X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19040
Przesłano:
Dział: Języki obce

A book review - utrwalenie wiadomości dotyczących pisania recenzji, poszerzanie i doskonalenie struktur leksykalnych w recenzji. Sscenariusze zajęć

Scenariusz lekcji
Klasa: III
A book review – utrwalenie wiadomości dotyczących pisania recenzji, poszerzanie i doskonalenie struktur leksykalnych w recenzji.
Podręcznik: ‘Matura solutions’ – Upper-intermediate.
1. Cele lekcji.

Ogólny cel lekcji: doskonalenie sprawności czytania i pisania, poszerzanie słownictwa związanego z recenzją, przygotowanie do matury pisemnej na poziomie rozszerzonym.
a) Wiadomości

Uczeń zna:
- schemat pisania recenzji
- słowa i wyrażenia dotyczące recenzji
- formułę pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
b) Umiejętności

Uczeń:
- potrafi czytać ze zrozumieniem recenzję książki
- ćwiczy sprawność czytania i pisania
- poszerza słownictwo związane z tematem
- wykorzystuje posiadany zasób wiedzy do wyrażenia swojej opinii
- potrafi zaprezentować swoją opinię pisemnie
- ćwiczy umiejętne korzystanie ze słownika
c) Postaw

Uczeń:
- potrafi poprawnie zachować się podczas czytania i pisania, pracy indywidualnej i w grupach
- harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem
- nie zgaduje, tylko wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem
- samodzielnie pisze recenzję filmu (praca domowa)
2. Metoda i forma pracy
- Metoda: komunikacyjna, metoda frontalna, praca z podręcznikiem, pytania–odpowiedzi, pogadanka
- Forma: praca w grupach, parach i indywidualna

3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, karta pracy przygotowana przez nauczyciela w formie prezentacji Power point, słowniki angielsko-polskie

4. Przebieg lekcji

Rozgrzewka językowa: Nauczyciel prosi uczniów , aby w parach opowiedzieli sobie o ostatnio przeczytanej książce, obejrzanym filmie lub koncercie. Uczniowie prezentują uzyskane informacje, a następnie przedstawiają schemat recenzji.

a) Zasady pisania recenzji i ćwiczenia leksykalne.
Uczniowie ustalają treść poszczególnych paragrafów recenzji w oparciu o informacje z podręcznika, a następnie w grupach przyporządkowują zwroty i zdania pomocne w pisaniu recenzji.
b) Czytanie ze zrozumieniem
Nauczyciel prosi, aby każda z grup przeczytała jeden paragraf recenzji i uzupełniła brakujące zwroty przy pomocy ćwiczenia 4 z podręcznika. Uczniowie odczytują uzupełnione paragrafy.
c) Gromadzenie i poszerzanie słownictwa.
Uczniowie korzystając ze slajdu tworzą tabelę zawierającą słownictwo przydatne w pisaniu poszczególnych paragrafów recenzji.
d) Podsumowanie zajęć
Nauczyciel przedstawia slajd z pytaniami pomocniczymi, które pozwolą na samodzielną ewaluację pracy ucznia oraz zapozna uczniów z kryteriami oceny egzaminu maturalnego.
Schemat oceny recenzji
Treść 0-5 p
Kompozycja 0-4 p
Bogactwo językowe 0-5 p
Poprawność językowa 0-4 p
Razem: 18 p

WYKORZYSTANE MATERIAŁY
PLOT
STORY
CHARACTERS
SETTING


POORLY WRITTEN/TOLD APPEALING
MOVING EXHILARIATING
BEAUTIFULLY TOLD FAST-MOVING
TIMELESS GRIPPING
COMPELLING INTRICATE
UPLIFTING LIGHT-HEARTED
CONFINED THOUGHT-PROVOKING
OVERCROWDED DETERMINED
OBESSED ECCENTRIC
INSPIRATIONAL VAIN
IMAGINATIVE UNUSUAL
SUBURBAN
TRANQUIL
ISOLATED
PEACEFUL
DETAILED
MULTI-LAYERED
INTRICATE
UNCONVINCING
WEAK

SCENARIUSZ LEKCJI

KLASA: II

CELE ZAJĘĆ
- rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego
- utrwalenie i poszerzanie słownictwa dotyczącego związków
- przedstawienie własnych sądów w oparciu o materiał stymulujący
- ćwiczenie nowych elementów leksykalnych w tekście czytanym

STANDARDY WYM. EGZ.
2.1a 3.1d
2.1c 5.1
1.1e czasowniki (pkt.8)
1.1
3.1c

Formy pracy:
Cały zespół klasowy
Praca w parach
Praca indywidualna
Metody pracy:
Praca z tekstem
Dyskusja
„Burza mózgów”
Przebieg zajęć:
Nauczyciel wprowadza temat zajęć za pomocą materiały stymulującego. Uczniowie opisując obrazki rozmawiają na temat różnego rodzaju relacji międzyludzkich. Następnie na tablicy multimedialnej pojawia się slajd z ‘phrasal verbs’, gdzie uczniowie w parach łączą definicje z czasownikami i sporządzają notatkę.
Nauczyciel wyświetla materiał video i najpierw prosi o przekazanie głównych myśli materiału i przeanalizowanie, które z poznanych wcześniej ‘phrasal verbs’ pojawiły się w materiale, utrwalając znaczenie nowego słownictwa.
Uczniowie podzieleni na grupy słuchają ponownie materiały starając się przygotować odpowiedzi na pytania do materiały video.
Uczniowie prezentują uzyskane informacje na forum grupy.
W podsumowaniu zajęć uczniowie uzupełniają tekst z podręcznika wykorzystując materiał z lekcji.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY
RELATIONSHIPS – VOCABULARY
1. fall in love
2. get back together
3. get on well
4. make up
5. ask somebody out
6. fancy somebody
7. fall out with somebody
8. chat somebody up
9. go out with somebody
10. split up with somebody
a) to break up, stop being together
b) to quarrel
c) to have a good relationship
d) to start loving someone
e) to become friends again
f) to date somebody
g) to start meeting again after a breakup
h) to like somebody a lot
i) to invite
j) to talk to in a friendly way to start a relationship

http://www.youtube.com/watch?v=s0Xw-5BzMes&feature=related
1. When did Kate start to fancy prince William?
2. When did they fall in love?
3. Where did they meet?
4. When did they split up?
5. Did it take a long time to make up?
6. How long were they expected to go out?
7. Why is Kate going to be a good princess?
8. Why might the relationship be difficult?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.