X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18651
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomwanego

mgr Janusz Masłowski
Nauczyciel matematyki
Zespól Szkół w Przebrodzie
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 1 IX 2011
Data zakończenia stażu: 31 V 2014Przebród, 14 września 2011 r.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Poznanie procedury awansu zawodowego.Wstępna analiza własnych umiejętności.

• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Ustawa z dn.26 I 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.),
- Rozporządzenie MENiS z dn. 1 XII 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593);
- Rozporządzenie MEN z dn. 14 XI 2007r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1580
- strony internetowe Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz portale dla nauczycieli.

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu sierpień/wrzesień 2011

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 1 XII 2004r . §8, z uwzględnieniem specyfiki szkoły Zespół Szkół w Przebrodzie sierpień/wrzesień 2011.

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, scenariusze, itp.

• Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego-cały okres stażu. Założenie teczki „Awans zawodowy” .

• Przygotowanie sprawozdania rozwoju zawodowego. Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego- maj 2014. Przygotowanie sprawozdania.

• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - maj/czerwiec 2014

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Doskonalenie kompetencji zawodowych. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez:
-udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
-uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, wyszukiwanie w Internecie informacji pomocnych w nauczaniu.
• Udział w kursach, warsztatach i konferencjach.

• Udział w szkoleniu na temat konstruowania „Indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych” oraz „Planów działań wspierających” w świetle najnowszych zmian prawa oświatowego – na bieżąco przez cały okres stażu. Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.

• Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. Udział w pracach zespołu opracowującego tygodniowy rozkład zajęć Zespołu Szkół w Przebrodzie.

• Udział w pracach zespołu opracowującego grafik dyżurów nauczycieli -VIII/IX każdego roku
• Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych. Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych.
• Współpraca z rodzicami, współpraca z samorządem szkolnym - na bieżąco wg potrzeb. Zapisy w dzienniku oraz poświadczenie opiekuna Samorządu Szkolnego.

• Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Doposażenie pracowni w nowe pomoce naukowe, plansze z wzorami itp.

• Bezpośrednie zaangażowanie się w projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” organizowanym przez GWO z matematyki w każdym roku szkolnym. Poświadczenie dyrektora

• Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej i przygotowanie sprawozdania. Analiza wyników, wnioski do pracy, podjęte działania.

• Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla klasy III gimnazjum i przygotowanie sprawozdania. Analiza wyników, wnioski do pracy, podjęte działania.

• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych. Przeprowadzenie w szkole Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny - Potwierdzenie dyrektora.

• Współorganizowanie akademii, imprez, konkursów, autorskich inicjatyw.

• Współpraca z nauczycielami w przygotowaniu imprez szkolnych – oprawa muzyczna uroczystości. Przygotowanie i prezentacja „Jasełek”
w szkole i poza szkołą dla dzieci i rodziców. Organizacja Choinki Noworocznej- styczeń każdego roku. Potwierdzenie dyrektora

• Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły takie jak modernizacja pracowni komputerowej, wykonanie podłączenia pracowni przedmiotowych do Internetu – zainstalowanie komputerów, rzutników multimedialnych oraz ekranów w poszczególnych pracowniach- IX-XII 2011WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Przygotowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy.

• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, dyplomów, dokumentacji związanej z awansem zawodowym, itp.

• Korzystanie z programów edukacyjnych i Internetu w procesie lekcyjnym. - Zgromadzone zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, dokumentacja szkolna.
• Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.

• Opieka nad pracownią informatyczną. Dbanie o estetykę poszczególnych stanowisk komputerowych i ich sprawność oraz o warunki bezpieczeństwa.

• Multimedia w procesie dydaktycznym. Wykorzystanie programów edukacyjnych :
- GeoGebra umożliwiającego rysowanie wykresów funkcji i dynamicznych rysunków geometrycznych szkolenia na kursach e–learningowych
- Matematyk
- kompozytor klasówek itp.
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym
• Dokumentacja szkolna - przez cały okres stażu

• Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach matematyki, na godzinach
z wychowawcą, w ramach pedagogizacji rodziców. Opracowane prezentacje multimedialne w programie Power Point.
• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły http://zsprzebrod.pl/ cały okres stażu.
• Potwierdzenie administratora strony


WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Prowadzenie opieki nad nauczycielem stażystą.

• Analiza i wnioski do dalszej pracy.

• Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń. Publikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, ciekawych scenariuszy lekcji, imprez szkolnych, itp.

• Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli – lekcje koleżeńskie w okresie całego okres stażu - Scenariusze lekcji.

• Potwierdzenie publikacji.

• Praca w zespole dydaktycznym IPET. Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.

• Opracowanie i wygłoszenie referatu na spotkaniach zespołu - wg potrzeb. Poświadczenie nauczycieli współpracujących oraz potwierdzenie dyrektora.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE. Ukończenie szkolenia na egzaminatorów OKE w Łomży - zaświadczenie

• Wykonywanie zadań egzaminatora - II/III rok stażu.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych. Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć w ramach tzw. ”godziny karcianej”: - pomoc uczniom mniej zdolnym - cały okres stażu (zapisy w dzienniku)

• Organizowanie wycieczek. Organizowanie wyjazdów do kina, wycieczek krajoznawczo – turystycznych. Karta wycieczki.

• Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole. Przygotowanie apelu i gazetek informacyjnych na temat Dnia Bezpiecznego Internetu. luty 2012.


WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Współpraca z Policją i Sądem ds. nieletnich. Organizowanie spotkań. Edukacja prawna – przez cały okres stażu. Dokumenty, notatki własne.

• Współpraca z wydawnictwami. Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Udział w spotkaniach.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym. Spotkania, konsultacje, rozmowy - wg potrzeb. Dokumentacja, notatki.WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA , FORMY REALIZACJI, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

• Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i/lub wychowawczego. Udział w szkoleniach w ramach ODN oraz szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Udział w programach „Szkoła bez przemocy” oraz „ Bezpieczna szkoła” – kontynuacja.

• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału - cały okres stażu

• Opis i analiza jednego przypadku. Podsumowanie i wnioski.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Samodzielna lektura.

• Współpraca z rodzicami – prowadzenie zebrań, dyżury. Udział w zebraniach według przyjętego planu spotkań z rodzicami - cały okres stażu
Dokumentacja wychowawcy.

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
Plan zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.