X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18623
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Beata Jaskółka
nauczyciel matematyki, informatyki
Szkoła Podstawowa nr 9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany: mgr inż. Beata Jaskółka

Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia
założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby.
W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PROPONUJĘ ZROBIĆ PLAN A FORMIE TABELKI . JEST WTEDY BARDZIEJ CZYTELNY

Zadanie do realizacji w okresie stażu:

§ 8.ust.1 pkt1 Rozporządzenia
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1 Forma realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych
i portalach edukacyjnych
Sposób dokumentowania - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
Podniesienie jakości pracy dydaktycznej opiekuńczej i wychowawczej

2. Forma realizacji
Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy obowiązkowej i społecznej
Sposób dokumentowania
przygotowanie planów pracy, scenariuszy lekcji, sprawdzianów itp.
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
Podniesienie jakości pracy dydaktycznej

3. Forma realizacji
Korzystanie w bieżącej pracy z Internetu, edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, Power Pointa, poczty elektronicznej
Sposób dokumentowania
przygotowanie scenariuszy lekcji, sprawdzianów, kart pracy
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
wysoka jakość prowadzonych zajęć

4.. Forma realizacji
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Sposób dokumentowania
materiały opracowane komputerowo
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
wysoka jakość prowadzonych zajęć

5.. Forma realizacji
Przygotowanie pomocy dydaktycznych
Sposób dokumentowania
pomoce dydaktyczne
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
wysoka jakość prowadzonych zajęć

6.. Forma realizacji
Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych oraz programów edukacyjnych
Sposób dokumentowania
konspekty zajęć

Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
wysoka jakość prowadzonych zajęć

7.. Forma realizacji
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
Sposób dokumentowania
analiza uzyskanych wyników
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
znajomość możliwości uczniów i efektów własnej pracy dydaktycznej

8.. Forma realizacji
Wzbogacenie o materiały dydaktyczne
Sposób dokumentowania
gromadzenie pomocy naukowych
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
znajomość możliwości uczniów i efektów własnej pracy dydaktycznej

9.. Forma realizacji
Praca w zespole matematyczno - przyrodniczym
Sposób dokumentowania
Opracowywanie planów pracy, spotkania cykliczne z nauczycielami przyrody, matematyki, informatyki opracowanie próbnych sprawdzianów dla kl. VI, opracowanie badań wyników nauczania, analiza wyników nauczania
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
Podniesienie jakości pracy dydaktycznej

Zadanie do realizacji w okresie stażu:

§ 8.ust.1 pkt2 Rozporządzenia
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1. Forma realizacji
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Sposób dokumentowania
dokumenty szkolne ( kontrakt, harmonogram spotkań)
arkusz obserwacji zajęć
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
zgodność dokumentów szkolnych z przepisami nadrzędnymi
pozytywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela

2.. Forma realizacji
Bieżąca współpraca z zespołem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
Sposób dokumentowania
Scenariusz zajęć , arkusz obserwacji zajeć Protokoły spotkań
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
dobra współpraca prowadząca do realizacji planowanych zadań i podnoszenia jakości pracy zespołu

3.. Forma realizacji
Organizacja w szkole próbnego sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej
Sposób dokumentowania
Próbne sprawdziany wraz z sprawozdaniem
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
zapoznanie uczniów z procedurami organizacji sprawdzianu oraz diagnoza możliwości uczniów

4.. Forma realizacji
Analiza i opracowanie wyników próbnego sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz przedstawienie ich na konferencji RP
Sposób dokumentowania
opracowanie wyników próbnego sprawdzianu
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
zapoznanie RP z wynikami sprawdzianu oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków

5.. Forma realizacji
Prowadzenie zajęć kółka dla uczniów zdolnych
Sposób dokumentowania
dziennik kółka
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
uzyskanie dobrych wyników w pracy dydaktycznej oraz wysokie lokaty uczniów w konkursach

6.. Forma realizacji
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki
Sposób dokumentowania
notatki własne
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
uzyskanie dobrych wyników w pracy dydaktycznej

7.Forma realizacji
Wdrożenie i ewaluacja autorskiego programu kółka matematycznego
Sposób dokumentowania
wprowadzenie programu
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
wysoka jakość prowadzonych zajęć

8.Forma realizacji
Koordynacja na terenie szkoły konkursów o zasięgu miejskim, ogólnopolskim lub międzynarodowym:
 Mistrz Tabliczki Mnożenia,
 Mała Olimpiada Matematyczna,
 Alfik matematyczny,
 Oxford matematyczny
 Mistrz Tangramu
 Mistrz Sudoku
 Kangur i Kangurek itp
Sposób dokumentowania
protokoły z przeprowadzonych konkursów, dyplomy
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
popularyzowanie matematyki wśród uczniów

9.Forma realizacji
Udział w pracach związanych z organizacją w szkole sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej
Sposób dokumentowania
Notatki własne
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z procedurami OKE

10.Forma realizacji
Analiza i opracowanie wyników sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz przedstawienie ich na konferencji RP
Sposób dokumentowania
opracowanie wyników sprawdzianu
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
zapoznanie RP z wynikami sprawdzianu oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków

11.Forma realizacji
Prowadzenie pedagogizacji w czasie zebrań z rodzicami
Sposób dokumentowania
materiały do przeprowadzenia pedagogizacji
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
popularyzacja wśród uczniów turystyki, krajoznawstwa i sportu

12.Forma realizacji
Publikacje w Internecie na stronach portali edukacyjnych
Sposób dokumentowania
publikowane materiały
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
rozwój innych nauczycieli

13.Forma realizacji
Organizacja imprez szkolnych :
- Wigilia klasowa
- Andrzejki
- klasowy Dzień Kobiet
i Chłopca
- Pierwszy dzień wiosny
- akademie , apele
-festyn szkolny itp.
Sposób dokumentowania
Notatki własne
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
urozmaicenie oferty dydaktyczno- wychowawczej szkoły

Zadanie do realizacji w okresie stażu:

§ 8.ust.1 pkt3 Rozporządzenia
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Forma realizacji
Współpraca z doradcą metodycznym
Sposób dokumentowania
zaświadczenia uczestnictwa
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

2.Forma realizacji
Udział w konferencjach WDN
Sposób dokumentowania
zaświadczenia uczestnictwa
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

3.Forma realizacji
Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
Sposób dokumentowania
zaświadczenia uczestnictwa
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

4.Forma realizacji
Samokształcenie poprzez korzystanie z zasobów Internetu oraz czasopism i literatury fachowej
Sposób dokumentowania
wykaz adresów stron internetowych, czasopism i literatury
Spodziewane efekty dla szkoły lub uczniów
pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoł

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.