodukcje
banknotów polskich Gromadzenie reprodukcji banknotów i zapełnianie nimi gabloty. Okres stażu Wykonana gablota
Pomoc dydaktyczna, dekoracja pracowni historycznej.
3 Powiększenie i uporządkowanie zbiorów szkolnego muzeum historycznego, skatalogowanie eksponatów.
Gromadzenie zbiorów, sporządzenie katalogu zbiorów. .
Okres stażu
Szkolne muzeum historyczne, katalog zbiorów. Wzbudzanie szacunku młodzieży dla dorobku kultury materialnej minionych pokoleń.

§ 8 ust.2 pkt.5
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Planowane efekty
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków. Dokładna znajomość problemów wychowawczych okresu dojrzewania i umiejętność ich rozwiązywania.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Udział w szkoleniach i warsztatach, studiowanie literatury fachowej. Okres stażu Zaświadczenia i dyplomy Dokładna znajomość problemów wychowawczych okresu dojrzewania i umiejętność ich rozwiązywania
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Opracowała: Renata Filipiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.