X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19281
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewelina Piwońska
Stanowisko: nauczyciel
Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole w Kowali
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Iwona Piotrowska
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.
Data przedłożenia Planu Rozwoju Zawodowego: 12.09. 2012 r.


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w krórej nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego i przepisami prawa oświatowego.
• analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
• śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
• poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
• plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2012
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• omówienie i ustalenie przebiegu stażu, zawarcie kontraktu, omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego
• rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem • współpraca z opiekunem stażu
• poznanie zasad wzajemnej współpracy
• kontrakt z opiekunem stażu
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego


Wrzesień 2012- maj 2013

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola, Koncepcja Pracy Przedszkola
* Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu
• udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
• analiza podstawy programowej
• analiza programów realizowanych w placówce
• znajomość dokumentacji przedszkola
• czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
• prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć
• zapis w dokumentacji przebiegu stażu
• protokół z Rady Pedagogicznej
• zapisy w dzienniku
• notatki własne

Wrzesień 2012- maj2013
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
• analiza regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce – rozporządzenie.
• udział w szkoleniu - Pierwsza pomoc przedmedyczna.
• poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola, zasad udzielania pierwszej pomocy
• zapis w dokumentacji stażu
• zaświadczenie


Wrzesień 2012
5. Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • zapoznanie się z rocznym planem pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznym.
• opracowywanie planów miesięcznych
• prowadzenie dziennika zajęć
• opracowywanie konspektów zajęć
• prowadzenie kart obserwacji dziecka 3,4-l, kart diagnozy dziecka 5-letniego
• zeszyty protokołów zebrań z rodzicami
• karty indywidualnych kontaktów z rodzicami
• plan współpracy z rodzicami
• karty wycieczek, zeszyt spacerów i wyjść
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
• prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów, kart obserwacji;
Wrzesień 2012- maj 2013

6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
• zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
• teczka stażysty
Wrzesień 2012- maj 2013


7. Przygotowanie projektu sprawozdania
• opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
• poprawne sprawozdanie z realizacji planu
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec 2013


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

8. Prawidłowe konstruowanie miesięcznych planów pracy
• opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej ustalonych w : Podstawie programowej wychowania przedszkolnego; Programie wychowania przedszkolnego – „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, wyd. MAC i w rocznym planie pracy Publicznego Przedszkola w Kowali.
• tworzenie planów miesięcznych
• miesięczne plany pracy potwierdzone przez dyrektora przedszkola

Wrzesień 2012- maj 2013
9. Prawidłowe konstruowanie scenariuszy zajęć
• przygotowanie i analiza konspektów prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
• prawidłowe pisanie konspektów zajęć
• zgromadzone konspekty prowadzonych zajęć
Wrzesień 2012- maj 2013
10. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego
• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
• ukończenie studiów II stopnia
• zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
• poszerzenie własnego warsztatu pracy
• zaświadczenia o ukończonych kursach
• dyplom ukończenia studiów II stopnia
Wrzesień 2012- maj 2013
11. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
• samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• spis literatury
Cały okres stażu
12. Wykonywanie dodatkowych czynności i funkcji w przedszkolu.
• organizowani uroczystości przedszkolnych
• dbałość o wystrój sali przedszkolnej
• przygotowanie gazetki przedszkolnej dla rodziców
• uczestnictwo w komisji zdrowotnej

• uczestnictwo w zespole ds. pomocy psych. – pedag.
• zdobycie doświadczenia w organizowaniu imprez okolicznościowych
• poznanie nowych form pracy i zabawy z dzieckiem

• poznanie przepisów prawnych, zasad regulacji działalności.
• poznanie zasad funkcjonowania pomocy psych. – ped.
• zdjęcia z imprez z udziałem dzieci
• potwierdzenie dyrektora Wrzesień 2012- maj 2013
13. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
• publikacje na stronie Urzędu Gminy artykułów dotyczących działalności placówki
• poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
• sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów
• przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych,
• promocja placówki.
• potwierdzenie umieszczenia planu w Internecie
• pomoce dydaktyczne
• płyta z zapisem elektronicznym
Wrzesień 2012- maj 2013
14. Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami, organizacjami.
• zajęcia koleżeńskie
• współpraca z logopedą, panem rytmikiem, siostrą zakonną, instruktorem zajęć dodatkowych
• umiejętność dzielenie się z innymi swoją wiedzą
• plany pracy dostępne w dokumentacji przedszkola
• scenariusze
Wrzesień 2012- maj 2013

15. Organizacja uroczystości imprez, konkursów i wycieczek
• organizacja uroczystości przedszkolnych
• organizacja konkursów
• organizacja wycieczek i spacerów
• prawidłowe organizowanie imprez,
• umiejętność współpracy z instytucjami, nauczycielami
• scenariusze uroczystości, konkursów, karty wycieczek
Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

16. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, ich możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie
• analiza karty informacyjnej dziecka
• karty obserwacji dziecka
• obserwacja
• poznanie możliwości dziecka i potrzeb, sytuacji rodzinnej.
• karty obserwacji dziecka

Wrzesień 2012- maj 2013
17. Współpraca z rodzicami
• zebrania ogólne
• rozmowy z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
• indywidualne spotkania z rodzicami
• zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
• zajęcia otwarte
• poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
• efektywna współpraca z rodzicami
• karta spotkań indywidualnych z rodzicami
• plan współpracy z rodzicami
• zeszyt protokołów z zebrań

Wrzesień 2012- maj 2013
18. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy • skuteczne rozwiązywanie problemów w grupie
• udział dzieci w akcjach społecznych – „Cała polska czyta dzieciom”; ekologicznych –„Zbiórka baterii”; „Sprzątanie świata”, charytatywnych - „Góra grosza”, „Zbiórka nakrętek plastikowych”
• Projekt edukacyjny pt „Komputery i dobre maniery”
• proekologiczne, prospołeczne działania dzieci
• sprawozdanie
• ewaluacja
Wrzesień 2012- maj 2013


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć

19. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

• przygotowanie konspektów zajęć
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
• omówienie zajęcia
• zrealizowanie zamierzonych celów
• opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form, wł. Pod względem metodycznym i merytorycznym
• konspekty zajęć
• notatki i uwagi opiekuna oraz dyrektora placówki
• wnioski

Wrzesień 2012- maj 2013

20. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
• obecność i obserwacja na zajęciu
• omówienie zajęcia
• zdobycie doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
• notatki własne
• konspekt zajęcia
• wnioski z obserwacji
Wrzesień 2012- maj 2013

21. Analiza mocnych i słabych stron działalności własnej
• zapoznanie się i uwzględnienie opinii o sposobie prowadzenie zajęć i pracy z dziećmi.
• niwelowanie słabych stron
• teczka stażysty
Wrzesień 2012- maj 2013........................................ .......................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.