X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18908
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program wspomagający nauczanie języka angielskiego dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych mających problemy w nauce w klasach IV - VI szkoły podstawowej

Typ szkoły: II etap edukacyjny klasy IV – VI, (szkoły integracyjne – dzieci niepełnosprawne oraz zdrowe mające problemy w nauce).


Wymiar godzin: 1 w tygodniu w 3-letnim cyklu nauczania. Program jest przeznaczony do realizacji podczas zajęć pozalekcyjnych.


I. WSTĘP

Program jest propozycją dla szkół podstawowych, w których działają oddziały integracyjne i w których nauka języka angielskiego wprowadzana jest w klasach młodszych i kontynuowana w klasach IV – VI.
Jest on przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w normie intelektualnej, ale mających problemy z uczeniem się wynikających
z zaburzeń koncentracji, pamięci itp.). Może być wykorzystany w nauczaniu dzieci z lekkim i średnim upośledzeniem słuchu, intelektem poniżej przeciętnej lub chorujących przewlekle, co wiąże się ze specyficznymi trudnościami w przyswajaniu wiedzy lub dużą absencją i koniecznością uzupełniania wiadomości.
Program ten zawiera materiał leksykalny (na podstawowym poziomie) oraz podstawowe zagadnienia gramatyczne. Został on opracowany z myślą o uczniach niepełnosprawnych i zdrowych mających problemy w nauce, odbywających naukę w normalnych warunkach szkolnych razem z innymi uczniami w klasie.

II. CELE

Cel ogólny:

Celem realizacji programu jest zdobycie przez uczniów podstawowych kompetencji komunikacyjnych, a także poznanie wybranych elementów kultury i realiów życia codziennego krajów anglojęzycznych.

Szczegółowe cele edukacyjne:

1. Opanowanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w stopniu podstawowym (samodzielne formułowanie prostych wypowiedzi, rozumienie prostych wypowiedzi, poleceń i komunikatów).
2. Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą innych krajów.
3. Przygotowanie do właściwego korzystania z dostępnych pomocy i źródeł informacji.
4. Wskazanie użyteczności języka angielskiego we współczesnym świecie, nauce, pracy.
5. Rozwinięcie poczucia wiary we własne możliwości i umiejętności porozumiewania się z otoczeniem.
6. Podwyższenie samooceny poprzez możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności przed klasą.
7. Rozwijanie aktywności dzieci podczas zajęć.
8. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.


III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW, METODY I TECHNIKI NAUCZANIA


Zadaniem każdego nauczyciela przed przystąpieniem do pracy
z uczniem niepełnosprawnym lub zdrowym mającym problemy w nauce jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz dobór odpowiednich metod i form pracy. Zwracać należy uwagę na różnice w poziomie i tempie przyswajania języka. Dostosowanie konieczne jest w zakresie:

- Gramatyki – ze względu na ograniczone możliwości rozumienia skomplikowanych struktur gramatycznych uczniowie poznają tylko najprostsze, niezbędne do opanowania języka na poziomie podstawowym. Poznają schemat budowy zdania, wyszukują je w tekście i samodzielnie konstruują zdanie, korzystając ze wzoru.

- Słownictwa – nauczyciel powinien wybrać słowa najistotniejsze , często używane, o znaczeniu kluczowym dla rozumienia krótkich tekstów lub komunikatów. Należy pracować ze słownikiem polsko – angielskim i angielsko – polskim oraz wzorami zawartymi w podręczniku i zeszycie. Konieczne jest wielokrotne powtarzanie, utrwalanie tych samych zwrotów. Można wykorzystać ilustracje, plansze, rysunki, prawdziwe przedmioty, karty wyrazowe. Można również zaproponować wykonanie słowniczka np. „obrazkowego”. Przy nauce, jak i utrwalaniu poznanego już słownictwa, można stosować metody: „łańcuch skojarzeń” (dobieranie pojęć związanych z danym hasłem), „mapy wyrazowe” (konstruowanie „drzewek” z wyrazów należących do tego samego tematu), diagramy, krzyżówki, łączenie rysunków w pary z napisami, układanie krótkich historyjek z pociętych fragmentów zdań.

- Słuchania – uczniowie powinni słuchać prostych, krótkich tekstów i na ich podstawie wykonywać zadania typu: zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, wybór typu prawda – fałsz, wskazanie odpowiedniej ilustracji, uporządkowanie zdań/ilustracji we właściwej kolejności.

- Mówienia – na przykład wpisane w konkretne sytuacje krótkie dialogi, powtarzane przez ucznia za nauczycielem, są pomocne w ćwiczeniu prostych zwrotów, komunikatów i poleceń. Uczeń może się też uczyć ich na pamięć, tworzyć nowe, wymieniając pojedyncze elementy, może też odgrywać krótkie scenki z kolegami.

- Pisania – powinno być stosowane na zajęciach jako zapisywanie wykonanej pracy, ćwiczenie języka oraz rozwijanie umiejętności pisania. Można posłużyć się zadaniami typu: uporządkuj wyrazy w logiczny ciąg, uzupełnij luki brakującymi wyrazami lub literami itp.

- Czytania – uczeń powinien mieć możliwość czytania krótkich i prostych tekstów i dialogów w celu zrozumienia ogólnego sensu. Ćwiczenia w czytaniu mogą zawierać zadania typu: zaznacz właściwą odpowiedź, ułóż zdania/wyrazy/ilustracje w odpowiedniej kolejności, dopasuj dialog do ilustracji.

Zależnie od rodzaju niepełnosprawności, typu trudności w uczeniu się oraz rodzaju omawianego materiału nauczyciel powinien pracować indywidualnie lub stosować pracę w parach lub w grupie.
Ciekawą formą pracy z dziećmi są różnego rodzaju gry i zabawy językowe (BINGO, puzzle, domino, memory, krzyżówki, kółko i krzyżyk itp. Uczniowie mogą grać w nie zarówno z nauczycielem, jak i z kolegami (pod kontrolą nauczyciela). Uczniowie mogą prezentować swoje osiągnięcia w formie projektów (plakat, plansza itp.)


IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń powinien posiąść następujące umiejętności w zakresie podanych kategorii:

1. Słuchania:
- uczeń potrafi rozpoznać sens krótkiej wypowiedzi,
- potrafi rozpoznać proste polecenia, pytania kierowane do niego,
- rozumie część podstawowych spotykanych na co dzień zwrotów.
2. Mówienia:
- uczeń potrafi poprawnie wymawiać słowa,
- zna podstawowe zwroty grzecznościowe,
- potrafi przeprowadzić krótki dialog np. u lekarza,
- potrafi przedstawić się i udzielić podstawowych informacji o sobie i swoim otoczeniu.
3. Czytania:
- potrafi rozpoznać czytane słowa,
- potrafi odczytać ze zrozumieniem krótkie informacje, opisy itp.
4. Pisania:
- potrafi poprawnie zapisać zwroty i słowa,
- potrafi wykonać krótki opis przedmiotu i postaci według wzoru,
- potrafi korzystając ze schematów formułować zdania o sobie i najbliższych,
- potrafi zredagować krótki list według schematu,
- umie samodzielnie korzystać z notatek, słowników.

Ponadto uczeń powinien posiadać najważniejsze informacje o krajach anglojęzycznych - znać ich nazwy, położenie na mapie, podstawowe wiadomości o zwyczajach, kulturze i życiu codziennym mieszkańców.


V. OCENA OSIĄGNIĘĆ

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi należy kierować się zasadą pełnej znajomości możliwości dziecka, a także zasadą indywidualizacji procesu nauczania.
Przy ocenie pracy uczniów należy uwzględnić opinię dziecka z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej i według jej wskazówek dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. Należy brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w naukę i jego zaangażowanie. Metody sprawdzania postępów ucznia powinny być przyjazne dla uczniów. Celem sprawdzania postępów jest zachęcenie uczniów do refleksji na temat efektywności uczenia się. Do najważniejszych metod należą: systematyczna obserwacja postępów, testy oraz praca projektowa.


VI. EWALUACJA

Celem ewaluacji jest stwierdzenie, w jakim stopniu został osiągnięty cel ogólny i cele szczegółowe oraz czy proponowany materiał, metody i formy aktywności są skuteczne w realizacji zamierzonych celów. Ewaluacja zajęć będzie dotyczyła refleksji nauczycieli prowadzących zajęcia według niniejszego programu z uczniami klas 4 – 6 szkoły podstawowej na temat:
- osiągnięcia zamierzonego celu ogólnego i celów szczegółowych,
- osiągnięć uczniów związanych z realizacją tematyki,
- postaw uczniów (zaangażowanie i aktywność),
- uwag nauczycieli dotyczących proponowanych zajęć.
Ponadto formą ewaluacji będzie obserwacja uczniów podczas zajęć, a także krótki test po każdym semestrze. Wyniki ewaluacji posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.


VII. PROPONOWANE TREŚCI WRAZ Z UWAGAMI O REALIZACJI

KLASA 4

1. Hello!
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- potrafi przedstawić się
- rozpoznaje podstawowe zwroty grzecznościowe i odpowiednio na nie reaguje
Uwagi o realizacji:
- oglądanie krótkich filmów przedstawiających scenki powitania
- odgrywanie prostych scenek

2. Liczymy do 10 i 100.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- liczy do 10
- potrafi zapisać słownie liczebniki 1 – 10
- zna liczebniki 10 – 100 (dziesiątki)

3. Odmiana czasownika to be.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- odmienia przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik to be
- potrafi utworzyć proste zdania z czasownikiem to be
- potrafi określić swój wiek
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z największymi trudnościami ograniczenie się do zdań oznajmujących dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej

4. Zaimki osobowe i dzierżawcze.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna zaimki osobowe i dzierżawcze
- potrafi je zastosować

5. My family. (Moja rodzina)
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna nazwy członków rodziny i potrafi je zapisać
- potrafi przedstawić najbliższych członków rodziny

6. The English language. (Język angielski)
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna podstawowe nazwy krajów i narodowości (np. Poland – Polish, England – English, Germany – German, France – French, the USA – American)
- potrafi podać kilka tzw. „międzynarodowych” słów Uwagi o realizacji:
- praca z mapą
- potrzebne plansze z ilustracjami przedstawiającymi: taxi, hotel, TV, hamburger itp.

7. Fruit and vegetables (owoce i warzywa). Przedimek nieokreślony a/an.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna zasady stosowania przedimka nieokreślonego
- potrafi podać i poprawnie zapisać nazwy wybranych owoców i warzyw
Uwagi o realizacji:
- praca ze słownikiem
- potrzebne ilustracje przedstawiające owoce i warzywa (można wykorzystać np. ulotki reklamowe)
- krzyżówka

8. Zwrot there is/there are.
Liczba godzin: 4
Uczeń:
- zna i stosuje zasady użycia zwrotu there is/ there are z uwzględnieniem liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników
- zna nazwy kolorów
- potrafi podać i poprawnie zapisać nazwy pomieszczeń w domu
- potrafi podać i poprawnie zapisać nazwy wybranych mebli i sprzętów domowych
- potrafi podać podstawowe przyimki określające położenie (in, on, under, next to, behind)
Uwagi o realizacji:
- praca ze słownikiem
- potrzebna plansza przedstawiająca plan domu
- ilustracje mebli i sprzętów domowych

9. Czasownik have got.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi podać znaczenie czasownika have got
- zna odmianę czasownika przez osoby
- zna nazwy wybranych części ciała
- zna nazwy wybranych części garderoby
- potrafi ułożyć proste zdania zawierające elementy opisu postaci
Uwagi o realizacji:
- praca w parach
- potrzebne plansze przedstawiające sylwetki ludzkie, o różnym wyglądzie, w różnych strojach

10. Czasownik can.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- potrafi podać znaczenie czasownika can
- zna podstawowe czasowniki wykorzystywane do opisywania umiejętności
Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze przedstawiające osoby wykonujące różne czynności

11. Czas Present Simple. Codzienne czynności.
Liczba godzin: 4
Uczeń:
- zna zasady stosowania czasu Present Simple
- zna zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać czasowniki opisujące codzienne czynności i poprawnie je zapisać
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań oznajmujących
- można wykorzystać krótki film opowiadający o dniu typowego angielskiego ucznia

12. Animals (zwierzęta).
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna nazwy wybranych zwierząt
- potrafi ułożyć proste zdania oznajmujące na temat ich zwyczajów
Uwagi o realizacji:
- potrzebne ilustracje zwierząt

13. Czas Present Continuous. The weather (pogoda). Liczba godzin: 4
Uczeń:
- zna zasady stosowania czasu Present Continuous
- zna zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać słowa charakterystyczne dla tego czasu
- zna wyrażenia opisujące pogodę i potrafi ułożyć krótkie zdania na ten temat
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań oznajmujących

14. The Great Britain (Wielka Brytania)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna flagę Wielkiej Brytanii
- potrafi podać podstawowe fakty na temat rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii
- zna stolicę i regiony (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia)
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie podstawowych informacji w internecie
- praca z mapą

KLASA 5

15. Present Simple
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi podać czasowniki opisujące codzienne czynności i poprawnie je zapisać
- potrafi przypomnieć zasady jego stosowania
- potrafi przypomnieć zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu

16. Czasownik like/don’t like (lubić/nie lubić). Sport.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- zna znaczenie czasownika like
- potrafi układać zdania oznajmujące, przeczące i pytające z czasownikiem like
- zna nazwy dyscyplin sportowych i potrafi je zapisać
- potrafi ułożyć kilka prostych zdań o tym, jakie sporty lubi, a jakich nie

17. School (szkoła)
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi podać nazwy przyborów szkolnych
- potrafi podać nazwy przedmiotów szkolnych
- potrafi ułożyć krótkie zdania o tym, jakie przedmioty lubi, a jakich nie
Uwagi o realizacji:
- praca ze słownikiem
- można wykorzystać przybory szkolne należące do uczniów

18. The United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna flagę i stolicę USA
- potrafi podać kilka faktów na temat USA, symboli i ciekawych miejsc np. Prezydent, Statua Wolności, Alaska, Wielki Kanion itp.
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie podstawowych informacji w internecie
- praca z mapą

19. Food
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- zna i poprawnie zapisuje nazwy podstawowych produktów spożywczych
- potrafi dopasować odpowiednią nazwę produktu do ilustracji
- potrafi ułożyć krótkie zdania o tym, co lubi jeść, a czego nie lubi
Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze z rysunkami produktów spożywczych (można wykorzystać ulotki reklamowe)
- krzyżówka
- praca ze słownikiem

20. Czas Past Simple
Liczba godzin: 6
Uczeń:
- zna zasady stosowania czasu Past Simple
- zna zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- zna podstawowe czasowniki regularne i potrafi utworzyć od nich czas przeszły
- zna podstawowe czasowniki nieregularne
- potrafi utworzyć czas przeszły od znanych sobie czasowników nieregularnych
- zna odmianę czasownika to be przez osoby w czasie przeszłym
- potrafi ułożyć proste zdania z czasownikiem to be w czasie Past Simple
- zna charakterystyczne określenia czasu
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań oznajmujących

21. Przymiotniki i ich stopniowanie.
Liczba godzin: 4
Uczeń:
- zna wybrane przymiotniki i potrafi je zapisać
- zna wybrane przymiotniki dotyczące cech charakteru i usposobienia
- potrafi dopasować je do odpowiednich ilustracji
- zna zasady stopniowania przymiotników
- zna stopień wyższy i najwyższy przynajmniej dwóch podstawowych przymiotników nieregularnych
- potrafi dokonać porównania dwóch obiektów za pomocą konstrukcji z than
Uwagi o realizacji:
- porównywanie cech przedmiotów z otoczenia uczniów
- mimika twarzy – przedstawianie i odgadywanie cech charakteru i usposobienia

22. Czas Present Continuous
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi przypomnieć zasady stosowania czasu Present Continuous
- potrafi przypomnieć zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu

23. Czasownik must/mustn’t.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- zna znaczenie i zasady stosowania czasownika must
- zna znaczenie i zasady stosowania czasownika mustn’t
- potrafi skonstruować proste zdania o zakazach i nakazach w różnych instytucjach np. szkole
Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze z symbolami zakazów i nakazów

24. Travelling (podróżowanie)
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- potrafi nazwać różne środki transportu
- potrafi skonstruować proste zdania na temat sposobu podróżowania np. do szkoły, na wakacje itp.
Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze z ilustracjami przedstawiającymi środki transportu
- układanie krótkich dialogów – praca w parach
- płyta z nagranymi dźwiękami różnych środków transportu

25. Places in town (miejsca w mieście).
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna i potrafi zapisać nazwy wybranych miejsc użyteczności publicznej
- zna podstawowe wyrażenia określające kierunek
- potrafi zadać pytanie o drogę i odpowiedzieć na nie, używając prostych konstrukcji
Uwagi o realizacji:
- praca w grupach
- potrzebne plansze ze schematem miasta

26. Czasownik have to.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna znaczenie czasownika have to
- zna znaczenie czasownika don’t have to
- potrafi odmienić go przez osoby w formie twierdzącej i przeczącej
- potrafi skonstruować proste zdania na temat, co musi, a czego nie musi robić

KLASA VI

27. Present Simple – ćwiczenia utrwalające.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi podać czasowniki opisujące codzienne czynności i poprawnie je zapisać
- potrafi przypomnieć zasady jego stosowania
- potrafi przypomnieć zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu
- potrafi ułożyć krótkie zdania w czasie Present Simple

28. Present Continuous- ćwiczenia utrwalające.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi przypomnieć zasady stosowania czasu Present Continuous
- potrafi przypomnieć zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu
- potrafi ułożyć krótkie zdania w czasie Present Continuous

29. Present Simple – Present Continuous – porównanie. Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi rozpoznać, w jakim czasie jest napisane dane zdanie
- potrafi wyszukać w tekście zdania w obu czasach

30. Czas Past Simple.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- potrafi przypomnieć zasady stosowania czasu Past Simple
- potrafi przypomnieć zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu
- zna podstawowe czasowniki regularne i potrafi utworzyć od nich czas przeszły
- potrafi utworzyć czas przeszły od znanych sobie czasowników nieregularnych
- zna odmianę czasownika to be przez osoby w czasie przeszłym
- potrafi ułożyć proste zdania z czasownikiem to be w czasie Past Simple

31. London.
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- potrafi podać kilka nazw miejsc charakterystycznych dla Londynu
- potrafi dopasować nazwy do zdjęć
Uwagi o realizacji:
- potrzebne zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca w Londynie

32. Czasownik could/couldn’t.
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna zasady stosowania czasownika can/can’t
- rozumie, że czasownik could jest formą przeszłą czasownika can
- potrafi skonstruować proste zdania na temat własnych przeszłych umiejętności
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań oznajmujących i przeczących

33. Music (muzyka).
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna nazwy wybranych instrumentów muzycznych oraz rodzajów muzyki
- potrafi powiedzieć, jaką muzykę lub instrument lubi Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze z ilustracjami przedstawiającymi instrumenty muzyczne
- nagranie różnych typów muzyki i dźwięków wydawanych przez różne instrumenty
- krzyżówka

34. Clothes (ubrania).
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna nazwy ubrań
- potrafi opisać kolory ubrań
- potrafi opisać, w co jest ubrany on sam lub kolega Uwagi o realizacji:
- praca w parach
- praca ze słownikiem

35. Plany na przyszłość. Czas Future Simple.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- zna zasady stosowania czasu Future Simple
- zna zasady tworzenia zdań oznajmujących, przeczących
pytających
- potrafi podać określenia charakterystyczne dla tego czasu
- potrafi odnaleźć w tekście zdania
w czasie Future Simple- potrafi samodzielnie skonstruować proste zdania w tym czasie
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań oznajmujących i przeczących

36. Jobs (zawody).
Liczba godzin: 2
Uczeń:
- zna nazwy wybranych, najpopularniejszych zawodów i potrafi je zapisać
- potrafi podać, jakie zawody wykonują członkowie rodziny
Uwagi o realizacji:
- potrzebne plansze z przedstawicielami różnych zawodów
- krzyżówka

37. Australia
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- potrafi rozpoznać flagę Australii
- potrafi wskazać Australię na mapie
- zna stolicę
- zna podstawowe pojęcia, fakty i miejsca związane z Australią np. Aborygeni, opera w Sydney, Uluru, zwierzęta
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie podstawowych informacji w internecie
- praca z mapą

38. First conditional (pierwszy tryb warunkowy). Liczba godzin: 4
Uczeń:
- zna i rozumie zasady stosowania pierwszego trybu warunkowego
- potrafi samodzielnie uzupełnić proste zdania z lukami podanymi czasownikami w odpowiedniej formie według schematu
- potrafi wskazać warunek i rezultat
Uwagi o realizacji:
- w przypadku dzieci z dużymi trudnościami można ograniczyć materiał gramatyczny do zdań najprostszych, rozpoczynających się od if, bez przestawiania zdań składowych

39. Computers (komputery).
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe pojęcia związane z komputerem
Uwagi o realizacji:
- można wykorzystać komputer

40. Czasowniki must/mustn’t, have to.
Liczba godzin: 4
Uczeń:
- potrafi przypomnieć zasady stosowania czasowników must i mustn’t
- potrafi przypomnieć konstrukcje zdań z tymi czasownikai
- zna zasady stosowania czasownika have to
- potrafi utworzyć przeczenie od czasownika have to
- potrafi ułożyć krótkie zdania o zasadach zachowania np. w szkole

41. Czasownik should/shouldn’t. Choroby.
Liczba godzin: 3
Uczeń:
- zna zasady stosowania i znaczenie czasownika should/shouldn’t
- potrafi ułożyć krótkie zdania z tymi czasownikami
- potrafi podać i poprawnie zapisać nazwy kilku chorób i dolegliwości
- potrafi udzielić prostych rad
Uwagi o realizacji:
- praca w parach
- uczniowie mogą odgrywać krótkie scenki

LEKCJE OKOLICZNOŚCIOWE

42. Halloween
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe obyczaje dotyczące Halloween w Wielkiej Brytanii i USA
- potrafi wskazać różnice między zwyczajami polskimi a angielskimi
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie
- wykonywanie ilustracji dyni

43. Thanksgiving Day (Święto Dziękczynienia)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna źródło tego święta w USA
- zna podstawowe obyczaje związane z Thanksgiving Day
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie

44. Christmas (Boże Narodzenie)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe obyczaje dotyczące tych świąt w krajach anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii
- potrafi wskazać różnice między zwyczajami polskimi a angielskimi
- zna podstawowe pojęcia związane ze świętami np. Christmas tree
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie
- płyty z nagraniami kolęd
- wykonanie ilustracji choinki – praca w grupie

45. St Valentine’s Day (Dzień św. Walentego)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe zwyczaje związane z Walentynkami
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie
- wykonanie kartki walentynkowej

46. St Patrick’s Day (Dzień św. Patryka)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe zwyczaje i symbole (np. kolor zielony – green, koniczynka)
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie

47. Easter (Wielkanoc)
Liczba godzin: 1
Uczeń:
- zna podstawowe zwyczaje i symbole
- potrafi wskazać różnice i podobieństwa między zwyczajami polskimi i angielskimi
Uwagi o realizacji:
- wspólne wyszukiwanie informacji w internecie
- wykonanie pisanki/ilustracji pisanki – praca w grupie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.