X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19501
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Jestem wychowawczynią świetlicy w Zespole Szkół. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie – kierunek Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna.

Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Staż rozpoczęłam od 1 września 2006 roku i trwał on 2 lata i 9 miesięcy.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad zadaniami, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego.

Głównym celem mojego rozwoju było:
· poszerzyć wiedzę o poszczególne obszary pracy szkoły oraz uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
· pogłębić wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez doskonalenie
· poszerzyć wiedzę z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa.

W okresie stażu wykonałam również zajęcia dodatkowe nie ujęte w planie, aczkolwiek zgodne z potrzebami tutejszej szkoły.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie procesu realizacji celów i zadań założonych w moim planie rozwoju zawodowego.

-1-

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH. (§ 7 ust. 2, pkt 1. rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję.

Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Uczestniczyłam w następujących kursach, szkoleniach i konferencjach:

W roku szkolnym 2006/2007:
- „Prawdy i mity o ADHD”- kurs doskonalący – SOD w Częstochowie
- Prezentacje świetlic szkolnych. Różnorodne formy i metody pracy w świetlicy szkolnej. Wiosna w przyrodzie – szkolenie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

w roku szkolnym 2007/2008:
- Warsztat pracy nauczyciela – szkolenie – WOM Częstochowa
- „Kształtowanie umiejętności społecznych wśród uczniów”- szkolenie – WOM w Częstochowie
- prezentacje świetlic szkolnych. „Wychowanie poprzez bezpieczną zabawę”- szkolenie – WOM Częstochowa
- „Jasiu śmieszne kary – jak skutecznie reagować na przewinienia wychowanków”- kurs – SOD w Częstochowie
- „Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej”- SOD w Częstochowie

-2-

w roku szkolnym 2008/2009:
- „Od trudności do radości w powodzeniu szkolnym”- konferencja – WOM Częstochowa
- „Dzieci z wadą słuchu w szkole masowej” – szkolenie Rady Pedagogicznej
- Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego – szkolenie – WOM
w Częstochowie
- Warsztaty „Wiosna 2009” – Palma Wielkanocna

Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania..

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co pozwoliło mi na wzbogacenie mojego warsztatu pracy, podniesienie jakości mojej pracy oraz spojrzenie na pracę nauczyciela z innej perspektywy. Rola obserwatora podczas zajęć unaoczniła mi reakcję uczniów na czynności i zachowania prowadzącego. Lekcje obserwowane omawiałam z opiekunem na bieżąco, a spostrzeżenia notowałam w arkuszach obserwacji zajęć.

Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań nabywałam poprzez prowadzenia zajęć
w obecności opiekuna stażu. Zajęcia te zaowocowały przemyśleniami dotyczącymi pracy nauczyciela. Po omówieniu obserwowanych zajęć, swoją opinię oraz wnioski do dalszej pracy opiekun notował w arkuszach hospitacji zajęć.

Prowadzone przeze mnie zajęcia wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia,
zainspirowały do przemyśleń o sposobach motywowania uczniów do pracy oraz radzenia sobie z uczniami trudnymi wychowawczo.

Zajęcia prowadziłam dwa razy w miesiącu. Do zajęć pisałam konspekty.

-3-

Swoje zajęcia uatrakcyjniałam wykorzystując samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne ( plansze, ilustracje, rozsypywanki, karty pracy dla uczniów, ankiety), gry dydaktyczne, zabawy integracyjne.

W czasie zajęć stosowałam różne metody i techniki pracy np.: dyskusja, rozmowa, praktyczne działanie. Zadania do realizacji dostosowywałam do wieku i możliwości uczniów. Angażowałam do udziału w zajęciach wszystkie dzieci, zwłaszcza nieśmiałe.

W okresie całego stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Na przełomie października i listopada 2006 roku powierzono mi funkcję opiekuna praktyk, studenta III roku Akademii Jana Długosza
w Częstochowie. Było to cennym doświadczeniem i zarazem doskonaleniem mojego warsztatu pracy.

Ustaliłam harmonogram przebiegu praktyk, według którego pracowaliśmy.
Student miał możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przeze mnie
w świetlicy oraz samodzielnego prowadzenia zajęć, których byłam obserwatorem.
Starałam się, aby mógł obserwować nie tylko cały tok prowadzenia zajęć, ale również sposoby odnoszenia się do dzieci, reagowania na ich wypowiedzi, pytania i potrzeby, integrowania grupy.
Korzystając z własnych doświadczeń i praktyki pedagogicznej omawialiśmy sposoby realizacji zagadnień, konstruowanie scenariuszy, analizowaliśmy przebieg zajęć oraz wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy z dziećmi.

-4-
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7 ust. 2, pkt 2. rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Brałam udział w akcjach ogólnopolskich i szkolnych:

- Co roku wspólnie z dziećmi biorę udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Wyjście poprzedzane jest pogadanką na temat skutków zanieczyszczenia środowiska i celowości tej akcji. Uczniowie zostali również przeszkoleni pod względem zachowania zasad bezpieczeństwa. Teren objęty naszym sprzątaniem to las w kierunku Górek, teren byłego posterunku policji, boisko szkolne.

Niezależnie od ogólnopolskiej akcji, przypominam na bieżąco
o sprzątaniu terenu naszej szkoły, celem wdrożenia uczniów do dbania o czystość i porządek w każdym miejscu, w którym się znajdą.

- Akcja „Góra Grosza”, której patronuje Minister Edukacji Narodowej na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, powtarzana corocznie w październiku. W akcji biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Przygotowana przeze mnie puszka stała w świetlicy szkolnej. Dzieci dzieliły się swoimi oszczędnościami i wrzucały do niej drobne pieniążki. Podsumowaniem akcji było wspólne z uczniami Samorządu Uczniowskiego liczenie pieniędzy i przesłanie ich pod wskazany adres.

- Akcja edukacyjna „Czytające Szkoły”- kampania
„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Akcję realizowałam w świetlicy szkolnej od października 2006 r. do
końca kwietnia 2007 roku pod nazwą „Cała świetlica czyta
dzieciom”.

-5-
Kampania cieszyła się powodzeniem wśród uczniów przebywających
w świetlicy. W czasie zajęć zapoznawałam uczniów z nazwiskami i
tytułami znanych polskich autorów, m.in. Jan Brzechwa, Julian
Tuwim, których utwory czytaliśmy.

Dzieci były bardzo pozytywnie nastawione do akcji, starsze chętnie
dzieliły się swoją wiedzą i umiejętnością poprawnego czytania ze
swoimi młodszymi kolegami.

Po akcji zaobserwowałam poprawę poziomu wypowiedzi ustnych
i pisemnych dzieci objętych czytaniem, poprawę koncentracji,
większą skłonność do krytycznego myślenia, wzrost poczucia
humoru, poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,
powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem a uczniem, spadek
zachowań aspołecznych.

W dalszym ciągu dbam o zainteresowanie dzieci polską literaturą, poprzez wspólne głośne czytanie na zajęciach świetlicowych. Udostępniam również uczniom książki z biblioteczki świetlicowej.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja, w której biorę udział corocznie. Uczniowie kwestują pod moją opieką przed kościołem w Przystajni. W powierzonym im zadaniu uczestniczą bardzo chętnie.

14 lutego 2007 roku wspólnie z opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz uczniami przygotowaliśmy imprezę na rzecz WOŚP w naszej szkole. Program obejmował przedstawienia, popisy taneczne z udziałem uczniów naszej szkoły, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, aukcję obrazów i gadżetów wykonanych przez naszych uczniów itp.

W świetlicy szkolnej wspólnie z koleżanka urządziłam
kawiarenkę. Można było usiąść, wypić kawę, zjeść ciastko, w miłej
atmosferze posłuchać muzyki. Pieniądze ze sprzedaży w całości przeznaczone zostały na WOŚP.

-6-
- Festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z Dniem Sportu odbył się
1 czerwca 2008 roku.

Wspólnie z koleżanką zorganizowałam loterię fantową
pod nazwą „Zaczarowana Kula”.

Organizacją loterii zajęłyśmy się już trzy tygodnie wcześniej, aby
zdążyć przygotować wszystko na czas. Zgromadzone fanty
musiałyśmy zinwentaryzować i opatrzyć odpowiednim numerkiem.

Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony
dzieci, jak i rodziców. Mimo, że przygotowanych losów było ponad
tysiąc wszystkie rozeszły się błyskawicznie. Nikt nie wyszedł
przegrany, bo każdy los był pełny.

Brałam również udział w pozyskiwaniu sponsorów.

Celem loterii, jak i całego festynu było zebranie funduszy na zakup
sprzętu nagłaśniającego z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.


- Akcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka - „Dzieci dzieciom”. Akcja organizowana co roku w naszej szkole, polegająca za zbiórce artykułów szkolnych i środków czystości i przekazaniu ich wychowankom domu dziecka.

Uczniowie naszej szkoły, rozumiejąc potrzebę dzielenia się z
potrzebującymi przynosili zeszyty, bloki, kredki, pisaki, farby,
piórniki oraz mydełka, proszki do prania itp.

2. W czerwcu 2007 roku współorganizowałam rajd rowerowy, która była poprzedzona pogadanką na temat bezpiecznego zachowania się na jezdni. Trasa wycieczki przebiegała od Przystajni przez Górki, Kucoby, Kuźnicę Nową, Antonów, Przystajń. Celem wyjazdu było poznanie najbliższej okolicy oraz pokazanie jednej z form aktywnego spędzania wolnego czasu.

-7-
3. Współorganizowałam wycieczki autokarowe dla uczniów szkoły podstawowej:

- Trzydniowa Wycieczka do Zakopanego celem poznawania krajobrazu przyrodniczego, kultury i tradycji tatrzańskiej. Zwiedziliśmy Morskie Oko, Dolinę Pięciu Stawów, Dolinę Kościeliską, gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, w drodze powrotnej kupiliśmy pamiątki na Krupówkach.

- Kilkakrotne wyjazdy do kina i teatru do Częstochowy

- Wyjazd do Planetarium i Muzeum Regionalnego w Częstochowie
w celu :
a) poznania najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
b) rozwijania postaw patriotycznych, związanych z kulturą regionalną
c) obserwacji astronomicznych – Ziemia w Układzie

- Wycieczka do „Zaczarowanego Lasu” – dwukrotnie z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej.
W Olsztynie obejrzeliśmy ruchomą szopkę.
W drodze do celu naszej wycieczki byliśmy także przy „Bramie Twardowskiego”.
Las w Piasku to teren z licznymi atrakcjami bajkowymi dla młodszych dzieci m.in. z Czerwonym Kapturkiem, wilkiem, Jasiem
i Małgosią, chatką Baby – Jagi, wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Dużą atrakcją dla dzieci była przejażdżka bryczkami po lesie z Czerwonym Kapturkiem.
Wycieczka zakończona była dyskoteką dla dzieci.


- Wyjazd do Tarnowskich Gór celem zwiedzenia zabytkowej kopalni srebra wraz z licznymi atrakcjami m.in. sztolnia czarnego pstrąga.


4. Przygotowanie imprezy „Andrzejki w świetlicy szkolnej”. Podejmując się tego zadania chciałam zapoznać dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi,

-8-
kształtować szacunek dla kultury i obyczaju oraz zintegrować grupę poprzez wspólną zabawę.

Dzieci były zachwycone różnorodnością zabaw, rekwizytów i oczywiście przepowiadaniem przyszłości.

5. Wspólnie z kol. zorganizowałam na sali gimnastycznej bajkowy bal karnawałowy. grała muzyka, prowadziłyśmy różne zabawy, Dzieci wcieliły się w swoje postacie z bajek, grała muzyka, prowadziłyśmy różne zabawy, było pięknie i kolorowo. Ze strony dzieci widoczne było duże zaangażowanie a zarazem zadowolenie, przejawem czego były piękne stroje i uśmiechnięte buzie.

6. Organizowałam szkolne konkursy:

- „Wspomnienia z wakacji”

- „Szkolny konkurs warcabowy”- co roku w styczniu

- Konkurs plastyczny „Brzechwa dzieciom”- zilustrowanie ulubionego
wiersza J. Brzechwy

- „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”

- K. recytatorski „Brzechwa dzieciom” – zadeklamowanie dowolnego wiersza J.Brzechwy

- „Kartka świąteczna”

- Serduszko walentynkowe

- „Savoir – vivre”- dobre wychowanie

- „Najładniejsza bombka świąteczna”

- Komiks „Bezpieczne ferie”

-9-
- „Witrażowa pisanka wielkanocna”

- „Niedzielne menu”


7. Organizowałam Gminny Konkurs Warcabowy w lutym 2007r.
oraz w marcu 2009 roku. W konkursie uczestniczą po dwóch najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej, z naszej szkoły oraz ze Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Rozgrywki odbywają się systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy gminnego konkursu jadą na konkurs powiatowy do Kłobucka.

Zarówno na szkolne, jak i gminne konkursy, które organizuję, przygotowuję nagrody oraz dyplomy dla najlepszych zawodników.


8. Przygotowywałam uczniów do udziału w powiatowych konkursach, gdzie uczniowie naszej szkoły zdobywali znaczące miejsca:

- III Powiatowy Konkurs Warcabowy pod patronatem Burmistrza Gminy Kłobuck, gdzie uczeń D. K. zdobył I miejsce, a M. P.- II miejsce – marzec 2007 r.

- IV Powiatowy Konkurs Warcabowy 2008 r. Uczeń K. K. zajął II miejsce.

- V Powiatowy Konkurs Warcabowy 2009 r.. uczeń D.K. zdobył I miejsce

- Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki pt.”Książeczka o jesieni” 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku. J. P. –
I miejsce, D. W. – II miejsce, N. K.-III m.

- Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Książeczka o lecie”
w Szkole Podstawowej w Kłobucku - październik 2007 r.
D. W.– II m., K. P. – III m.


-10-

- Regionalny Konkurs na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową i stroik świąteczny” we Wręczycy Wielkiej - grudzień 2006 r.

- V Powiatowy Konkurs na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową i stroik świąteczny” we Wręczycy Wielkiej - grudzień 2008 r.ucz. J. G., W. K., P. W. zajęli I miejsce w kategorii „ozdoba choinkowa”, K. K.- II m. w kateg. „szopka”, J. K.-III m. w tej samej kategorii, K. K.-II m. kateg. „stroik”

- I Powiatowy Konkurs Savoir-Vivre w Libidzy – maj 2008 r.

- II Powiatowy Konkurs Savoir-Vivre – maj 2009 r..Uczennice zdobyły I miejsce

W przygotowanie uczniów do tego konkursu wkładam szczególnie dużo pracy. Przygotowuję ich zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Na część praktyczną składa się:
a) udekorowanie stołu na wyznaczoną okazję,
b) wykonanie zaproszenia na określoną uroczystość,
c) dobór odpowiednich naczyń i sztućców do wylosowanego dania.

- VI Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2009” we Wręczycy Wielkiej. K. W. zajął II m. W kategorii kwiaty bibułkowe.

8. Upowszechniałam kulturę zdrowotną w świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziłam cykl zajęć z zakresu higieny zdrowia. Zapraszałam na zajęcia higienistkę szkolną, która
przekazywała dzieciom wartościowe i praktyczne wskazówki
dotyczące ich codziennego życia.

Wykonałam gazetkę pt. „Jak dbać o higienę jamy ustnej”


Podsumowując ten punkt, myślę że jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu i wzbogacam swój warsztat pracy.

-11-
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7 ust. 2, pkt 3. rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Komputer w obecnym czasie stwarza nowe możliwości w edukacji. Aby należycie przygotować dzieci do życia w rozwijającym świecie, szkoła musi wspomagać proces kształcenia technicznymi środkami dydaktycznymi.

1. Chcąc doskonalić swoje wcześniejsze umiejętności posługiwania się komputerem ukończyłam 35-godzinny „Podstawowy kurs posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Kurs wyposażył mnie w niezwykle przydatne we współczesnej edukacji umiejętności.
W czasie zajęć uzyskałam podstawowe informacje o komputerze
i jego zastosowaniach, poznałam podstawowe programy użytkowe:
- System operacyjny Windows
- Edytor graficzny Paint
- Edytor tekstu Word
- Podstawy Internetu
- Profilaktyka antywirusowa.

Wpłynęło to znacznie na moją pracę, gdyż mogę teraz w pełni wykorzystać umiejętności pracy z komputerem do wielu przedsięwzięć.


-12-

2. Technologię komputerową i informacyją wykorzystałam jako narzedzie pracy, przygotowując:
- roczny plan pracy świetlicy,
- pytania do konkursów szkolnych,
- ankiety dla uczniów, kwestionariusze,
- ćwiczenia ortograficzne dla uczniów,
- dyplomy dla uczniów,
- podziękowania.
- napisy, obrazki ClipArt ściągnięte z Internetu.

3.Zamieszczałam przy współpracy nauczyciela informatyki na stronie internetowej naszej szkoły www.gimprzystajn.czest.net sprawozdania i zdjęcia z konkursów organizowanych przeze mnie oraz imprez szkolnych.

4. Przygotowałam gazetkę „Bezpieczny internet”, w której zawarte były treści o zagrożeniach i korzyściach płynących z internetu.

5. Znajomość posługiwania się komputerem wykorzystuję również do samokształcenia, przeglądania informacji o konkursach.

6. Samodzielnie przygotowywałam komputerowo dokumentację
z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opisane działania pozwoliły mi nabyć umiejętność sprawnego posługiwania się i wykorzystania technologii informacyjnej. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że dzięki wykorzystaniu komputera zwiększyła się efektywność moich działań pedagogicznych.
-13-
Powyżej przedstawiłam wykorzystanie w swojej pracy technologii informacyjnej, teraz opiszę umiejętność komunikowania się.
Komunikowanie się to proces, dzięki któremu osoba w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje.
Komunikowanie się jest podstawową formą wzajemnych oddziaływań, a rozwijanie umiejętności komunikacyjnej uczniów jest jednym z zadań kluczowych obecnego systemu edukacji szkolnej.
W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i posiadane umiejętności komunikacyjne zarówno w kontaktach z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Jestem świadoma, że w relacjach interpersonalnych dominujące znaczenie ma komunikacja niewerbalna. Aby być wiarygodnym, skutecznym wychowawcą muszę pamiętać o tym, że język ciała, czyli mimika twarzy, tonacja i barwa głosu, postawa, gestykulacja rąk jest nośnikiem informacji. Musi współgrać ze słowami, informacją, którą przekazuję danej osobie (uczeń, rodzic)
Ważnym elementem w procesie komunikacji jest słuchanie rozmówcy. Umiejętność słuchania wyzwala u odbiorcy informacji własną akceptację
Aktywne słuchanie wyraża się poprzez stosowanie komunikatów werbalnych podtrzymujących rozmowę, czyli wykazanie zainteresowania rozmówcą, wzajemna uprzejmość, skupienie, kontakt wzrokowy.
W procesie porozumiewania, bardzo ważne jest, by zostać dobrze zrozumianym. Znaczące jest też, by dobrze zrozumieć swojego rozmówcę.
Zasady skutecznego komunikowania się wykorzystuję w relacjach z uczniami i ich rodzicami każdego dnia w szkole.
Umiejętność komunikowania się ma duże znaczenia w przypadku nauczyciela. Zawód, który wykonuję wymaga skutecznego porozumiewania się. Poprzez zaakceptowanie uczuć drugiej osoby, możemy pomóc im dobrze czuć się w naszej obecności. Pozwala to wzmocnić relację międzyludzkie.
-14-
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ(§ 7 ust. 2, pkt 4. rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Poszerzyłam wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, czytanie i analizowanie książek oraz czasopism pedagogicznych, co przyczyniło się do zwiększyło się do zwiększenia efektywności mojej pracy.
Poznane treści wykorzystywałam w mojej codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Szczególnie wiele trudności na początku mojej pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiały mi działania wychowawcze. Dzięki kursom i samodzielnie studiowanej literaturze
z zakresu pedagogiki i psychologii nabyłam, między innymi, umiejętność kształtowania asertywnych zachowań uczniów, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji.
Szczególnie zwróciłam uwagę na pozycje książkowe:
- „Mobbning fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?”,
autor Dan Olweus. Książka składa się z czterech części.

Część pierwsza definiuje zjawisko mobbningu, opisuje ofiary i sprawców przemocy, wyjaśnia co rodzi agresję u dzieci.
Część druga to program zaradczy przeciw mobbningowi w szkole.

-15-

Wyszczególnione zostały środki zaradcze na poziomie szkoły, klasy, jednostki
W części trzeciej opisane są efekty tego programu
Część czwarta to zasadnicze elementy programu oraz dalsze
praktyczne wskazówki.

- „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?”, Adele Faber, Elaine Mazlish.

Jest to ciekawa pozycja o sposobach porozumiewania się z dzieckiem, popartych licznymi przykładami z życia szkoły i życia rodzinnego. Ujęte są tu także pytania i relacje rodziców i nauczycieli.
Pozwolę sobie teraz zacytować słowa specjalisty w dziedzinie psychologii dr Haima Ginnotta:
”Sposób, w jaki rodzice i nauczyciele mówią do dziecka, informuje dziecko, co do niego czują. Ich stwierdzenia mają wpływ na szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartości. W dużym stopniu język rodziców determinuje przeznaczenie dziecka”

- „O trudnościach w wychowywaniu dziecka”, Anna Kozłowska

Książka ta przedstawia problemy dzieci nieśmiałych, agresywnych, upartych i tych, które mają problemy z nauką.
Na stosunek rodziców do dziecka ma wpływ posiadana przez nich
hierarchia wartości. W naszej kulturze szczególnie ważne uznaje się ,
osiągnięcia rozwojowe: sukcesy w nauce, a potem w pracy. Ma to
poważne konsekwencje rozczarowanie rodziców, a na dalszym etapie
uczuciowe oddalenie się od dziecka, które nie spełnia ich oczekiwań
związanych z uznawanym przez nich systemem wartości. Oddalenie
to powoduje u dziecka powstawanie lęku, a w jego konsekwencji
funkcjonowanie poniżej posiadanych możliwości.

-16-
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY(§ 7 ust. 2, pkt 5. rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

1. Znam podstawowe dokumenty, na których oparta jest organizacja i praca szkoły, dokonałam analizy podstawowej dokumentacji szkoły:
- Statut Zespołu Szkół w Przystajni
- Plan Pracy Zespołu Szkół
- Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy.

2. Analizowałam przepisy z zakresu prawa oświatowego :
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., z póżniejszymi zmianami z 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa O Systemie Oświaty,

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.

Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.

-17-
Potrafię dobrze planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.

Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.

Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe.

Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.

Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.

Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Mój dalszy rozwój zawodowy będzie polegał na:

- doskonaleniu umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań w mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

- aktualizowaniu wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz na poszerzaniu wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, tak aby móc efektywnie wykonywać swoją pracę zawodową

-18-
- podjęciu nauki na studiach podyplomowych

- w przyszłości uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

-19-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.