X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19371
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Hanna Stolińska (nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej)
Imię i nazwisko opiekuna: mgr Maria Chwazik (nauczyciel przyrody)
Placówka oświatowa: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym
im. Jana Pawła II w Skarszewach
Kwalifikacje: licencjat pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką wczesnoszkolną, magister pedagogiki rewalidacyjnej-oligofrenopedagogiki
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczy¬cieli
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z publikacjami inter-pretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego wrzesień 2010 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- notatki własne
- zbór przeanalizowanych dokumentów
2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli i dyrektora
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami okres trwania stażu - kontrakt
- konspekty zajęć
- wnioski z obserwacji zajęć
- ocena opiekuna, dotycząca zajęć zaprezentowanych przez stażystę
- dokumenty szkolne
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, karty pracy, dekoracja sali, tablice dydaktyczne itp.
• Organizowanie spotkań z nauczycielami przedmiotów w klasie integracyjnej celem właściwej organizacji pracy na zajęciach dostosowanej do możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych
• prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci wykazujących zainteresowania i uzdolnienia plastyczne w ramach koła plastycznego (ekspozycja prac)
• dbałość o estetyczny wygląd sali lekcyjnej (wymiana wykładziny, dekoracje, tablice dydaktyczne itp.)
• prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego ucznia niepełnosprawnego psychofizycznie (przygotowywanie programów, stosowanie różnorodnych metod nauczania) okres trwania stażu - zaświadczenia ukończenia kursów

- pomoce dydaktyczne
- zdjęcia
- indywidualne programy nauczania, zeszyty uczniów, notatki
- program kółka plastycznego, prace uczniów, dyplomy i osiągnięcia, sprawozdanie
- zdjęcia
- programy i sprawozdania z zajęć indywidualnych, scenariusze, karty pracy, pomoce dydaktyczne

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym • Udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych według harmonogramu - listy obecności
5. Samoocena własnej pracy • Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach okres trwania stażu - notatka
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego okres trwania stażu - dokumentacja
- sprawozdanie
7. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Udział w pracach zespołu uaktualniającego Statut Szkoły
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• Udział w pracach zespołów problemowych i ewaluacyjnych
• Udział w zespołach organizujących imprezy szkolne, ważne wydarzenia z życia szkoły (Obchody 100-lecia szkoły, Dni Patrona itp.) okres trwania stażu - sprawozdania ze spotkań
- notatki, zdjęcia, potwierdzenie uczestnictwa
8. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i rozwijanie zainteresowań • Testy diagnozujące stopień opanowania wiedzy przez uczniów (np. test szóstoklasisty)
• Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów
• Ocena wysiłków uczniów podczas zajęć i stopni (współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną)
• Obserwacja dzieci na tle grupy
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
• Organizowanie zajęć na problemowe i interesujące dzieci tematy okres trwania stażu - testy, sprawdziany
- dokumentacja szkolna, testy, sprawdziany, kartkówki
- notatki
- plan pracy wychowawcy i scenariusze zajęć
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi osobami • Systematyczny kontakt z nauczycielami prowadzącymi, pedagogiem szkolnym, logopedą, nauczycielami kształcenia specjalnego, dyrekcją szkoły oraz rodzicami uczniów okres trwania stażu - udział w spotkaniach
- notatki służbowe z rozmów
- sprawozdania
2. Uwzględnienie indywidualnych możliwości dydaktyczno -wychowawczych uczniów • Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi uczniami w oparciu o orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (tworzenie indywidualnych programów kształcenia)
• Dostosowywanie treści edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych podczas zajęć
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych pomocnych lub niezbędnych w prowadzeniu lekcji
• Dbałość o dobry kontakt z wychowankami i ich rodzicami okres trwania stażu - dokumentacja szkolna
- plany pracy z poszczególnych przedmiotów
- indywidualne programy nauczania
- indywidualne opinie o uczniach
- konspekty i notatki z prowadzonych zajęć
- pomoce dydaktyczne
3. Przygotowywanie uczniów z grupy integracyjnej oraz pozostałych pełnosprawnych uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych • Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach,
• Organizowanie i przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju zawodów, konkursów, rywalizacji szkolnych i pozaszkolnych itp.
• Eksponowanie prac dzieci uczęszczających na kółko plastyczne okres trwania stażu - zdjęcia
- ewentualne dyplomy
i podziękowania
- notatki prasowe
- sprawozdania
- tablica klasowa „nasze prace”
4. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Udział w obchodach 100-lecia szkoły
• Wspólna organizacja imprez klasowych m. in.: Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, bale karnawałowe itp. według kalendarza imprez - zdjęcia
- notatki
- sprawozdania
5. Nawiązanie kontaktu z innymi klasami • Organizowanie i przygotowywanie spotkań z klasami zaprzyjaźnionymi okres trwania stażu - zdjęcia
- dyplomy, pamiątki
- podziękowania, sprawozdania
6. Poznawanie środowiska lokalnego • Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy
• Zwiedzanie ekspozycji prezentowanych w Gminnym Ośrodku Kultury
• Udział w szkolnych akcjach przyrodniczych wg harmonogramu, w ramach kółka ekologicznego i koła łowieckiego „Jedność” w Gdańsku
• Współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Skarszewy (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)
Okres trwania stażu - wpis w ewidencji wycieczek
- karty wycieczek
- harmonogram pracy szkoły
- podziękowania, sprawozdania
7. Współpraca z rodzicami • Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
• Konsultacje indywidualne
• Zachęcanie do udziału w prelekcjach dla rodziców
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych
• Pedagogizacja rodziców Okres trwania stażu wg
harmonogramu - notatki
- listy obecności
- harmonogram współpracy z rodzicami i plan współpracy z rodzicami
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Przygotowanie ekspozycji na 100-lecie szkoły
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu okres trwania stażu - testy, gazetki, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp.
- dokumentacja szkolna
- dokumentacja dorobku zawodowego
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie • Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Analiza internetowych publikacji dotyczących planów rozwoju zawodowego, scenariuszy, artykułów, zdjęć, kart pracy itp. okres trwania stażu - strony internetowe
3. Strona internetowa PSP w Skarszewach • Propozycje do folderu informacyjnego o szkole
• Udostępnianie zdjęć i sprawozdań do zamieszczenia na stronie internetowej okres trwania stażu - http://www.psp-skarszewy.pl

4. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów • Wykorzystanie informacji z Internetu do pogłębienia wiedzy z poszczególnych przedmiotów oraz prowadzenie pogadanek na temat zalet i wad komputera oraz Internetu
• Pomoc uczennicy niepełnosprawnej w trakcie dodatkowych zajęć komputerowych według potrzeb - zapis w dzienniku
- scenariusz zajęć wychowawczych lub notatka (wspólne wnioski)
5. Publikacja własnych prac • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego lub artykułu na stronie internetowej
• Publikacja scenariusza lekcji okres trwania stażu - strony internetowe
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej • Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej poprzez odpowiednią lekturę okres trwania stażu - zaświadczenia
- notatki
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych • Udział w radach pedagogicznych
• Współpraca z gronem pedagogicznym
• Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów
• Szczególna dbałość o potrzeby i interesy uczniów niepełnosprawnych z klasy integracyjnej okres trwania stażu - lista obecności
- dokumentacja klasowa i szkolna
- notatki własne
- scenariusze imprez szkolnych
3. Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Współudział w tworzeniu indywidualnych programów kształcenia dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Ustalenie i zapoznanie nauczycieli ze sposobem pracy z poszczególnymi uczniami grupy integracyjnej
• Tworzenie programów dla uczniów zdolnych okres trwania stażu

wg potrzeb - programy indywidualne
- opinie o uczniach
- dokumentacja nauczyciela wspierającego
- opinie z poradni
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Poszukiwanie rozwiązań
i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi oraz edukacyjnymi okres trwania stażu - notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego • Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra
Edukacji Narodowej
- Ustawą o systemie oświaty
- Konwencja o Prawach Dziecka
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego na bieżąco - notatki
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły • Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej GOPS, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.
• Współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Skarszewy okres trwania stażu - notatki służbowe z rozmów
- sprawozdania ze spotkań

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała: mgr Hanna Stolińska

Data zatwierdzenia planu przez dyrektora szkoły:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.