X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19236
Przesłano:

Plan pracy pedagoga szkolnego

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W GIŻYCKU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

I. Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły
1 poznanie warunków życia i statutu społecznego, jak również sytuacji rodzinnej i zdrowotnej uczniów nowoprzyjętych /głównie pierwszoklasistów
2 uaktualnianie rejestru pozostałych uczniów

Środki realizacji
- ankieta dla rodziców klas I
- wywiady z nauczycielami i wychowawcami mające na celu uzyskanie informacji o uczniach:
• z problemami emocjonalnymi
• z rodzin dysfunkcyjnych
• mających trudną sytuację finansową
• mających problemy zdrowotne
• ze specyficznymi problemami w uczeniu się

II. Zadania ogólnowychowawcze

1. Ewidencjonowanie uczniów objętych różnymi formami pomocy profilaktycznej
2. Kontrola uczniów drugorocznych
3.analiza frekwencji, wyników nauczania i zachowania
4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole dzięki stałej współpracy z dyrekcja i gronem pedagogicznym
5. Współpraca i stały kontakt z :
1 Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną – tu rodziców psychologiem, mediatorem
2 Radą Rodziców
3 Pielęgniarką szkolną
4 Powiatową Komenda Policji
5 Sądem Rodzinnym
5. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców na „wywiadówkach” lub w trakcie godzin pracy.
6. Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców dotyczącego uzależnień – kl II, oraz stresu przed maturalnego – kl. III
7. Prowadzenie poradnictwa dla wychowawców
8. Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego.
9. Analiza realizacji szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego przez wychowawców i nauczycieli przedmiotowych
10. Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego
III. Profilaktyka uzależnień
1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży:
• Eliminowanie agresji i przemocy
• Kształtowanie poczucia empatii
• Rozwijanie tolerancji i wrażliwości
• Kształtowanie zachowań asertywnych
2. Wytworzenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
3. Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości
4. Wspomaganie efektywnego uczenia się
5. Uczenie rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych
6. Wytworzenie motywacji wewnętrznej do poszerzania wiedzy
7. Wytworzenie zdrowego podejścia do własnej seksualnośći
Środki realizacji zadań z zakresu profilaktyki wychowawczej

• ANKIETY
• ZAJĘCIA WARSZTATOWE I ĆWICZENIOWE O NASTĘPUJACEJ TEMATYCE:
KLASY I:
Warsztaty integracyjne
Agresja w nas i wokół nas
Techniki efektywnego uczenia się
KLASY II:
Poczucie własnej wartości
Alkohol – czy łatwo się uzależnić?
KLASY III:
- Stres – jak z nim sobie radzić?
- Zajęcia relaksacyjne
- Twórcze myślenie
• AKCJE INFORMACYJNO – PLAKATOWE
- Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego – v 2013
- INNE WG POTRZEB
• Gazetki tematyczne.

IV. Profilaktyka uzależnień

1. Diagnoza problematyki używek dotycząca uczniów naszej szkoły (ANKIETY, ROZMOWY INDYWIDUALNE)

2. Zajęcia warsztatowe oraz pogadanki dotyczące uzależnienia alkoholowego.
3. Zajęcia warsztatowe dotyczące szkodliwości narkotyków.
4. Projekcja filmów edukacyjnych

5. Współpraca z Powiatową Komenda Policji;
• Kontrole z psem tropiącym
• Pogadanki na temat odpowiedzialności karnej młodzieży
5. Współpraca ze specjalistą uzależnień z PPP.
V. Zadania realizowane wobec uczniów ze SPE
• Koordynator zespołów ds. pomocy – psychologiczno pelagicznej
• Prowadzenie zajęć indywidualnych indywidualnych charakterze terapeutycznym
• Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego

VI. Zadania z zakresu PORADNICTWA ZAWODOWEGO
- prowadzenie biblioteczki doradcy zawodowego
- koordynowanie programu KLUCZ DO KARIERY
- prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych
- zajęcia grupowe
VII. Indywidualna opieka pedagogiczna

1. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami i nauczycielami, czyli tzw. „mini mediacje”.
2. Pomoc wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
3. Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy rodzinne.
4. Pomoc w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
5. Stała kontrola i ocena uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
6. Rozwiązywanie bieżących sytuacji problemowych.
7. Podnoszenie samooceny
8. Motywowanie
9. Kierowanie do specjalistów.

VIII. Organizacja pracy własnej
1. Dyżury w tygodniowym rozkładzie zajęć dająca możliwość stałego kontaktu z uczniami i ich rodzicami
2. Realizacja zajęć warsztatowych i pogadanek.
3. Konsultacje indywidualne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Prowadzenie dokumentacji:
a) Dziennik pracy
b) Ewidencja uczniów:
• Objętych pomocą PPP
• Drugorocznych
• Wymagających pomocy materialnej
• Zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• Mających problemy zdrowotne
c) rejestry przeprowadzonych rozmów i zajęć warsztatowych.
5. Udział w szkoleniach i konferencjach poszerzających wiedzę pedagogiczną.
6. Konsultacje ze specjalistami.
- psycholog
- specjalista uzależnień
7. BIBLIOTECZKA PEDAGOGA SZKOLNEGO.
- poszerzanie biblioteczki o nowe pozycje
- biblioteczka multimedialna

Opracowała: mgr K. Czerwińska
pedagog szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.