X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19305
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; * (§ 6, ust. 1, pkt. 1a)

1. Zapoznanie się z obowiązkami nauczyciela praktycznej nauki zawodu i opiekuna klasy.
- Ścisłe stosowanie się do zaleceń Dyrekcji CKP, uczestniczenie w zebraniach rodziców w szkole macierzystej.
- Dyrektor, opiekun stażu, wychowawca klasy w szkole macierzystej.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
2. Zapoznanie się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły.
- Uczestniczenie w radach pedagogicznych, zebraniach branżowych, współpraca z innymi pracownikami Centrum.
- Opiekun stażu, pozostali nauczyciele i pracownicy Centrum.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
3. Zapoznanie się ze statutem CKP.
- Analiza statutu Placówki, omówienie go z opiekunem stażu.
- Opiekun stażu.
- Wrzesień
4. Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
- Analiza WSO, poruszenie wątpliwości w rozmowie z opiekunem stażu.
- Opiekun stażu.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Uczniowskim.
- Analiza Regulaminu Uczniowskiego, rozmowy na jego temat z innymi nauczycielami.
- Opiekun stażu i pozostali nauczyciele.
- Wrzesień

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; * (§ 6, ust. 1, pkt. 1b)

6. Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
- Wypełnianie Dziennika lekcyjnego pod nadzorem opiekuna stażu.
- Opiekun stażu.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
7. Zapoznanie się z podstawowymi elementami dokumentacji pedagogicznej (plan wynikowy, plan przejścia, ramowy rozkład materiału, kryteria ocen).
- Z pomocą opiekuna stażu i pozostałych nauczycieli opracowanie planu wynikowego i kryteriów ocen dla poszczególnych grup.
- Opiekun stażu oraz inni nauczyciele zatrudnieni w CKP.
- Wrzesień
8. Zapoznanie się z dokumentacją pedagogiczną związaną bezpośrednio z funkcją opiekuna klasy.
- Opracowanie planu przejść, sporządzenie listy uczniów wraz z ich danymi osobowymi, zebranie podpisów świadczących o odbyciu szkolenia stanowiskowego BHP, oraz ich bieżące aktualizowanie.
- Opiekun stażu.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
9. Przygotowanie konspektów zajęć.
- Przygotowanie konspektów zajęć na wybrane tematy, dostosowanie scenariusza zajęć do posiadanego wyposażenia warsztatu pracy.
- Opiekun stażu.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. * (§ 6, ust. 1, pkt. 1c)

10. Poznanie zasad zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
- Udział w szkoleniu głównym i stanowiskowym BHP.
- Kierownik Pracowni elektrycznych i elektronicznych.
- Wrzesień

Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia.* (§ 6, ust. 1, pkt. 2)

11. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach praktycznej nauki zawodu (lub zajęciach pozalekcyjnych) u innych nauczycieli, omówienie zajęć i spostrzeżeń.
- Opiekun stażu oraz inni nauczyciele zatrudnieni w CKP.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
12. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach macierzystych.
- Obserwowanie zajęć lekcyjnych z zakresu elektrotechniki i elektroniki w szkołach macierzystych, omówienie lekcji i zaistniałych sytuacji.
- Nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach macierzystych.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
13. Ocena własnych umiejętności.
- Porównanie sposobu prowadzenia zajęć przez opiekuna stażu (innych nauczycieli) z zajęciami prowadzonymi samodzielnie.
- Opiekun stażu, nauczyciele zatrudnieni w CKP, nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach macierzystych.
- Styczeń

Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.* (§ 6, ust. 1, pkt. 3)

14. Przygotowanie stanowisk montażowych i pomiarowo-badawczych do celów dydaktycznych.
- Przygotowanie urządzeń i podzespołów elektrycznych, sporządzenie planów wykonywanych ćwiczeń i potrzebnych schematów elektrycznych.
- Opiekun stażu, nauczyciele branży elektrycznej, kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
15. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omówienie ichz wyznaczoną osobą.
- Przeprowadzenie zajęć z uczniami w obecności osoby nadzorującej, wysłuchanie uwag i spostrzeżeń, dyskusja nad zaistniałymi sytuacjami.
- Opiekun stażu, dyrektor szkoły.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
16. Przygotowanie uczniów klas kończących naukę do egzaminu zawodowego.
- Zaznajomienie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminów zawodowych, zorganizowanie stanowisk zbliżonych do egzaminacyjnych.
- Opiekun stażu, dyrektor szkoły, kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych.
- Marzec, kwiecień.
17. Zaciekawienie uczniów tematyką zajęć, poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu.
- Przygotowanie katalogu elementów elektrycznych i elektronicznych w formie elektronicznej, pokazanie zdjęć wybranych aparatów elektrycznych.
- Opiekun stażu, opiekun pracowni informatycznej, nauczyciele Centrum.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
18. Propagowanie wśród uczniów zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji.
- Rozmowy z uczniami, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami.
- Opiekun stażu, dyrektor szkoły, ewentualnie pedagog w szkole macierzystej.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
19. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
- Opiekun stażu, dyrektor szkoły, kierownik pracowni elektrycznych i elektronicznych.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.
20. Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, we współpracy
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
- Dyskusje i rozważania na wspomniane tematy z innymi nauczycielami, ewentualnie kontakt z pedagogiem w szkole macierzystej ucznia.
- Opiekun stażu, pozostali nauczyciele CKP i szkół macierzystych.
- Sukcesywnie w ciągu odbywania stażu.

Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. * (§ 6, ust. 1, pkt. 4)

21. Uczestniczenie w szkoleniach nauczycieli organizowanych w czasie Rad Pedagogicznych.
- Obecność i aktywne uczestniczenie w szkoleniach, dyskusje na temat poruszanych problemów.
- Pracownicy WOM i osoby prowadzące szkolenia.
- Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.
22. Uczestniczenie w zajęciach doskonalących, prowadzonych przez nauczycieli Centrum.
- Uczestniczenie w zajęciach poświęconych np. informatyce.
- Opiekun stażu, nauczyciele Centrum.
- Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.
23. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
- Dyskusje z nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nich.
- Opiekun stażu, pozostali nauczyciele Centrum.
- Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.
24. Pogłębianie, we własnym zakresie, swojej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, jak również z zakresu psychologii.
- Studiowanie książek z zakresu elektrotechniki i elektroniki oraz z psychologii.
- Opiekun stażu.
- Sukcesywnie w czasie odbywania stażu.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.