X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19411
Przesłano:

Wycieczki szkolne

SPIS TREŚCI

- Wstęp
- Co to jest wycieczka szkolna?
- Rodzaje wycieczek szkolna.
- Cele wycieczek
- Organizacja wycieczek szkolnych
- Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki
- Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na wycieczkach
- Wycieczki zagraniczne
- Opieka w czasie wycieczek szkolnych
- Obowiązki uczestników wycieczek
- Dokumentacja
- Zgoda rodziców
- Oświadczenia
- Karta informacyjna
- Karta wycieczki
- Lista uczestników
- Deklaracja zgody rodziców
- Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia na wycieczce
- Zbiór przepisów prawnych

Wstęp

Wycieczki szkolne należą do najbardziej wszechstronnych form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ich realizacja umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy
i zjawisk, wpływa na rozwój zdolności postrzegania, kształtowanie wyobrażeń i myślenia, skłania do zadawania pytań, formułowania uogólnień, wnioskowania, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności ,kształtują postawy odpowiedzialności, punktualności, solidarności koleżeńskiej, przygotowują do działania w grupie, kształtują uczucia patriotyczne, zmysł estetyczny i wrażliwość ekologiczną.
To niezwykle aktywne i skuteczne formy kształtowania osobowości młodego człowieka.
Ważny jest również aspekt zdrowotny wycieczek. Ruch na powietrzu, wyrabianie sprawności fizycznej, aktywny wypoczynek to nieodzowne elementy wielu wycieczek. Nie jest to bez znaczenia w dobie natłoku ujemnych oddziaływań cywilizacyjnych (telewizja, wideo, komputery), niedostatku ruchu, stresów szkolnych, życia w hałasie, wzrastającego tempa życia. Stwarza również warunki do zaspokojenia potrzeb psychofizycznych poprzez kontakty towarzyskie i zmian
Dobrze zorganizowana wycieczka może być jednym z najdoskonalszych środków oddziaływania wychowawczego i dydaktycznego, w którym występują integralne i niemal jednocześnie wszystkie elementy wychowawcze, jest formą atrakcyjnego i ciekawego prowadzenia zajęć.

Na wycieczce wychowujemy przez naukę, przez sztukę, przez technikę, a także realizujemy wychowanie umysłowe, moralne (patriotyczne, obywatelskie, społeczne, obyczajowe itd.) estetyczne
i fizyczne. W czasie dobrze zorganizowanej wycieczki występuje cała różnorodność wzajemnie uzupełniających się metod nauczania. Możemy rozwijać zainteresowania młodzieży zapoznawać z pracą ludzi wielu zawodów, wzbudzać szacunek do ludzi pracy, a przez przekazywanie ciekawych przykładów możemy przygotowywać ucznia do życia społecznego
Aby jednak zostały osiągnięte cele wychowawcze i dydaktyczne, wycieczki szkolne powinny być organizowane planowo z dokładnym przemyśleniem celów, treści, trasy i zadań, jakie chcemy zrealizować na każdej nawet najkrótszej wycieczce. Z młodzieżą należy dokładnie omówić program, obiekty, które będą zwiedzane, a także ekwipunek i strój. Konieczne jest także omówienie np. takich zagadnień jak: zachowanie na wycieczce, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w razie wypadku, bezpieczeństwo, a także zachowanie w czasie zmieniającej się pogody itp.

Tempo wycieczki powinno dawać możliwość spokojnej obserwacji, odpoczynku, czy nawet fotografowania obiektów.

Co o jest wycieczka szkolna?

Słowo wycieczka kryje w sobie tajemniczą siłę i bez względu na wiek wywołuje szybsze bicie serca. Wycieczka wytwarza wśród uczestników atmosferę podniecenia, oczekiwanie na przygodę, spotkanie z czymś nowym. Jest formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć
i wzruszeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną.
Odpowiedź na pytanie „Co to jest wycieczka?” nie jest jednoznaczna.
W literaturze spotykamy wiele definicji tego słowa

Wycieczka szkolna w/g W. Okonia to: „ jedna z form pracy dydaktyczno- wychowawczej
szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego
regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów, ich właściwości geograficznych,
historycznych, etnicznych, kulturowych lub gospodarczych.
Marian Dąbrowa za wycieczkę uważa każde zorganizowane, wcześniej zaplanowane i
zaprogramowane wyjście z uczniami dla realizacji ściśle określonych haseł programowych,
bez względu na odległość i czas pobytu poza szkołą oraz środki lokomocji.

Rodzaje wycieczek

Istnieje kilka rodzajów wycieczek ze względu na kryteria podziału.

1) Ze względu na liczbę uczestników:
- indywidualne
- grupowe
- zespołowe
2) Ze względu na zagadnienia
- przyrodnicze
- historyczne
- polonistyczne
- sportowe
- plastyczne
- kulturalne (np. wyjścia do kina , teatru związane z procesem nauczania)
- inne
3) Ze względu na sposób poruszania się:
- piesze
- rowerowe
- autokarowe
- kolejowe
4) Ze względu na czas trwania :
Wycieczki bliższe- krótkotrwałe wyjście w teren , trwające ok. 20- 30 min. o wąskim zakresie tematycznym w celu obserwacji wybranego obiektu np. zabudowy mieszkaniowej. Dzieci uczą się przez obserwację.
Wycieczki dalsze- trwa 1-3 godz. Wymaga przemyślanej korelacji z jednoczesnym, wybiórczym traktowaniem materiału poznawczego, daje możliwość wykazania aktywności intelektualnej i fizycznej.
Dzieci uczą się przez działanie, wykonują doświadczenia, pomiary, eksperymenty, pracują z mapą, planem.
Wycieczki całodzienne i kilkudniowe -ich celem jest wprowadzenie dzieci w naturalne środowisko przyrodniczo - społeczne, jego integralną całość. Pozwalają ukazać wzajemną zależność świata roślin, zwierząt i ludzi
i indywidualne, grupowe i zespołowe.
Kierując się poznawanymi na wycieczce zagadnieniami, możemy mówić
o wycieczkach tematycznych (przedmiotowych) lub kompleksowych (interdyscyplinarnych).
Podziału wycieczek można dokonać ze względu na środki lokomocji. Wydzielić możemy wówczas wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, kajakowe i inne.
Kierując się odległością od celu wycieczki, wycieczki dzielimy na bliższe
i dalsze, krajowe i zagraniczne.
Ważnym kryterium podziału wycieczek jest czas ich trwania. Opierając się na tym kryterium mówimy o wycieczkach krótkotrwałych (do jednego dnia), weekendowych, długotrwałych.
W zależności od sposobu wycieczkowania wycieczki można podzielić na popularne i turystyki kwalifikowanej. Do tego podziału nawiązuje klasyfikacja wycieczek szkolnych zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r .

Wyróżnia się tam :
• Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych
• Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
• Imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje
• Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem
• Imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak : zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne
Cele wycieczek

Organizując wycieczki zakładamy realizację podstawowych celów:
poznawczego, wychowawczego i rekreacyjnego.

1. Cele poznawcze:

1) poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka: ukształtowanie powierzchni, skały,
roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, skanseny, muzea,
kościoły, dworki, zamki, pałace, budowie zabytkowe, umocnienia militarne.

2.Cele kształcące:

1) umiejętności obserwacji krajobrazu i jego opisywania oraz porównywania z innymi,
2) umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi: kompas, taśma miernicza,
3) umiejętności orientowania się w terenie na podstawie Słońca, gwiazd, kompasu,
planu i mapy,
4) umiejętności czytania planów miast i map turystycznych,
5) umiejętności korzystania z map i przewodników turystycznych przy opracowywaniu
tras wycieczkowych,
6) umiejętności poruszania się w dowolnym terenie przy pomocy map I kompasu,
7) umiejętności posługiwania się ekwipunkiem turystycznym,
8) umiejętności organizacji pożytecznej formy spędzenia czasu,
9) umiejętności rozpalania ogniska i przygotowania wieczornicy turystycznej.

3. Cele wychowawcze ; kształtowanie pozytywnego stosunku do:

1) podstawowych idei humanistycznych (życia, pokoju, miłości, sprawiedliwości),
2) do siebie (pogoda ducha, tolerancja, samoocena, odwaga, skromność),
3) do innych osób (życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość),
4) do własnego narodu, państwa (historia, język, lojalność, duma),
5) do świata przyrody żywej(rośliny, zwierzęta)
6) do świata przyrody nieożywionej (skały, gleby, powietrze, woda),
7) do pracy (zamiłowanie, rzetelność)

4. Wychowanie społeczno-moralne:

1) punktualność, uprzejmość, życzliwość, wytrwałość, silna wola,
2) odpowiedzialność za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole,
3) Inwencja twórcza, aktywna postawa, pełnienie różnych ról,
4) rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu,
5) kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli,
6) poszanowanie tradycji narodowych.
Poza założonymi celami program wycieczki zależy od: wieku i kwalifikacji uczestników, możliwości finansowych, pory roku, warunków atmosferycznych, terenu wycieczki i innych

Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych

1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku,
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej,
stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,

2. Dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych powinny być organizowane przede
wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, turystyki
kwalifikowanej i imprezy krajoznawczo-turystyczne na terenie macierzystego
województwa, regionu geograficzno-turystycznego i kraju.

3. Program, listę uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek i imprez
krajoznawczo-turystycznych zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez
niego osoba.

4. Jeżeli wycieczki z udziałem uczniów szkoły organizują organizacje społeczne
lub inne instytucje to organizatorzy uzgadniają program, skład uczestników,
kierownika oraz opiekunów z dyrektorem szkoły.

5. Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających
się w czasie zajęć lekcyjnych) i imprezie turystycznej wymagana jest zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Każdą wycieczkę (imprezę) należy zgłosić co najmniej miesiąc przed terminem
jej odbycia podając:
a) termin wycieczki (imprezy)
b) przewidywaną liczbę uczestników
c) kierownika oraz opiekunów
d) program wycieczki

7. Pełną dokumentację wycieczki (imprezy) należy przedłożyć do zatwierdzenia
dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie najpóźniej na tydzień
przed terminem wycieczki tj.:
a) kartę wycieczki
b) harmonogram wycieczki
c) listę uczestników
d) pozwolenia od rodziców lub opiekunów prawnych

Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.

1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem
programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi
uczestnikami. Uczestnicy wycieczki powinni być zaznajomieni z:
a) celem wycieczki
b) trasą zwiedzanych obiektów
c) harmonogramem zajęć
d) regulaminem wycieczki
e) zasadami bezpieczeństwa (z adnotacją w dzienniku)

2. Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest do zapewnienia
właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

3. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników
oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą
zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

4. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być nauczyciel
będący instruktorem harcerskim albo posiadającym uprawnienia przewodnika
turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej,
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie
o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
5. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej powinien być nauczyciel
posiadający uprawnienia.

6. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

8. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:
a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu
i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki
b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu
wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie
warunków do ich przestrzegania
e) określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy
f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt
i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy
g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników
h) podział zadań wśród uczestników
i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację
wycieczki lub imprezy
j) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej
zakończeniu
k) poinformowanie rodziców o terminie, regulaminie, zasadach
bezpieczeństwa, trasie wycieczki oraz podanie adresu punktu noclegowego
l) przedstawienie dyrektorowi lub osobie przez niego upoważnionej
sprawozdania z wycieczki
m) dokonanie wpisu o wycieczce do dziennika lekcyjnego

9. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być:
a) nauczyciel
b) pracownik pedagogiczny szkoły
c) inna pełnoletnia osoba - po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły

10. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki
c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wycieczki, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

11. Kierownik wycieczki i opiekunowie grup sprawują opiekę wychowawczą na
wycieczkach (imprezach) i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
powierzonej ich opiece młodzież

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny na wycieczkach szkolnych

1. Wszyscy uczestnicy wycieczki i imprez turystycznych zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności
oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów
grup.

2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza
teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych
środków lokomocji opiekę musi sprawować co najmniej jedna osoba nad
grupą 30 uczniów.

3. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza
teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, lub udającej
się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę musi sprawować jedna
osoba nad grupą do 15 uczniów, ale nie mniej niż dwie.

4. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna
osoba nad grupą do 10 uczniów jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.

5. Na wycieczce rowerowej uczestnicy muszą posiadać „kartę rowerową”

6. Uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać
i stosować się do przepisów o ruchu drogowym.

7. Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego
przeznaczonych i pod nadzorem ratownika.

8. Kierownik i opiekunowie grup zobowiązani są sprawdzać stan liczbowy
uczestników wycieczek przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu (nawet
krótkotrwałego), w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do
punktu docelowego.

Wycieczki zagraniczne


1. Zgodę na wyjazdy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zawiadomienie powinno zawierać:
a) nazwę kraju,
b) czas pobytu,
c) program pobytu
d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku

2. Karta zgłoszenia, wyjazdu zagranicznego (wycieczki) złożona do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zawierać adnotację organu
prowadzącego.

3. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni być objęci odrębnym
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z
wyłączeniem takiej formy ubezpieczenia, która w swym regulaminie zawiera
dodatkową klauzulę o ubezpieczeniu na wyżej wymienione okoliczności.

4. Każdorazowo, nawet krótkotrwałe przekroczenie granicy państwa traktować
należy jako wyjazd zagraniczny, a więc organizator wycieczki zobowiązany jest
poinformować o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

5. Wycieczki zagraniczne mogą odbywać się tylko z udziałem uprawnionego
pilota wycieczek zagranicznych.

Opieka w czasie wycieczek szkolnych.

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i
opiekunowie grupy.

2. Liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna:
a) wycieczka w obrębie tej samej miejscowości, co szkoła:
1 opiekun / 30 – 33 uczniów,
b) wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości, co szkoła:
1 opiekun / 15 – 17 uczniów,
c) wycieczka poza miejscowość, w której jest szkoła:
1 opiekun / 15 – 17 uczniów,
d) impreza turystyczno – krajoznawcza (biwak): 1 opiekun / 10 uczniów,
e) wycieczka zagraniczna: 1 opiekun / 10 uczniów.

3. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na
obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących
powyżej 1000 m. n. p. m. mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy
turystyczni. Zwiedzanie parku narodowego, parku krajobrazowego lub
rezerwatów przyrody powinno odbywać się po oznaczonych trasach.

4. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać uczniom żadnych
lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do ucznia z
objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty
wizyty opatrzonej pieczątką zakładu opieki zdrowotnej i lekarza.

5. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu uczniów z
wycieczki. Nie wolno wysadzać uczniów po drodze przejazdu autokaru.

6. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru
opiekunów. Na wycieczce uczniowie nie powinni mieć tzw. czasu wolnego.

7. Opiekun wycieczki ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy uczniów przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu
oraz po przybyciu do punktu docelowego.

8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę
rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna
przekraczać 50 km . Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym
natężeniu ruchu.

9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i
gołoledzi.

10. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę
odwołać.

11. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach,
kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i bez
udziału ratownika.

12. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego
uczestnika każdej wycieczki.

13. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach i ulicach. Kolumna uczniów może poruszać się
tylko prawą stroną jezdni.

14. Kierowca ma obowiązek przedstawić kierownikowi wycieczki kartę
przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd
maksymalnie 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek (trasa – około
500 km).

15. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży do lat osiemnastu musi
być oznaczony z tyłu i z przodu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z
symbolem dzieci barwy czarnej.

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną
zgodę rodziców na udział w wycieczce. Uczniowie pełnoletni przedstawiają
na piśmie zgodę rodziców bądź informację o powiadomieniu rodziców.

2. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych
dolegliwościach oraz zażywanych lekach.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i
przepisy bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków.

5. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie
wycieczki.

6. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania
wycieczki uczniowie przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

7. W czasie postoju autokaru na parkingu uczeń ściśle przestrzega poleceń
kierownika wycieczki i opiekunów.

8. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy
wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

9. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki.

10. W trakcie trwania wycieczki uczeń dba o otaczające go mienie oraz
własność uczestników wyjazdu.

11. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich
wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących
wycieczki

Dokumentacja

Z G O D A R O D Z I C Ó W

........................................

........................................
/ Imię i nazwisko/

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................
w wycieczce do ........................................
w terminie ....................................
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości ..............................
słownie ........................................ do dnia ..............................
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

............................. dn. ......................r. .......................................
podpis rodzica


O Ś W I A D C Z E N I E

Imię........................................

Nazwisko........................................


Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam * zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko ........................................
w trakcie trwania wycieczki.
Wyrażam / nie wyrażam * zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

............................... dn. ......................r. ........................................
Podpis rodzica

• niepotrzebne skreślić

Karta informacyjna

........................dn,......................... r.
pieczątka szkoły


Pan (i)
........................................

........................................

Informujemy, że dziecko Państwa będzie uczestnikiem wycieczki szkolnej zorganizowanej przez naszą szkołę do........................................ w terminie
od.............................. do......................................

Informacje szczegółowe

Data wyjazdu

Godzina zbiórki

Miejsce zbiórki

Środek transportu

Imię i nazwisko opiekuna

Data powrotu

Planowana godzina powrotu

Miejsce planowanego przyjazdu

Telefony kontaktowe

Organizator (dotyczy biur turystycznych)
nazwa, adres, telefon.
Adres noclegu

Inne informacje

KARTA WYCIECZKI

1) Cel i założenia programowe wycieczki .....................:........................................
2) Trasa wycieczki :........................................
........................................
3) Termin: ........................................ilość dni...............klasa.....................
4) Liczba uczestników........................................
5) Imię i nazwisko kierownika wycieczki:........................................
6) Liczba opiekunów:........................................
7) Środek lokomocji:........................................
8) Oświadczenie : zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.


Opiekunowie wycieczki : Kierownik wycieczki
(imię , nazwisko , podpis )
........................................ .................................
........................................ (imię , nazwisko , podpis)
9) Harmonogram wycieczki:

Data i godzina Km Miejscowość Program Adres noclegu

Zatwierdzam

........................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły


• Załącznik do karty wycieczki stanowią :
- lista uczestników wycieczki

Lista

uczestników wycieczki zorganizowanej w dniach........................................

do........................................


Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL i kasa chorych

.............................
Podpis kierownika wycieczki


DEKLARACJA ZGODY RODZICÓW

Ja, niżej podpisana(ny) ........................................ stwierdzam,

iż dziecko moje ........................................jest zdrowe i może uczestniczyć
w ........................................w dniach ..........................roku
Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów w kwocie ......... zł
( słownie: ........................zł )

Zwrócę również koszty ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania rajdu. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do miejsca zbiórki i z miejsca rozwiązania imprezy. Informuję ,że znana mi jest trasa, program i regulamin rajdu, miejsca zakwaterowania oraz numery telefonów kontaktowych. Ze względna wypadki losowe, kłopoty ze sprzętem lub złamanie regulaminu przez moje dziecko zobowiązuję się do wcześniejszego odbioru mojego dziecka z miejsca wskazanego przez kierownika .

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę(y) na podejmowanie decyzji z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika bądź opiekuna w czasie trwania rajdu.

Telefony kontaktowe, pod którymi przebywać będą rodzice w trakcie rajdu:

........................................

..............................dnia.............................r. ........................................
Podpis rodzica /prawnego opiekuna *

• niepotrzebne skreślić

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka
na wycieczce.

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na
........................................przez
........................................
w okresie od dnia........................do dnia................................... oświadczam,
co następuje:
a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem / łam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
b) Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki........................................*


...........................dnia ...........................r.

Przyjmuję do wiadomości
i ścisłego przestrzegania

........................................
podpis
• niepotrzebne skreślić


Zbiór przepisów prawnych
dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:


• [Dz.U.1997.12.67]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
• [Dz.U.1997.18.102]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
• [Dz.U.1997.57.358]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne
• [Dz.U.2001.135.1516]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
• [Dz.U.2003.6.69]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
• [tekst jednolity Dz.U.2001.81.889 z późn. zm.]
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
• [tekst jednolity Dz.U.2004.223.2268 z późn. zm.]
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
• [tekst jednolity Dz.U.2005.108.908 z późn. zm.]
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
• [Dz.U.2001.101.1095]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
• [Dz. U.1996.4.31]
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.