X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela j. angielskiego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji.
Osoby wspierające. Potwierdzenie realizacji określonego działania
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY *(§6 ust.2 pkt 1).
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Wrzesień;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte.
Wrzesień;
Dyrektor szkoły Ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, posiedzeniach rady pedagogicznej. Wrzesień;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły;
Inni nauczyciele Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
4. Poznanie statutu szkoły.
Wrzesień;
Opiekun stażu Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
5. Analiza podstawy programowej szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem bloku przedmiotowego języka angielskiego. Wrzesień;
Opiekun stażu Dołączony do dokumentacji przebiegu stażu rozkład materiału nauczania.
6.Poznanie wewnętrznego systemu oceniania (WSO) obowiązującego w szkole.

Wrzesień;
Opiekun stażu Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji.
Osoby wspierające. Potwierdzenie realizacji określonego działania
7. Poznanie przepisów prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny nauki, pracy w szkole i poza nią, podczas zajęć z uczniami. Wrzesień;
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

8. Poznanie regulaminów organów szkoły rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Okres trwania stażu;
Opiekun stażu Zapis w dokumentacji (obecność na posiedzeniach rady pedagogicznej – księga protokołów).
9. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusz ocen, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej itp.).
Regularnie w miarę potrzeb podczas trwania stażu;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły;
Inni nauczyciele Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

10. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły, planem działań wychowawczych dla klas I-VI oraz programem profilaktyki. Wrzesień;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

11. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres trwania stażu; Teczka stażysty
12. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły maj 2008r. Sprawozdanie z realizacji stażu
13. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ PODSTAWOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(§6 ust.2 pkt 2).
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Wrzesień;
Opiekun stażu Plan rozwoju zawodowego.
2. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli Cały rok szkolny;
Samodoskonalenie Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Cały rok szkolny;
Samodoskonalenie Zaświadczenia
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego – E-twinning. Od października do czerwca; Zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
5. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych. Według ustalonego harmonogramu;
Opiekun stażu Potwierdzenie przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji.
Osoby wspierające. Potwierdzenie realizacji określonego działania

WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI OMAWIANIA WŁASNYCH LUB
OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 ust.2 pkt 4).
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, nauczycieli przedmiotu lub dyrektora szkoły, prowadzenie arkuszy obserwacji zajęć innych nauczycieli wraz z wnioskami i komentarzem. Według ustalonego harmonogramu;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Według ustalonego harmonogramu;
Opiekun stażu;
Dyrektor szkoły Zapis w dokumentacji przebiegu stażu (konspekty lekcji, sprawozdania)
3. Dokonywanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. Według ustalonego harmonogramu. Arkusze obserwacji zajęć.
4. Formułowanie wniosków pohospitacyjnych. Po obserwacji zajęć
Arkusze obserwacji zajęć.
5. Obserwacja zajęć pod kątem realizacji zamierzonych celów. Po obserwacji zajęć
Arkusze obserwacji zajęć.

POSIADANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW ŚRODOWISKA UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW *(§6 ust.2 pkt 3).
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia W okresie stażu
Opiekun stażu Potwierdzenie Pedagoga szkolnego
2. Stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Raz w okresie stażu Formularz ankiety
3. Troska o dobry kontakt z uczniami i rodzicami W okresie trwania stażu Opinia Rady Rodziców
4. Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi. W okresie trwania stażu Potwierdzenie przez opiekuna stażu
5. Współpraca z Samorządem Szkolnym W okresie trwania stażu Potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9gust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.