X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18817
Przesłano:

Program Zielonej Szkoły

ZIELONA SZKOŁA – Żywiec 2012

Informacje o kadrze realizującej zajęcia.
mgr Katarzyna Miś-Prokop – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Łukasz Sikora -nauczyciel języka polskiego
mgr Paweł Malik – dyrektor szkoły, nauczyciel fizyki
mgr inż. Beata Nowojewska – nauczyciel chemii

Zakres rzeczowy i charakterystyka programu zajęć edukacyjnych realizowanych na Zielonej Szkole.

- liczba uczestników: 65
- częstotliwość zajęć: 5 dni
- skrócony opis zadania:
.
Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego określającą umiejętności
(kompetencje), które powinny być efektem realizacji zadań szkoły, projekt "Zielona szkoła – Żywiec 1012” stwarza uczniom warunki do nabywania i doskonalenia następujących umiejętności:

- planowania ,organizowania i oceniania własnego uczenia się,
- skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,
- efektywnego współdziałania w zespole,
- rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
- kształcenia umiejętności planowania i obserwacji,
- rozwijania i doskonalenia umiejętności nabytych w szkole
- planowania, negocjowania i podejmowania decyzji.
Cele ogólne:


1. Wychowanie młodego człowieka - Europejczyka,przygotowanego do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

2. Kształtowanie poczucia świadomości i godności każdego człowieka
3. Kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody.
4. Uświadomienie korzyści osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
5. Uświadomienie korzyści wynikających z twórczego myślenia i zdobywania wiedzy poprzez niekonwencjonalne metody nauczania,

Cele szczegółowe:

1. Zaspokojenie potrzeb ruchowych uczniów poprzez gry i zabawy na świeżym powietrza, tańce, biegi terenowe, wycieczki piesze, zajęcia na pływalni.
2. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróży autokarem, rowerem, w kolumnie pieszej.
3. Zdobywanie wiedzy o rezerwatach kolonii czapli siwych,żurawi łabędzi, oraz o rodzajach szlaków turystycznych.
4. Obserwowanie przyrody Żywca i jego okolic z uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody i ekologii, rozpoznawanie drzew i typowych roślin, oraz ptaków.
5. Zwiedzanie historycznych miejsc Ziemi Żywieckiej, obiektów muzealnych, ratuszy, kościołów, pałacyków, pomników.
6. Poznawanie technik rozpoznawania kierunków geograficznych w dzień i w nocy.
7. Zajęcia językowe - wykonywanie kolaży w języku niemieckim poznanych miejsc oraz wystawy fotograficznej.
8. Poznawanie historii, podań ludowych, legend.
9. Doskonalenie umiejętności redagowania sprawozdania i kartki z dziennika i pamiętnika.
10. Nabycie i doskonalenie umiejętności badania zanieczyszczeń wody.
11. Omówienie i zapoznanie uczniów z kompleksem suchych borów sosnowych, brusznicowych i wrzosowych.

Zadania
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych tematycznie związanych z programem szkolnym.
2. Organizowanie zajęć integrujących grupę.
3. Tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości uczniów.
4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego planowania rozkładu dnia.
5. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i wiedzy.
6. Stworzenie sytuacji, dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego-wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
7. Umożliwienie ekspresji, spostrzeżeń, przeżyć uczuć w różnych formach działalności.
8. Umożliwienie odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.
9. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej – umiejętność mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnych tekstów kultury.
10. Zdobywanie wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych ( przyroda, język niemiecki, język polski, historia, chemia, fizyka, astronomia).
11. Wykorzystanie codziennych zdarzeń do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.
12. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ( również za środowisko) poprzez samodzielne (grupowe), rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz szacunku dla pracy swojej i innych.
13. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia.
14. Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody i odpowiedzialności za ich stan.
15. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.
16. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
17. Poznanie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w stosunkach międzyludzkich.
18. Ukazanie znaczenia pracy w życiu indywidualnym i zbiorowym.
19. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku.
20. Przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientacji w terenie i na mapie.

Treści
1. Opowiadanie podań i legend.
2. Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (pytam, odpowiadam, informuję, proszę...).
3. Cechy opowiadania, opisu, dialogu, sprawozdania oraz prostych form użytkowych.
4. Pisanie listu, emaila, kartki pocztowej, adresowanie.
5. Pisanie pamiętnika, tekstu, opisu, sprawozdania, poezjomanie, teksty swobodne.
6. Orientacja w terenie, obserwacja otaczającego świata.
7. Praca z mapą, odczytywanie i obliczanie skali, wyznaczanie trasy przejazdu.
8. Wykorzystanie umiejętności wykonywania działań matematycznych w praktycznych sytuacjach.
9. Wykorzystanie komputera do tworzenia tekstów z zastosowaniem prawidłowej edycji.
10. Opis miejsca pobytu (formy terenu, skały, woda, gleba, roślinność).
11. Krajobraz okolicy – obserwacje i opisy (składniki naturalnego krajobrazu, sposoby zagospodarowania, ludzie i kultura, zależności życia ludzi od czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych).
12. Komunikacja telefoniczna, pisanie SMS-ów.
13. Kultura zachowania w miejscach publicznych.
14. Kultura spożywania posiłków.
15. Zasady bezpieczeństwa, na co dzień i w czasie wycieczek.
16. Dbałość o czystość wokół siebie.
17. Higiena osobista. Dobieranie odpowiedniego stroju do pogody.
18. Zdrowy styl życia - aktywny odpoczynek.
19. Tolerancja wobec siebie i innych.
20. Wpływ środowiska na człowieka.
21. Ochrona przyrody, zwierząt i roślin.

Osiągnięcia ucznia
1. Opowiada podania i legendy.
2. Samodzielnie redaguje i przesyła informacje ( list kartka pocztowa, telefon, SMS ).
3. Słucha czytanego przez nauczyciela tekstu lektury.
4. Mówi z przejrzystą intencją, z uwzględnieniem różnorodnych sytuacji, ról, kontaktów międzyludzkich na temat otaczającej rzeczywistości, zainteresowań, czytanych tekstów.
5. Układa i zapisuje wielozdaniową wypowiedź na dany temat.
6. Wyraża swoje zdanie i słucha zdania innych.
7. Chętnie uczestniczy w zabawach dramowych.
8. Współpracuje z grupą podczas przygotowania scen.
9. Wie, od czego zależy powodzenie zabawy.
10. Potrafi obserwować środowisko i jego elementy, nazywa typowe dla regionu gatunki roślin i zwierząt.
11. Rozumie, na czym polega ochrona przyrody. Dostrzega walory przyrodnicze regionu.
12. Zachowuje ostrożność wobec nieznanych zwierząt.
13. Orientuje się w terenie.
14. Czyta i interpretuje mapę.
15. Potrafi wykonać kolaż stosując słownictwo w języku niemieckim.
16. Korzysta z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.
17. Wykazuje zainteresowanie przeszłością swojego kraju.
18. Posługuje się skrótem myślowym, projektuje logo gazetki, zespołu.
19. Oblicza obwody figur, odległości na mapie, stosując podaną skalę.
20. Potrafi współpracować w zespole.
21. Rozumie i stosuje przyjęte w najbliższym otoczeniu normy współżycia
22. Samodzielnie ocenia zachowanie swoje i innych, przewiduje konsekwencje swojego zachowania.
23. Potrafi zadbać o siebie i swoich kolegów.
24. Dba o swoją higienę.
25. Rozwija swoją sprawność fizyczną, chętnie uczestniczy w zabawach.
26. Wie, jakie działania są niezbędne dla zdrowia.
27. Chętnie rywalizuje w celu osiągnięcia lepszych wyników.
28. Radzi sobie z sukcesem i porażką.
29. Rozwija twórczą wyobraźnię.
30. Chętnie śpiewa piosenki.
31. Posługuje się prostymi technikami plastycznymi.
32. Dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

Realizacja celów
• Zajęcia na świeżym powietrzu – wycieczki tematyczne, zabawy ruchowo - sportowe.
• Uczenie dzieci samodzielności przez: wykonanie podstawowych, codziennych czynności; dbałość o ład i czystość otoczenia, pokoju, higienę własną; przyzwyczajanie do odpowiedzialności i dyscypliny.
W czasie zajęć dydaktycznych uczniowie pracują z kartami pracy.
Planuje się wycieczki piesze, gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu, zabawy ze śpiewem, rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, muzyczne. Gdy będzie brzydka pogoda, zajęcia odbędą się na terenie ośrodka, gdzie zostaną zorganizowane, np. gry strategiczne, świetlicowe, ruchowe, sprawnościowe, tenis stołowy, zajęcia na pływalni .

W celu integracji grupy zaplanowano ognisko z przygotowanym przez uczniów programem, dyskotekę, gry według uznania uczniów.

Metody i formy realizacji
• Słowne ( opis, opowiadanie, pogadanka, spotkanie z ciekawymi ludźmi – przewodnik górski, pracownik muzeum, dyskusja)
• Obserwacja (zajęcia w terenie, na szlaku turystycznym)
• Działania uczniów ( zajęcia integracyjne, gry i zabawy zespołowe, praca z mapą, kompasem, dokumentowanie)
• Aktywizujące ( praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, burza mózgów, quizy, konkursy turnieje sportowe).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.