X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19007
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(OKRES STAŻU : 1.09.2010r. - 31.05.2013r.)

Bożena Szałkowska-Tomaszewska

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt 1)

1.
ZADANIA:
Poznanie procedury awansu zawodowego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (śledzenie stron internetowych MEN, PROFESOR, DODN – ustawy i rozporządzenia).
TERMIN REALIZACJI:
Sierpień – wrzesień 2010
DOWODY REALIZACJI:
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- projekt planu rozwoju zawodowego

2.
ZADANIA:
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-teczka nauczyciela obiegającego się o awans

3.
ZADANIA:
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Studiowanie czasopism i literatury fachowej, metodycznej.
Przeglądanie stron internetowych.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-wykaz stron WWW.

4.
ZADANIA:
Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, kursów

5.
ZADANIA:
Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Praca z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce(indywidualizacja pracy).
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-zeszyt obserwacji

6.
ZADANIA:
Organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Wybieranie scenariuszy, podział ról, przygotowanie dekoracji.
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-scenariusze imprez

7.
ZADANIA:
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach i turniejach szkolnych i pozaszkolnych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Pomoc w zbieraniu materiałów, próby, ćwiczenia.
TERMIN REALIZACJI:
W miarę potrzeb
DOWODY REALIZACJI:
-sprawozdania
-dyplomy
-zapisy z protokołów

8.
ZADANIA:
Organizowanie uroczystości imprez świetlicowych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych: Andrzejki, Karnawał, Dzień Dziecka.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-scenariusze

9.
ZADANIA:
Opracowanie i organizacja konkursów i turniejów.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Opracowanie regulaminu konkursu, powołanie komisji oceniającej, przygotowanie dekoracji, wykonanie dyplomów.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

10.
ZADANIA:
Tworzenie dydaktycznego warsztatu pracy. Opieka nad gazetkami ściennymi.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły
-zdjęcia gazetek

11.
ZADANIA:
Kształtowanie sprawności fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy i sprawności „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt 2).

1.
ZADANIA:
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie go w portalu edukacyjnym.
TERMIN REALIZACJI:
Grudzień 2010

2.
ZADANIA:
Wykonanie dokumentacji rozwoju zawodowego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Właściwe sporządzenie dokumentacji.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-dokumentacja rozwoju zawodowego

3.
ZADANIA:
Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, ilustracje, rebusy, krzyżówki. Korzystanie z Encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Wymiana poglądów i informacji.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-plan pracy świetlicy
-scenariusze zajęć
-przykładowe pomoce dydaktyczne

5.
ZADANIA:
Współtworzenie szkolnej strony internetowej.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowywanie materiałów dotyczących świetlicy.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-strona WWW

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w
szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt 3)

1.
ZADANIA:
Prowadzenie zajęć otwartych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie i poprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlic, nauczycieli i rodziców.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-scenariusze zajęć

2.
ZADANIA:
Umieszczenie na forach internetowych scenariuszy zajęć.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-scenariusze Konspekty

3.
ZADANIA:
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego bloku opiekuńczo-wychowawczego.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń pedagogicznych z innymi nauczycielami.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

4.
ZADANIA:
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole (w bibliotece) scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez świetlicowych i innych materiałów.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-przykładowe scenariusze
-karty pracy

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1.
ZADANIA:
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z edukacji ekologicznej „Ekoagent”.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Opracowanie i wdrożenie programu na zajęciach w świetlicy.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-program autorski

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań: dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (&
8. Ust. 2 pkt 4c)

1.
ZADANIA:
Wdrożenie świetlicy do akcji „Czytające szkoły” – związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Cykliczne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy literatury dziecięcej przez pracowników szkoły, starszych kolegów, studentów.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
ZADANIA:
Udział w projektach szkoły.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Współorganizowanie festynu rodzinnego.
Współorganizacja międzyszkolnego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

3.
ZADANIA:
Organizowanie kiermaszy świątecznych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie ozdób na sprzedaż.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( § 8 ust. 2 pkt 4e).

1.
ZADANIA:
Współpraca ze świetlicami w szkołach podstawowych nr 6, 11, 13 w Jeleniej Górze.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Aktywne uczestnictwo w konkursach, turniejach i zajęciach otwartych.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-dyplomy i zaświadczenia

2.
ZADANIA:
Współpraca z biblioteką szkolną.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

3.
ZADANIA:
Współpraca z biblioteką miejską.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez bibliotekę.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

4.
ZADANIA:
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Rozmowy z pedagogiem, konsultacje w sprawie dzieci.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

5.
ZADANIA:
Współpraca z wyższą uczelnią.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Opieka nad praktykantami.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora szkoły

6.
ZADANIA:
Współpraca z DZPK.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Rozmowy z nauczycielami, konsultacje.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

7.
ZADANIA:
Współpraca z pielęgniarką szkoły.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Udział pielęgniarki szkolnej w zajęciach, konsultacje.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

8.
ZADANIA:
Nawiązanie współpracy z Domem Dziennego Pobytu.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Zorganizowanie drobnych upominków z przygotowanych przez dzieci z okazji świąt.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

9.
ZADANIA:
Współpraca ze Schroniskiem dla małych zwierząt w Jeleniej Górze.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Pomoc w dokarmianiu zwierząt.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie współpracy

10.
ZADANIA:
Pozyskiwanie sponsorów w celu zabezpieczenia nagród dla laureatów konkursów szkolnych międzyszkolnych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Pisma z prośbą o dofinansowanie organizacji imprezy.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-potwierdzenie dyrektora

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt 5).

1.
ZADANIA:
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych.
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:
Sporządzenie opisu i analizy przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI:
cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI:
-studium przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.