X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19351
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
Doroty Kudelskiej
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Dorota Kudelska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Nazwa placówki:
Miejskie Przedszkole Nr 21
W Siedlcach

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.

Akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
- Karta Nauczyciela ze zmianami z 31 sierpnia 2004 r.,
- Przedszkolny Plan Rozwoju,
- Przedszkolny Program Wychowawczy

Plan rozwoju zawodowego został napisany w formie tabelarycznej, na którą składają się:
- zadania,
- formy i sposoby realizacji,
- terminy realizacji,
- sposoby dokumentowania
Przedstawiony poniżej plan, to okazja do udokumentowania, opisu, analizy wszystkiego tego, co składa się na pracę nauczyciela. Realizację zadań w czasie stażu ułatwią określone cele wyznaczające kierunki działania.

Cele:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- zdobycie umiejętności organizacji doskonalenia warsztatu pracy,
- zdobycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- zdobycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przeze mnie zadań,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , w zakresie funkcjonowania przedszkola
- doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć,
- zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego
- wspieranie aktywności twórczej dzieci,
- pogłębianie kontaktów z rodzicami

Plan rozwoju zawodowego Doroty Kudelskiej
I. Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenienia ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593, & 7 ust. 2 pkt 1)
Zadania do wykonania:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN w okresie IX-X 2010.
Dokumentowanie: Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1grudnia 2004
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności poprzez warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in.przedszkolak. pl, literka.pl) w okresie całego stażu.
Dokumentowanie: zaświadczenia, potwierdzenia, notatki.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem poprzez rozmowę, ustalenie zasad współpracy, obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Analiza i ocena działań w okresie całego stażu
Dokumentowanie: Kontrakt, harmonogram, scenariusze zajęć, sprawozdanie.
4. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej poprzez udział w szkoleniach rady pedagogicznej, przygotowanie referatów na tematy wynikające z potrzeb przedszkola w czasie trwania stażu.
Dokumentowanie: Protokoły, referaty, materiały i opracowania.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, poprzez gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych na bieżąco podczas pracy.
Dokumentowanie: Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki, wytwory dzieci.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (wpisy w dzienniku zajęć, tygodniowe plany pracy, karty obserwacji dziecka) w okresie całego stażu
Dokumentowanie: Dziennik zajęć, plany pracy, karty obserwacji.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poprzez opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy, Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu w miesiącu maju 2013r.
Dokumentowanie: Segregator zawierający potwierdzone przez Panią Dyrektor dokumenty, pisemne sprawozdanie.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, & 7 ust. 2pkt 2
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowań rodziców i potrzeb Przeprowadzenie ankiet w okresie całego stażu
Dokumentowanie: Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, poprzez obserwację, rozmowy z dziećmi i rodzicami, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy na bieżąco podczas pracy.
Dokumentowanie: Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć.
3. Współpraca z rodzicami i dziadkami poprzez wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązani a współpracy z rodzicami dzieci poprzez organizowanie Dnia Seniora, Dnia Rodziny, prowadzenie zajęć dla rodziców , umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy, według harmonogramu planu rocznego. Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych i w życiu przedszkola w okresie stażu.
Dokumentowanie: scenariusze uroczystości, scenariusze zajęć.
4. Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych (praca z masa solną , masa papierową , malowanie palcami). Przygotowywanie prac w formie upominków dla bliskich. Przygotowywanie wystawek prac dla rodziców. Zintegrowanie treści plastycznych z muzyką ( malowanie muzyki)
Dokumentowanie: Prace dzieci, scenariusze
5. Aktywna realizacja zadań zgodnie z tematyką Rocznego Planu Pracy przedszkola. 2010/2011- wprowadzenie w zagadnienia związane z prawami dziecka
Dokumentowanie: wpisy w dzienniku zajęć.
6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole, poprzez nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami, Strażą Pożarną, Policją, Służbą Zdrowia przez cały okres stażu.
Dokumentowanie: Adnotacje w dziennikach zajęć , plany współpracy z instytucjami - potwierdzenia Pani Dyrektor.
7. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu; przygotowywanie dekoracji w szatni związanych z aktualną porą roku. Przygotowanie ściennych gazetek w sali związanych z poruszaną tematyką, przez cały okres stażu.
Dokumentowanie: Zdjęcia
8. Promowanie placówki poprzez udział w konkursach.
Udział w różnych konkursach organizowanych np. przez inne przedszkola i różne instytucje- przez cały okres stażu, Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” .
Dokumentowanie: Potwierdzenia współpracy, notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.
9. Praca z dziećmi z trudnościami poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przez cały okres stażu.
Dokumentowanie: notatki, wpisy w dzienniku.
10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi, poprzez studiowanie literatury, udział w warsztatach, przeglądanie stron internetowych – w okresie trwania stażu.
Dokumentowanie: Notatki, zaświadczenia.

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz, 2593, & 7 ust. 2 pkt 3)
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej, poprzez opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, na bieżąco w okresie trwania stażu.
Dokumentowanie: wydruki, ilustracje, dokumentacja, adresy stron internetowych.
2. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
Dokumentowanie: Zaświadczenie
IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260,poz. 2593, & 7 ust. 2 pkt 4).

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. Studiowanie literatury przedmiotu, korzystanie z ofert wydawniczych , śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism w okresie całego stażu
Dokumentowanie: wykaz lektur, notatki, ksera artykułów.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej w okresie trwania stażu
Dokumentowanie: wpisy w dzienniku.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593, & 7 ust.2 pkt 5).
1. Analiza przepisów prawa oświatowego poprzez zapoznanie się z aktami prawnymi (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty) w okresie trwania całego stażu.
Dokumentowanie: akty prawne
2. Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola poprzez dokładną analizę dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów, programów autorskich koleżanek nauczycielek w okresie całego stażu.
Dokumentowanie: notatki, wykaz dokumentów.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań, przykładzie organizowania wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w okresie całego stażu
Dokumentowanie: wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku poprzez studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci od 3 do 6 lat przez cały okres stażu.
Dokumentowanie: notatki

Siedlce,dn.13.09.2010 Zatwierdzam do realizacji

Podpis i pieczęć
Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.