X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18547
Przesłano:

Monitoring awansu zawodowego

KARTA MONITORINGU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA PIERWSZY SEMESTR 2012/2013
MGR AGATA ZIĘTEK- NAUCZYCIELA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO
W NOCHOWIE
W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OD 1 WRZEŚNIA 2012 ROKU DO 31stycznia 2013r.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli •
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
I Zadania przewidziane do realizacji, ujęte w planie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy na lekcjach religii, plastyki i zajęć artystycznych
2.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
3.Podejmowanie doskonalenia rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, religijnym i społecznym
4.Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
5.Opracowanie i wdrażanie własnych pomysłów dydaktycznych i wychowawczych
6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
7.Zorganizowanie klaso pracowni


II Formy realizacji zadań
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty szkoleniowe, kursy, konferencje)
2.Praca w zespołach:
- przedmiotowym,
- zadaniowym
- doradztwa socjalnego
3.Uczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla katechetów.
-Udział w kursie „Przygotowanie nauczyciela do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”.
-Udział w kursach organizowanych przez ODN oraz EURO NAUKĘ.
-Uczestnictwo w lekcjach koleżeńskich.
4.Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Poznańskiej, szkoły, instytucje.
-Pomoc w zbieraniu materiałów. – metoda portfolio
-Przygotowanie konkursów o tematyce religijnej, plastycznej i artystycznej na szczeblu szkolnym i poza szkolnym.
-Przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Papieskiego
-Przygotowanie koncertu charytatywnego dla p. Małgorzaty Dolata
-Zaangażowanie młodzieży we wspólną pracę nad przygotowaniem Jasełek, podział ról w przygotowaniu dekoracji, próby, włączenie rodziców do pomocy.
-Przygotowanie przedstawienia rekolekcyjnego, wspólne spotkania, próby.
-Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i poza szkolnych.
5.Zorganizowanie dla uczniów klas trzecich gimnazjum, katechez prowadzonych przez uczniów, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania
6. a) Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych.
b) Prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu dla uczniów gimnazjum.
c) Prowadzenie zajęć z artroterapii dla seniorów Nochowa
7.Przekształcenie pomieszczenia gospodarczego w salę lekcyjną

III.Termin realizacji
1.Diagnozowanie problemów wychowawczych w klasie i konstruowanie problemów” 16-X-2012r.
PE04 Projekt multimedialny – Święta w codzienności – Joanna Beretta Molla)
K03 Projekt edukacyjny na katechezie
(szkolenia organizowane przez ODN- Poznanń)
2.Cykliczne spotkania
3.Rekolekcje dla katechetów świeckich sierpień 2012
16 - 22 września 2012 r.
4.Czerwiec –wrzesień 2012/2013r.
Zajęcia artystyczne prowadzone przez klasy drugie gimnazjum
Konkurs „MOJA MIEJSCOWOŚĆ W ROKU 2030
Październik 2012r.
Listopad 2012r.
Listopad – grudzień 2012r.
Marzec 2013r.
5.W miesiącu styczniu , lutym uczniowie klas III przeprowadzili katechezy dotyczące sakramentu bierzmowania.

6.Cotygodniowe spotkania
z członkami Wolontariatu podczas których omawiamy zadania do realizacji. (plan wolontariatu)
a) Mini olimpiada -
19-IX-2012r. Wolontariusze wraz z opiekunem wzięli udział w VI Międzyolimpiadzie dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy pod hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach”, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.
Uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych, prelekcji dietetyka i lekarza oraz konkursie plastycznym podczas którego wykonali pracę pt. „Za co kocham Wolontariat”. Obecność w Olimpiadzie dała młodzieży jeszcze
b)Przygotowanie VII Gali Wolontariatu msza św.
c)Współpraca z „Amatorskim Klubem Literackim” prowadzonym przez śremskich seniorów działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.
d) Przygotowanie
i przeprowadzenie spotkania dla seniorów
z okazji świąt Bożego Narodzenia
e) Projekt edukacyjny
„Ciesz się oryginalnym wnętrzem”

IV.Oczekiwane efekty
1.Brałam udział w kursach kwalifikacyjnych, które podniosły jakość mojej pracy, pozwoliły się rozwinąć poprzez nabycie umiejętności poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.
Udział w tym kursie pozwolił mi, pracując z dziećmi i młodzieżą, skoncentrować się na rozwoju ich osobowości, szczególnie w zakresie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Dzięki ukończonym kursom jeszcze w dokładniejszy sposób poznałam na czym polega projekt Edukacyjny .
2.Spotkania te są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, organizacji konkursów, wymiany informacji na temat nowości edukacyjnych. Najważniejszym celem dla mnie jest aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz integrowania i poprawy jakości pracy szkoły. Praca zespołów wiąże się z precyzyjnym określeniem obowiązków i zadań dla poszczególnych członków zespołu. Spotkania odbywają się zgodnie z planem. Dzielimy się obowiązkami oraz wymieniamy doświadczeniami. Ustalamy sposoby realizacji programu nauczania oraz kryteriów oceniania uczniów- (w gimnazjum ważona). Uzgadniamy terminarz konkursów szkolnych.
Dzięki pracy w zespołach odświeżam, poprawiam posiadane już kwalifikacje lub też nabywam nowe kompetencje. Dyskutuję nad tematami specyficznymi dla danego problemu, przekazuję informacje, wymieniam doświadczenia. Uczę się umiejętności otwartego komunikowania się, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania. Jestem kreatywna, dzięki temu potrafię przenosić wiele pomysłów na konkretne działania, umiem ocenić pracę własną.
Rezultaty wspólnych spotkań:
I. Przedmiotowe
1. religijne
a) koncert charytatywny dla
p. M. Dolaty
b) wigilia dla seniorów
2. artystyczne
a) powiatowy konkurs piosenki patriotycznej
b) projekt edukacyjny
c) wystrój szkoły-dekoracje
d) scenografie na przedstawienia
II. Zadaniowe
1. do spraw promocji
a) drzwi otwarte
b) targi edukacyjne
c) współpraca z mediami
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym
3.Na formację pedagogiczno-katechetyczną i duchową nauczyciela religii - katechety trzeba spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz
i osobowościowego.
Ostatnie spotkania- rekolekcje utwierdziły mnie w przekonaniu, że celem mojej pracy – katechety nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności technicznych obrzędowo-kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wprowadzenie ich do życia w wierze (modlitwa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześcijańskich zasad moralnych itp.) Spotkania coraz częściej uświadamiają mi, że formacja katechety ma podwójny wymiar: duchowy (tzw. ascetyczny) i pedagogiczno-katechetyczny (tzw. doskonalenie zawodowe);
II Tydzień Wychowania w Polsce
- Wychowywać...ale jak?
http://www.tydzienwychowania.pl/
po lekcji prowadzonej przez koleżankę V. Jankowską jeszcze w większy sposób uświadomiłam sobie jak wielkim darem jest rodzina oraz jak ważne miejsce w rodzinie spełniają dzieci.
uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób rozwijać postawę budujących więź i wzajemną miłość w rodzinie oraz budzenie wdzięczności za dar wychowania w domu rodzinnym
kształtowanie postawy modlitwy.
Po mojej lekcji
Uczniowie uświadomili sobie jaką ważną rolę odgrywają osoby, które wspierają ich w drodze ku dojrzałości
Na podstawie wiadomości przedstawili główne cele wychowania
m.in. ukazanie warunków umożliwiających pozytywne wykorzystanie sportu w procesie wychowania i samowychowania
( była to bardzo pouczająca lekcja zarówno dla mnie jak i dla koleżanki V. Jankowskiej, która brała w niej udział.
4. III miejsce w konkursie zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Pro Design Sp. z o.o.
Pod koniec roku szkolnego 2011/2012 został ogłoszony w/w konkurs.
Celem konkursu było pobudzenie kreatywności młodych Wielkopolan oraz poczucie ich tożsamości z miejscem i środowiskiem w którym żyją, poprzez zaprezentowanie ich wyobrażeń i wizji swojej miejscowości w roku 2030.
Konkurs inspirowany był prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego procesem wdrażania Scenariusza Dynamicznego Rozwoju Foresightu dla Wielkopolski. Ponadto stanowił wydarzenie towarzyszące Światowym Dniom Innowacji.
- Przystąpienie do Projektu multimedialnego – Święta w codzienności – Joanna Beretta Molla)
Do konkursu przystąpiło dziesięciu uczniów z czego się ogromnie cieszę. Razem poznawaliśmy postać świętej podczas katechez, natomiast chętni uczniowie spotykali się ze mną po lekcjach (sala komputerowa), gdzie zastanawialiśmy się w jaki sposób najciekawiej przedstawić postać w/w.

Pomoc w zorganizowaniu zabawy karnawałowej dla rodziców –
- projekt zaproszeń
- losy
Umiejętność współpracy z grupą rówieśników i rodziców.
5.Prowadzenie przez siedem grup uczniów lekcji podczas których rozważali siedem darów Ducha Św.
2.Dzień Nauczyciela ( młodzież po opracowaniu przez mnie scenariusza sama zrealizowała pomysł i przedstawiła go podczas Dnia Nauczyciela).
Zorganizowanie poczęstunku dla Grona Pedagogicznego oraz zaproszonych gości (nauczyciele- emeryci) w ramach upominków
3.Opracowanie regulaminu
i przeprowadzenie gminnego konkursu
„ Kindersztuba staranne wychowanie”
6.Takie zajęcia dają satysfakcję z robienia czegoś pożytecznego, rozwijają umiejętności w różnych dziedzinach
i przez to pomagają później osiągnąć ważne cele. Często nie jesteśmy pewni, czy potrafimy dobrze i sprawnie wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności. Dodatkowe a przy tym nieobciążone ocenami zajęcia pomagają uwierzyć w siebie, uszeregować swoją wiedzę i pokazać innym i samym sobie, że jednak potrafimy coś dobrze zrobić.
7.Sala katechetyczna
Utworzenie z dolnego korytarza- Galerii „Piwniczna galeria” wykorzystałam materiały które otrzymałam od wydawnictw

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.