X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19015
Przesłano:

Wyrównanie szans edukacyjnych z matematyki - program zajęć

Wyrównanie szans edukacyjnych z matematyki

Program zajęć wyrównawczych z matematyki
dla uczniów klasy It
rok szkolny 2012 / 2013
( II semestr)
opracowała
Aleksandra Fras

Spis treści

1.Wstęp........................................3
2.Celeprogramu........................................4
2.1. Cele edukacyjne........................................4
2.2. Cele wychowawcze........................................4
3.Treści nauczania........................................5
4.Procedury osiągania celów........................................6
5.Oczekiwane osiągnięcia uczniów........................................6
6.Ewaluacja programu........................................7
7.Ankieta dla uczestników zajęć........................................8
8.Opinie nauczycieli........................................9

1.Wstęp

Program został opracowany i napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest przedmiotem trudnym, niezrozumiałym, budzącym lęk, a co za tym idzie wiążącym się z ogromnym wysiłkiem i stresem. Uczniowie mający problemy w nauce matematyki nie lubią jej, boją się jej, tracą wiarę we własne możliwości i przestają się uczyć. Trzeba im jak najszybciej pomóc. Jedną z form takiej pomocy mogą być zajęcia wyrównawcze, opierające się na pracy indywidualnej z uczniem, bezpośrednim kontakcie z nim a także praca w małych grupach. Ważne jest wczesne zauważenie uczniów mających trudności w nauce, kiedy zaległości nie są jeszcze zbyt duże, by systematycznie z nimi pracować eliminując braki. Zajęcia wyrównawcze mają na celu ukazanie uczniom mniej zdolnym, że matematyki można się nauczyć.
Program ten napisałam dla uczniów klasy It, mających problemy z nauką matematyki. Takich, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału na lekcjach oraz mają niskie możliwości intelektualne. Chciałam ułatwić im rozwijanie sprawności umysłowych oraz pomóc pokonać zadania stawiane przed nimi w przyszłości na egzaminie zewnętrznym.
Do opracowania programu skłoniła mnie analiza wyników testu "Na progu", którzy uczniowie klasy It pisali we wrześniu 2012r. uzyskując średnią 1,25 oraz duża liczba zagrożeń oceną niedostateczną na pierwszy semestr (prawie połowa klasy). Ostatecznie ocenę niedostateczną uzyskało aż siedem osób (z 38 w klasie).
Program realizowany będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo w drugim semestrze roku szkolnego 2012 / 2013, w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie.

2.Cele programu

Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia.

2.1. Cele edukacyjne:
- Uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki.
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach matematycznych, prowadzenie merytorycznie poprawnych dyskusji.
- Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.
- Poznawanie różnych nietypowych sposobów rozwiązywania zadań matematycznych.
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.
- Wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie:
- korzystał w życiu codziennym ze zdobytej wiedzy
- kontynuował naukę w następnej klasie.
- Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
- Stymulowanie logicznego myślenia.
- Analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych.
- Wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki.
- Rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem.
- Kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć.

2.2. Cele wychowawcze:
- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru: rzetelności, systematyczności, wytrwałości.
- Uczenie pracy w zespole, wywiązywania się z przyjętych zadań, przestrzegania reguł.
- Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy.
- Uświadomienie uczniom wartości pracy ludzkiej nad poszerzaniem wiedzy matematycznej i rozbudzenie potrzeby szacunku dla „ludzi nauki”.
- Wykształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, oraz
umiejętności pracy w zespole.
- Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wyniki w nauce, nie poddawanie się niepowodzeniom i radzenie sobie z trudnościami.
- Kształcenie umiejętności skupienia uwagi.

3.Treści nauczania

- Działania na ułamkach dziesiętnych.
- Działania na ułamkach zwykłych.
- Wyrażenia arytmetyczne – stosowanie praw działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.
- Obliczanie procentu danej liczby i liczby z danego jej procentu.
- Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
- Procenty i ułamki – zamiana procentu na ułamek i odwrotnie
- Obliczenia procentowe – wykorzystanie obliczeń procentowych do rozwiązywania
zadań z praktyki życia codziennego np.: zadania związane z bankiem, podwyżkami,
obniżkami, żywieniem, podatkami itp.
- Działania w zbiorze liczb wymiernych.
- Potęga o wykładniku naturalnym – zapisywanie potęgi w postaci iloczynu, zapisywanie liczb w postaci potęg.
- Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
- Zagadnienia proponowane przez uczniów lub wynikające z potrzeby podczas realizacji podstawy programowej na lekcjach matematyki.

4.Procedury osiągania celów

Ze względu na to, że są to zajęcia dla uczniów z dodatkowymi potrzebami, przy realizacji programu należy:
- kłaść szczególny nacisk na doskonalenie, utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki,
- rozwijać umiejętności praktyczne potrzebne do stosowania tych umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych,
- zachęcać do nauki przez stosowanie ciekawych metod i form pracy oraz docenianie najmniejszych sukcesów,
- zwracać uwagę na używanie prawidłowej terminologii,
- pomagać doszukiwać się związków, podobieństw i różnic, aby ułatwić zapamiętywanie,
- stosować działania praktyczne w celu łatwiejszego zapamiętywania.
- stosować pracę indywidualna lub w małych grupach.
- kłaść szczególny nacisk na systematyczny i aktywny udział uczniów w zajęciach.

5.Oczekiwane osiągnięcia uczniów

- uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
- przyswojenie bieżącego materiału,
- podwyższenie wyników z prac pisemnych,
- podwyższenie wyników na klasyfikacji końcowej,
- przełamanie lęku przed matematyka,
- wdrożenie do systematycznej i samodzielnej pracy,
- lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

6.Ewaluacja programu

Ewaluacja programu nastąpi poprzez : monitorowanie obecności i zaangażowania uczniów na zajęciach, obserwacji uczniów podczas zajęć, rozmowach z uczniami oraz
śledzenie wyników osiąganych na sprawdzianach, pracach klasowych. Przeanalizowane będą wyniki uzyskane przez uczniów na I i II semestr.
W razie potrzeby może nastąpić modyfikacja programu w trakcie jego realizacji
Na zakończenie uczniowie wypełnią ankietę, która pozwoli ocenić te zajęcia.
Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.

7.Ankieta dla uczestników zajęć

Drodzy uczniowie!
Niniejsza ankieta posłuży do oceny tych zajęć. Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi lub odpowiedz na pytanie.
1. Czy chętnie brałeś(aś) udział w zajęciach?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
2. Czy zajęcia pomogły Ci lepiej opanować materiał?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
3. Który materiał opanowałeś(aś) dzięki zajęciom:
a) najlepiej ........................................
b) najsłabiej ........................................
4. Czy atmosfera na zajęciach była dla Ciebie przyjazna?
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Dziękuję za wypełnienie ankiety

8.Opinie nauczycieli

Lp. Imię i nazwisko

opinia

Stopień awansu zawodowego

Miejsce pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.