X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1873
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji z języka angielskiego do klasy 6 "Snow White - a bed-time story"

Główne cele lekcji:
- ćwiczenie i utrwalenie struktur gramatycznych wprowadzonych podczas poprzednich jednostek lekcyjnych poprzez czytanie, mówienie oraz słuchanie: the Simple Past Tense/past forms of regular and irregular verbs (formy czasu przeszłego czasowników regularnych i nieregularnych)',
- poszerzenie zakresu słownictwa uczniów związanego z historią o Królewnie Śnieżce, np. stepmother (macocha), Snow White (Królewna Śnieżka), hunter (myśliwy), dwarfs (krasnoludki), prince (książę), old woman (stara kobieta), glass coffin (szklana trumna), magic apple (magiczne jabłko), magic mirror (magiczne łustro) ;
- ćwiczenie następujących technik czytania w języku angielskim (practising reading skills and techniques):

- skimming - w celu uzyskania ogólnego obrazu treści czytanego tekstu,
- scanning - w celu uzyskania szczegółowych informacji na podstawie czytanego tekstu,
- jigsaw reading - konstruowanie całej historii, opowieści na podstawie pomieszanych jej części (nauczyciel przygotowuje dla uczniów opowieść o Królewnie Śnieżce i rozdziela całą historię na części),
- predicting - przewidywanie wydarzeń historii na podstawie jej tytułu,
- paraphrasing - opowiadanie całej historii własnymi słowami parafrazując zdania i wyrażenia pojawiające się w historii o Królewnie Śnieżce

- ćwiczenie umiejętności i technik słuchania w języku angielskim (practising listening skills);
- ćwiczenie umiejętności mówienia w języku angielskim (practising speaking skills);
Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
- zna słownictwo związane z tematem lekcji;
- umie udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania związane z tekstem, który jest głównym przedmiotem zajęć;
- zna podstawowe zasady budowania zdań w czasie Simple Past;
- zna formy czasu przyszłego wybranych czasowników nieregularnych oraz wie jak tworzyć formy czasu przeszłego czasowników regularnych w języku angielskim;
- ćwiczy speaking skill (sprawność mówienia) poprzez opisywanie ilustracji przygotowanych przez nauczyciela oraz opowiadanie historii o Królewnie Śnieżce;
- zna użycie technik wymienionych powyżej w celu poprawnego wykonywania zadań przygotowanych przez nauczyciela;
- ćwiczy strukturę gramatyczną wprowadzoną podczas poprzednich jednostek lekcyjnych: the Simple Past Tense;
- ćwiczy sprawności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie (speaking, reading, listening);
- ćwiczy słownictwo związane z tematem lekcji;
- doskonali umiejętność pracy indywidualnej, w parach lub małych grupach;
Czas trwania zajęć:
45 minut;
Metody, techniki i formy pracy:
- pogadanka;
- aktywizująca;
- krótka dyskusja z wykorzystaniem elementów pracy domowej - (udzielanie odpowiedzi na pytania przygotowane przez nauczyciela);
- praca z tekstem;
- praca indywidualna;
- praca w parach lub małych grupach;
Środki dydaktyczne:
- ilustracje prezentujące głównych bohaterów historii: króla, Królewnę Śnieżkę, księcia, złą macochę, siedmiu krasnoludków oraz ich krótkie opisy (charakterystyki głównych bohaterów opowieści);
- tekst opowieści o Królewnie Śnieżce przygotowany przez nauczyciela (odpowiednio podzielony na poszczególne części w celu skonstruowania całej historii);
- arkusze zawierające tekst opowiadania oraz luki, w miejsce których należy wstawić odpowiednie formy czasowników regularnych/nieregularnych w czasie Simple Past;
- ilustracje prezentujące główne wydarzenia opowieści przygotowane przez nauczyciela
- arkusze zawierające zdania związane z historią o Królewnie Śnieżce przygotowane przez nauczyciela na podstawie opowiadania, niektóre z nich są nieprawdziwe (true/false statements);
- arkusze zawierające krótkie streszczenie opowiadania przygotowane przez nauczyciela na podstawie historii o Królewnie Śnieżce;
- treść historii nagrana przez nauczyciela (kaseta z nagraniem całej historii);
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do lekcji.
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie tytułów różnych baśni, historii oraz opowieści, które znają z dzieciństwa, nadmieniając, iż tematem zajęć będą szczegółowe rozważania związane z pięcioma głównymi postaciami historii.
3. Zapowiedź tematu lekcji.
Nauczyciel przypina do tablicy arkusz zawierający ilustracje pięciu głównych postaci baśni o Królewnie Śnieżce oraz ich krótkie charakterystyki (opisy). Uczniowie proszeni są o dopasowanie, połączenie odpowiedniego opisu z pasującą do niego ilustracją. Pojedyncze osoby proszone są o podejście do tablicy, przeczytanie odpowiedniego opisu oraz połączenie go z pasującym obrazkiem. Następnie uczniowie próbują odgadnąć tytuł opowiadania, który będzie głównym przedmiotem zajęć.
4. Zapisanie tematu lekcji na tablicy.
"Snow White - a bed-time story". Uczniowie pracują w grupach po cztery osoby. Każda z grup otrzymuje zestaw ilustracji oraz opowieść podzieloną na części. Zadaniem uczniów jest połączenie odpowiednich ilustracji z odpowiadającymi im częściami historii. Następnie każda grupa układa całą historię w odpowiedniej, według członków zespołu, kolejności. Później, wybrane osoby z poszczególnych zespołów prezentują swoją wersję wydarzeń. Po zakończeniu prezentacji przez każdą z grup uczniowie wspólnie wybierają najbardziej spójną dla wszystkich zespołów wersję wydarzeń opowiadania.
5. Uczniowie czytają oryginalną wersją opowiadania uzupełniając brakujące luki w tekście.
Nauczyciel rozdaje uczniom tekst historii z lukami. Opowiadanie ułożone jest w odpowiedniej kolejności. W miejsce luk w tekście uczniowie proszeni są o wpisanie form czasu przeszłego podanych czasowników regularnych/nieregularnych. Korzystając z informacji wprowadzonych podczas poprzednich jednostek lekcyjnych dotyczących tworzenia form czasowników regularnych w czasie Simple Past oraz używając odpowiednich form czasowników nieregularnych, uczniowie uzupełniają brakujące luki w tekście.
6. Uczniowie słuchają nagrania całej wersji historii przygotowanej przez nauczycieła. Sprawdzają czy poprzednie polecenie zostało wykonane poprawnie (czy formy wstawionych czasowników są takie jak te odczytane przez lektora). Następnie, uczniowie otrzymują arkusze zawierające zdania związane z historią, niektóre z nich nie są prawdziwe. Na podstawie treści przeczytanej historii, uczniowie decydują, które z podanych zdań są prawdziwe, a które nie, uzasadniając swoje wybory. Uczniowie ćwiczą sprawności mówienia oraz parafrazowania opowiadając treść historii własnymi zdaniami.
7. Praca domowa.
Uczniowie otrzymują arkusze, zawierające krótkie streszczenie historii, które zawierają luki oraz frazy do wstawienia w odpowiednie miejsca w tekście. Zadaniem uczniów jest przepisanie ostatecznej wersji krótkiego streszczenia historii do zeszytu oraz nauka, opanowanie pamięciowe najważniejszych wydarzeń opowiadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.