X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16937
Przesłano:

Autoprezentacja - nauczyciel mianowany, pedagog szkolny

AUTOPREZENTACJA

Nazywam się Joanna Troll jestem zatrudniona od 2005 roku w Szkole Podstawowej
Nr 9 w Gliwicach na stanowisku pedagoga szkolnego. Po ukończeniu studiów magisterskich w 2004 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalności pedagogika praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza rozpoczęłam pracę w Domu Dziecka Nr 2 w Gliwicach. Przez okres pięciu lat pracowałam jednocześnie w szkole i w domu dziecka.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej byłam zatrudniona na stanowisku wychowawcy, pracownika socjalnego oraz przez okres dwóch lat pełniłam funkcję społecznego wicedyrektora tej placówki.
W związku z tym, że praca w szkole była od zawsze moim marzeniem i moją pasją postanowiłam skupić się na jej wykonywaniu i bezgranicznym poświęceniu, dlatego w 2010 roku podjęłam decyzję o zakończeniu pracy w domu dziecka.
W ramach podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych podjęłam w 2007 roku trzysemestralne studia podyplomowe
o specjalności Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyłam w 2008 roku.
Staż na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2009 roku, który zakończył się 31 maja bieżącego roku. Swoją pracę w kierunku realizacji uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od wytyczenia sobie zadań, jakie chciałam osiągnąć oraz jakie stawiała przede mną ustawa. Starałam się, by opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej i efektywniejszej pracy.
Chciałabym zaprezentować Państwu mój dorobek zawodowy poprzez pryzmat
5 umiejętności, jakie powinien zdobyć nauczyciel kontraktowy do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian dokonanych rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku..
Kierunki rozwoju:
§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Pierwszym krokiem jaki podjęłam w celu prawidłowego zrealizowania stażu było poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli poprzez zaznajomienie się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu i analizę takich aktów prawa oświatowego, jak: Rozporządzenie MENiS i MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. W 2011 wzięłam udział w szkoleniu zorganizowanym przez dyrektora GOM-u Awans zawodowy nauczycieli. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoliło mi na zapoznanie się ze zmianami w procedurach związanych z awansem zawodowym.
Kolejnym krokiem, jaki podjęłam w celu lepszego zorganizowania mojej pracy
w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunką stażu, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym kontrakcie. W celu monitorowania mojej pracy przez opiekuna stażu opracowałam harmonogram i tematykę naszych spotkań. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w jego obecności pozwoliło mi na wypracowanie sobie własnego modelu pracy z dziećmi. Zarówno obserwowane, jak i prowadzone przeze mnie zajęcia za każdym razem były szczegółowo omawiane pod kątem realizacji założonych celów, stosowanych metod, pomocy dydaktycznych, jak również planowania czasu.
Na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę i aktywnie pracowałam nad samokształceniem. Dlatego też pilnie uczestniczyłam w kursach doskonalących, szkoleniach oraz warsztatach zarówno zewnątrzszkolnych jak i wewnątrzszkolnych. Do najbardziej wartościowych mogę zaliczyć przede wszystkim:
- dwu-dniowe warsztaty makroregionalne „Działania interwencyjne w szkole”, dzięki którym
uzyskałam informacje z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.
- 4-dniowe warsztaty szkoleniowe: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. II – „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Zajęcia te pozwoliły mi na zmodyfikowanie prowadzonego procesu wychowawczego. Dzięki nim nauczyłam się jak sobie radzić w sytuacjach trudnych oraz jak prowadzić rozmowy z tzw. „trudnymi rodzicami”.
- Dwudniowa konferencja szkoleniowa „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole” Dzięki wiadomościom uzyskanym na konferencji opracowałam wzory dokumentów niezbędnych do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodne z rozporządzeniem MEN
z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. Mianowicie: KIPU, PDW, IPET z podziałem na klasę O, I-III, IV-VI oraz WOPFU.
- Szkolenie „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”.
dziki temu szkoleniu mogę diagnozować uczniów pod kątem: dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji oraz problemów z czytaniem.

W związku z przydzielonym przez dyrektora szkoły dodatkowym dla mnie zadaniem, jakim jest pełnienie zastępstw w czasie jego nieobecności, w listopadzie 2011 roku rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”, obejmujący 220 godzin dydaktycznych. Celem tego kursu było szersze zapoznanie się z zagadnieniami i specyfiką pracy szkoły oraz wynikającymi z nich obowiązkami dyrektora. Kurs ukończyłam obroną pracy dyplomowej 1 czerwca 2012 roku. Było to dla mnie bardzo cenne doświadczenie, gdyż mogłam spojrzeć na pracę szkoły z innej strony.
Szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy oraz przyczyniły się do podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć dla uczniów i rodziców.
Starałam się w miarę potrzeb na uzupełnianie swojej wiedzy teoretycznej. Wybór studiowanej przeze mnie literatury nie był przypadkowy, lecz ściśle związany z aktualnymi potrzebami dotyczącymi konkretnych problemów szkolnych, dotyczących uczniów lub ich rodziców. Na szczególną uwagę zasługują pozycje, z których korzystam na co dzień wykonując swoje zadania w pracy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, Rodzeństwo bez rywalizacji, Wyzwoleni rodzice , wyzwolone dzieci,
- MacKenzie R., Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”, Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie,
-Materiały dla nauczycieli: Podniesienie Efektywności Kształcenia Uczniów
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców,
- Skorek E., Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć,
- Sobolewska M., Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym,
- Zawadzka D., Moje dziecko część I iII: Jak mądrze kochać i dobrze wychowywać swoje dziecko, Warszawa 2011,
Wiadomości zaczerpnięte z literatury, wykorzystałam podczas pedagogizacji rodziców, kiedy to uczyłam ich dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa.
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
W planowaniu i realizacji swojej pracy starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które w bezpośredni sposób dotyczą uczniów naszej szkoły. Dokonywałam tego poprzez dokładne poznanie swoich uczniów, ich potrzeb, zainteresowań, środowiska rodzinnego oraz panujących w nim tradycji. Mając tę wiedzę mogłam opracować plany pracy pedagoga szkolnego na poszczególne lata mojej pracy. Ponadto poprzez systematyczny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą uczniów wymagających szczególnej pomocy i wsparcia. Jestem również członkiem Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki, na którym wspólnie z nauczycielami omawiamy bieżące sprawy dotyczące naszych uczniów oraz planujemy działania pomocowe
i środki zaradcze.
Poza tym zostałam członkiem komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. Dzięki temu od trzech lat przygotowuję narzędzia badawcze oraz dokonuję analizy
w diagnozowanych przez szkołę obszarach i sporządzam raport końcowy, w którym opracowuję rekomendacje dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektora.
Ponadto na bieżąco współpracowałam z wychowawcami klas i nauczycielami
w rozpoznawaniu sytuacji uczniów a także z psychologiem szkolnym. To inny rodzaj współpracy, bardziej specjalistyczny, pozwalający na wspólne omówienie diagnozy dziecka i podjęcie dalszych kroków postępowania. Współpracujemy razem także podczas przeprowadzania diagnozy dojrzałości szkolnej uczniów 5-cio letnich, gdyż ja wykonują diagnozę pedagogiczną, a psycholog – diagnozę psychologiczną, a potem analizujemy wspólnie wyniki badań i podejmujemy decyzję dotyczącą dojrzałości szkolnej dziecka.
Poza tym podjęłam również współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, a mianowicie z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, Poradniami Specjalistycznymi, ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Miejską Policji , Strażą Miejską, Strażą Pożarną Domem Dziecka Nr 2. Współpraca z instytucjami umożliwiła mi poszerzenie wachlarza działalności własnej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
Ponadto zostałam członkiem Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z wytycznymi nowego rozporządzenia dot. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole z listopada 2010 roku. W związku
z pracami zespołu zostałam koordynatorem nadrzędnym i do moich zadań należy:
- analiza opinii i orzeczeń z poradni,
-udzielanie nauczycielom wypełniającym dokumentację (KIPU, PDW, IPET) wsparcia merytorycznego i specjalistycznego w interpretowaniu opinii z PPP i właściwego doboru form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia,
- w miarę potrzeb udział w posiedzeniach zespołu,
- informowanie rodziców o nowej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
- rejestr dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole,
Oprócz tego prowadziłam dla uczniów bogaty wachlarz zajęć specjalistycznych :
- z terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w nauce, na których usprawniałam przede wszystkim zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne. Poza tym wykorzystywałam także techniki przyspieszonego uczenia się oraz uczenie polisensoryczne.
Podstawą przyspieszonego uczenia się jest integracja półkul mózgowych i synteza, podczas gdy uczenie tradycyjne bazuje na jednej dominującej półkuli i analizie. Wykorzystywałam także uczenie polisensoryczne, które jest jedną z najskuteczniejszych form nauki. Polega ono na zaangażowaniu wielu zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku) równocześnie, co sprzyja szybkiemu zapamiętaniu.
- zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją,
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- zajęć dla uczniów zdolnych,
- zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii dla uczniów sprawiających notoryczne problemy z zachowaniem, których głównych celem było dostarczanie młodym ludziom doświadczeń, które będą przeciwne do dotychczasowych norm postępowania. Starałam się, aby uczniowie na zajęciach mogli poprzez ćwiczenia odreagować różne napięcia emocjonalne.
Pracując z dziećmi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną , której wyniki dokumentowałam w dziennikach zajęć. Dzięki temu mogłam efektywniej dostosować tematykę zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów,
W celu poszerzenia swoich umiejętności pedagogicznych w okresie od 01.10.2009 – 28.02.2010 uczęszczałam na wolontariat do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gliwicach, gdzie uzyskałam pozytywną opinię opiekuna i dyrekcji poradni. Głównym celem tego wolontariatu było zapoznanie się z diagnozą pedagogiczna uczniów i jej samodzielne prowadzenie. Dzięki temu uzyskałam niezbędną wiedzę praktyczną dotyczącą diagnozy pedagogicznej dzieci oraz zapoznałam się z szerokim wachlarzem testów pedagogicznych do diagnozy dzieci, które wykorzystuję w swojej pracy pedagoga szkolnego.
Podejmowałam także działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki:
- prowadziłam rokrocznie lekcje wychowawcze dla uczniów zgodnie z tematyką szkolnych programów:
- organizowałam pogadanki dla uczniów ze specjalistami dotyczące:
- organizowałam konkursy dla uczniów:
- przeprowadziłam spotkania dla rodziców ramach pedagogizacji:
- Organizowałam także i prowadziłam spotkania dla nauczycieli w ramach WDN-u, na temat:
Najcenniejszym doświadczeniem było przeprowadzenie cyklu warsztatów dla nauczycieli „Sposoby aktywnej komunikacji między nauczycielem, a uczniem” i uzyskanie pozytywnej ewaluacji tych zajęć.
Podczas realizacji programów szkolnych starałam się promować szkołę w środowisku lokalnym poprzez organizację następujących imprez:
- Organizacja Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
- Organizacja Dnia Szkoły bez Przemocy.
- Organizację obchodów Dnia Praw Człowieka,
- zorganizowanie spotkania opłatkowego dla dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz spotkania noworocznego w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci, zaproszonych gości z Urzędu Miejskiego, Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dyrekcji naszej szkoły.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. W okresie stażu, jak i wcześniej, starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także
w doskonaleniu i podwyższaniu jakości mojej pracy w szkole.
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
- przygotowywania programów, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaproszeń,
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki:
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez internet,
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron Literki, GOM, Metis lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe),
- ukończenie internetowego kursów w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela,
- wymianę informacji poprzez pocztę elektroniczną z sekretariatem szkoły oraz iinymi organizacjami
- utworzenie, przy pomocy szkolnych informatyków, strony internetowej pedagoga szkolnego.
- koordynowanie programu „Szkoły Bezpiecznego Internetu”
- prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem programów mulimedialnych: gry ortomagiczne, gry edukacyjne: „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy czytać”, „Ćwiczymy pamięć”, „Ćwiczymy myślenie”, „Kształtujemy inteligencję”, „Rozwijamy inteligencję”, „Młody geniusz”, „Matma na wesoło – liczby, figury, zadania”, „Gry logiczne”, „Pomysłowość i wyobraźnia”.
W swojej pracy dydaktycznej stale korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości informatyczne poprzez samokształcenie oraz kursy e-learning. Przeprowadzając zajęcia terapeutyczne z użyciem komputera podwyższam ich jakość i atrakcyjność. Swobodnie korzystam z podstawowych programów komputerowych i dzięki temu potrafię sporządzać sprawozdania, zestawienia, raporty.
(§ 7 ust. 2 pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Podczas mojego stażu starałam się stosować zdobytą do tej pory wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, a także poszerzać ją poprzez przegląd fachowej literatury oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych z doradcą metodycznym.
Pracując jako pedagog szkolny przede wszystkim podejmowałam działania w zakresie wspierania wychowawców klas w ich pracy wychowawczej. Zadania te realizowałam głównie poprzez przeprowadzanie z uczniami rozmów wychowawczych, profilaktycznych
i dyscyplinujących, prowadzenie lekcji wychowawczych, pogadanek ze specjalistami. Ponadto wspierałam nauczycieli w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych uczniów, zarówno klasowych, jak i indywidualnych. Udzielałam wskazówek do pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i dydaktyczne oraz uczestniczyłam w wielu rozmowach
z rodzicami służąc swoim wsparciem i doświadczeniem w pracy pedagogicznej.
Poza tym inicjowałam i angażowałam się jako koordynator w programy i projekty społeczne realizowane przez szkołę, mające na celu zapobieganie przemocy i agresji, cyberprzemocy oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa u uczniów. Wśród koordynowanych przeze mnie programów
i projektów znalazły się:
* Program „Szkoła dla Rodziców”, to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadziłam przez okres trzech lat, mają charakter warsztatów składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami grupy. Dzięki uzyskaniu pozytywnych wyników ewaluacji zewnętrznej zajęć przeprowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego w styczniu 2012 roku uzyskałam tytuł krajowego realizatora programu „Szkoła dla Rodziców” i zostałam wpisana do bazy rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie realizatorów programu.
* Program „Szkoła bez Przemocy”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy
w polskich szkołach, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Dzięki udziałowi w warsztatach makroregionalnych programu „Szkoły bez Przemocy” na temat „Działania interwencyjne w szkole” i spełnieniu wymogów formalnych uzyskałam tytułu „Krajowego Konsultanta Szkoły bez Przemocy”. Dzięki temu zostałam umieszczona w bazie krajowej konsultantów programu i mogę prowadzić zajęcia dla nauczycieli i rodziców w tematach: „Działania interwencyjne
w szkole” oraz „Kiedy z dzieckiem są problemy”. Dzięki realizacji programu uzyskałam dla szkoły Certyfikaty „Szkoła bez Przemocy” w 2011 i 2012 roku.
* Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – której celem było promowanie pozytywnych postaw
i zdrowego stylu życia wśród uczniów. Dzięki udziałowi w kampanii uzyskałam dla szkoły Certyfikat „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2009 roku.
* Program Szkoła Bezpiecznego Internetu, miał on na celu pomoc rodzicom i nauczycielom
w wychowaniu dzieci do internetu. Dzięki spełnieniu formalnych wymogów programu uzyskałam dla szkoły Certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu” – w marcu 2011 roku.
*„Kabecjanie Dają Radę” Projekt ten obejmował szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu.Dzięki udziałowi naszej szkoły w projekcie udało mi się nawiązać współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego i Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach oraz ze Strażą Pożarną. Poza tym nawiązałam współpracę z redakcją „Dziennika Zachodniego” dzięki czemu ukazały się w ramach projektu artykuły prasowe: „Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię”, „Mali Kabecjanie dają radę”, „Kabecjanie Dają Radę w SP9”. W 2011 roku uzyskaliśmy Dyplom z realizacji projektu „Kabecjanie Dają Radę” w naszej szkole.
*„Ja potrafię, Ty potrafisz”- był to projekt unijny dla uczniów naszej szkoły był realizowany przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach, w 2011 roku. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych tych dzieci poprzez dostarczenie im umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, opartych na wzajemnym szacunku.
Realizowane z mojej inicjatywy programy i podejmowane działania profilaktyczno-wychowawcze pomogły zminimalizować zachowania agresywne oraz w znaczny sposób zwiększyły poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Działania i przedsięwzięcia podejmowane w mojej pracy nie skupiają się tylko na diagnozie pedagogicznej, ale dotyczą całościowej diagnozy i pomocy dziecku i jego rodzinie. Podejmowałam działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta w głównej mierze polegała na:
•typowaniu uczniów do akcji charytatywnych organizowanych przez stowarzyszenia i parafie m.in. w ramach akcji „Szlachetna paczka”, dzięki czemu udało się obdarować około 100 uczniów z naszej szkoły, finansowaniu obiadów dla dzieci oraz obdarowywaniu rodzin
w ramach tzw. pomocy rzeczowej
Poza tym zajmowałam się współpracą z rodzicami w ramach różnych form pomocy materialnej przysługującym uczniom, takim jak: zasiłek szkolny, wyprawka szkolna, stypendia szkole.
Ponadto stale rozwijałam swoje kompetencje pedagogiczne. Oprócz udziału
w konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla pedagogów szkolnych oraz prowadzeniu szkoleń
i warsztatów dla nauczycieli i rodziców zorganizowałam również wspólnie z Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Komendą Miejską Policji konferencję dla dyrektorów powiatu gliwickiego na temat „Szkoła, a prawo”. Konferencja odbyła się 18 kwietniu 2012 roku w auli Komendy Miejskiej Policji, na której wygłosiłam prelekcję na temat: „Działanie interwencyjne
w szkole”. Było to dla mnie duże wyzwanie i nowe doświadczenie w dotychczasowej pracy zawodowej. Za rzeczowe i merytoryczne przekazanie wiedzy poparte doświadczeniem zawodowym otrzymałam na ręce dyrektora szkoły podziękowanie od Komendanta Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5)
W celu poznania zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Bieżąca analiza przepisów prawa oświatowego, a w szczególności rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozwala mi na fachową pracę w zespołach szkolnych i udzielanie merytorycznych wskazówek innym nauczycielom.
W codziennej pracy pedagogicznej dokonywałam bieżącej analizy dokumentacji szkolnej poprzez stały w nią wgląd oraz jej respektowanie w rozwiązywaniu spraw dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Do analizowanych i jednocześnie opracowywanych i modyfikowanych przeze mnie dokumentów należą: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Zestaw Procedur Szkolnych, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły oraz Raport z Ewaluacji Wewnętrznej. Pozwala mi to na wykorzystanie mojej wiedzy
w praktyce.
Ponadto korzystając z przepisów prawa oświatowego opracowałam w 2010 roku Zestaw Procedur Szkolnych. Procedury podzieliłam na cztery główne działy przedstawione poniżej,
a dotyczące:
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 2. Naruszenia zasad regulaminu szkolnego:
3. Pomocy materialnej dla uczniów, 4. Sprawowania opieki rodzicielskiej
Opracowanie „Zestawu Procedur Szkolnych” pozwoliło na ustalenie wspólnego frontu działania wszystkich pracowników szkoły w przypadku zaistniałych w szkole problemów dydaktyczno-wychowawczych.
Staż pomógł rozwinąć moje zainteresowania, a także odkryć niektóre moje nowe zdolności
i umiejętności, a także znacznie poprawił jakość mojej pracy z dziećmi, a tym samym jakość pracy całej placówki, gdyż proponowane przeze mnie rozwiązania, przedsięwzięcia i programy korzystnie wpłynęły na całą sferę opiekuńczo-wychowawczo szkoły. Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był zamierzeniem bardzo ambitnym,
a realizacja wszystkich zadań była dla mnie dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji z podejmowanej pracy.
W czasie trwania stażu szczególnie wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. W swoich działaniach w dużej mierze zwracałam uwagę na prowadzenie zajęć dla rodziców w ramach pedagogizacji, a przede wszystkim realizacji programu „Szkoła dla Rodziców”. Dużą satysfakcją i wielkim sukcesem zawodowym było dla mnie uzyskanie pozytywnej oceny zewnętrznej ewaluacji zajęć i wpisanie do bazy krajowych realizatorów programu „Szkoły dla Rodziców” rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz uzyskanie tytułu krajowego konsultanta „Szkoły bez Przemocy”.
Kończąc staż na nauczyciela mianowanego, zdaję sobie sprawę z tego, iż moja praca podlegała i nadal podlega ciągłemu procesowi ewaluacji. Mając na uwadze swój dalszy rozwój zawodowy planuję w październiku 2012 roku rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Okres stażu to jeden z odcinków mojej pracy pedagogicznej, a dzisiejsza prezentacja pozwala mi na podsumowanie kolejnego etapu w moim życiu zawodowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.