X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18562
Przesłano:

Podstawowe własności graniastosłupów prostych

Temat: Podstawowe własności graniastosłupów prostych
Cel szczegółowy lekcji:
• Utrwalenie wiadomości dotyczących graniastosłupów prostych.

Cele operacyjne:
- Zna pojęcie graniastosłupa prostego;
- Potrafi rozróżnić graniastosłup prosty od innych brył;
- Potrafi nazywać graniastosłupy proste w zależności od wielokąta znajdującego się w podstawie;
- Potrafi wskazać poszczególne elementy budowy graniastosłupa (ściany, podstawy, krawędzie);
- Potrafi określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi danego graniastosłupa;
- Potrafi wskazać krawędzie o jednakowej długości;
- Potrafi budować szkielety graniastosłupów prostych.
Metody i formy organizacyjne:
• Dyskusja;
• Pogadanka;
• Praca w grupach;
• Ćwiczeniowa;
• Konkursowa.

Pomoce dydaktyczne:
• Karty z regulaminem konkursu (załącznik nr 1)
• Karty pracy dla każdej grupy ( załącznik nr 2);
• Kartki do losowania członków grup;
• Pudełko z losami;
• Kartki z nazwami graniastosłupów prostych;
• Zestaw do budowy szkieletów brył;
• Modele graniastosłupów;
• magnetyczne siatki graniastosłupów;
• Przybory geometryczne;
• Nożyczki;
• Klej;
• Blok techniczny;
• Kolorowa kreda.

Struktura lekcji:

I. Część wstępna.
1. Powitanie klasy i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Wspólne przypomnienie podstawowych własności graniastosłupów prostych.
II. Część zasadnicza.
1. Podanie i omówienie tematu zajęć.
2. Rozlosowanie grup (Każdy uczeń losuje kartkę z numerem grupy, następnie zasiada przy stoliku z wylosowanym numerem).
3. Objaśnienie reguł pracy w grupach i rozdanie kart pracy (załącznik nr 2). Omówienie zasad konkursu – „Nie takie graniastosłupy straszne”; regulamin konkursu (załącznik nr 1)
4. Praca w grupach - uczniowie opisują własności wylosowanej bryły. (zlepiają magnetyczna siatkę graniastosłupa i wypełniają kartę pracy).(Etap I – załącznik nr 2)
Nauczyciel czuwa nad pracą grup, udziela ewentualnych wskazówek.
5. Pytania dla grup typu prawda - fałsz.
(Załącznik nr 3). Uczniowie losują zestaw trzech pytań (każda grupa inny), w ciągu minuty musze wskazać zdania prawdziwe i fałszywe, reszta klasy słucha wypowiedzi kolegów.
6. Etap III – budujemy szkielety brył. Każda grupa losuje nazwy dwóch brył, które musi zbudować.
7. Etap IV – kto pierwszy ten lepszy.
Grupy dostaje instrukcję zlepienia kostki sześciennej oraz materiał do wykonania tej kostki. Grupa, która w najkrótszym czasie zlepi model sześcianu otrzymuje 3 punkty, druga grupa 2 punkty, a trzecia 1 punkt. Maksymalny czas na wykonanie zadania 5 minut, po terminie grupy nie otrzymują punktów.
III. Część końcowa.
1. Podsumowanie lekcji.
2. Podsumowanie konkursu – nagrodzenie najlepszej grupy piątkami, drugiej grupy czwórkami, a ostatniej znaczkami motywacyjnymi.

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu
„Nie takie graniastosłupy straszne”
1. Drużyna zwycięska otrzymuje oceny bardzo dobre, druga drużyna oceny dobre, a trzecia znaczki motywacyjne. W przypadku remisu nagrody odpowiadają zdobytym miejscom.
2. W I etapie można zdobyć 5 punktów ( 1 za złożenie graniastosłupa i poprawne nazwanie go oraz po jednym punkcie za udzielenie odpowiedzi na pytania znajdujące się na karcie pracy – załącznik nr 2).
3. W II etapie za każdą poprawną odpowiedź drużyna zdobywa 1 punkt, przy czym liczy się pierwsza odpowiedź.
4. W III etapie można zdobyć 4 punkty, po 2 punkty – za poprawne wykonanie każdego szkieletu graniastosłupa.
5. W IV etapie można zdobyć 3, 2 lub 1 punkt o liczbie punktów decyduje kolejność wykonania modeli sześcianów.
6. Drużyna, która nie wykonuje poleceń i przeszkadza innym traci 2 punkty za każde przerwanie pracy innym.
7. Uczeń odmawiający pracy z wylosowaną grupą otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Każda grupa wybiera kapitana, który odpowiada na pytania i prezentuje wyniki pracy grupy. Kapitan nie zmienia się w trakcie konkursu. Odpowiedzi innej osoby niż kapitan nie będą uznawane, ponadto za każdą wypowiedź osoby innej niż kapitan drużyny mającej prawo głosu drużyna, której członek nie stosuje się do regulaminu traci 2 punkty. Przed udzieleniem odpowiedzi drużyny mają prawo się naradzać.
9. W każdym etapie określony jest czas na wykonanie zadania, odpowiedzi udzielane po czasie nie będą uznawane.
10. Za podpowiadanie drużyna traci 2 punkty.

Powodzenia


Załącznik nr 2
Etap I
Czas 7 minut

1. Proszę złożyć siatkę graniastosłupa. Jak nazywamy taki graniastosłup?
2. Ile ścian bocznych ma dany graniastosłup?
3. Z ilu ścian składa się dany graniastosłup?
4. Z ilu krawędzi składa się dany graniastosłup?
5. Ile wierzchołków ma dany graniastosłup?


Załącznik nr 3
Etap II – prawda - fałsz
Czas 3 minuty
Zestaw I
1. W graniastosłupie prostym wszystkie ściany boczne są prostokątami.
2. Koło może być podstawą graniastosłupa prostego.
3. Sześcian ma osiem krawędzi równej długości.
Zestaw II
1. Graniastosłup ma dwa razy więcej krawędzi niż ścian bocznych.
2. W graniastosłupie prostym wszystkie krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw.
3. Ściany boczne graniastosłupa prostego są trójkątami.
Zestaw III
1. Wymiary prostopadłościanu określają trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka.
2. Wszystkie krawędzie sześcianu są równej długości.
3. Krawędzie boczne graniastosłupa prostego są różnej długości.
Zestaw IV
1. Ściany boczne graniastosłupa prostego są prostopadłe do podstawy.
2. Podstawą graniastosłupa pięciokątnego jest dziesięciokąt.
3. Istnieje graniastosłup prosty, który ma siedem wierzchołków.


Załącznik nr 4
Etap III – szkielety graniastosłupów prostych
Czas 5 minut
Drużyna w wyznaczonym czasie ma za zadanie zbudować szkielety dwóch wylosowanych graniastosłupów.
Załącznik nr 5
Etap IV – kto pierwszy ten lepszy
Czas 5 minut
Drużyna w wyznaczonym czasie musi narysować siatkę sześcianu o krawędzi 7 cm, a następnie skleić z niej model sześcianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.