X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18521
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty – mgr Agnieszka Trojanowska
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011- 31.05.2014)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
4.Doskonalenie warsztatu pracy.
5.Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.
6.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Sposób realizacji
Ad.1
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
Ad.2
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ad.3
-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;
-Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola np. ”Metody aktywizujące w pracy z dziećmi”
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania np.;
burza mózgów, gry dydaktyczne, praca w małych grupach, metody pedagogiki zabawy
Ad.4
-Realizowanie elementów następujących programów:
*program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
* pedagogiki zabawy Klanza;
*Metod gimnastyki twórczej Labana, Kniessów, Orffa, Sherborne.
- Realizacja programów autorskich :
* program regionalny „Moje miasto – moja ojczyzna „
* program adaptacyjny „ Z uśmiechem do przedszkola”
- Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
Ad.5
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
- Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, festynach np. festyn rodzinny ,koncert kolęd
Ad.6
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych;
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
- Udział w konkursach plastycznych;
- Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moje drzewo genealogiczne”
Ad.7
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
Prowadzenie obserwacji dziecka
- monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej;
- protokołowanie zebrań z rodzicami
Terminy
Ad.1
IX.2011
Ad.2
IX.2011
IX.2011
IX.2011
IX.2011
2 x w rokuszkolnym
2 x w roku szkolnym
Na bieżąco
VI.2014
Ad.3
Według harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Ad.4
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
do 30 .V .2012
Ad.5
Okres stażu
Okres stażu.
Okres stażu
Ad.6
Według harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Ad.7
Okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Dokumentacja
Ad.1
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Ad.2
Wniosek
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.
Ad.3
Notatki, zaświadczenia.
Potwierdzenia, notatki.
Materiały
Materiały, pomoce, zdjęcia.
Scenariusze zajęć
Ad.4
Scenariusze zajęć ,wpisy w dzienniku
Scenariusze zajęć ,wpisy w dzienniku
scenariusze zajęć ,wpisy wdzienniku
Scenariusze zajęć ,wpisyw dzienniku
scenariusze zajęć ,wpisy w dzienniku
scenariusze zajęć ,wpisy w dzienniku
Ad.5
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.
Zaświadczenia, dyplomy,
zdjęcia
Ad.6
Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia.
Zaświadczenia, zdjęcia
Ad.7
Dziennik zajęć.
Pisemne dokumentowanie
Pisemne dokumentowanie
Plany pracy
Zeszyt zebrań

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania

1.Współpraca z rodzicami.
2.Praca z dziećmi z trudnościami.
3.Opieka nad dziećmi zdolnymi.
4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
5.Współpraca z innymi nauczycielami
6.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Sposób realizacji
Ad.1
-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
-Pedagogizacja rodziców;
Ad.2
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ad.3
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
Ad.4
-Organizowanie wycieczek do Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Miasta, Biblioteki, Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.
- Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie - MOPS
Ad.5
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Ad.6
-Studiowanie literatury pedagogicznej np.: „Wyobraź sobie, że...: ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów” /Stephen Bowkett. , „Zabawy rozwijające logiczne myślenie: nowe propozycje dla przedszkoli / Daniela Braun, Rita Greine.
- Udział w warsztatach doskonalących zgodnie z planem rozwoju zawodowego i swoimi zainteresowaniami np. warsztaty KLANZY
Terminy
Ad.1
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Ad,2
Okres stażu
Ad.3
Okres stażu
Ad.4
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu.
Okres stażu
Ad.5
Okres stażu
Okres stażu
Ad.6
Okres stażu
Okres stażu
Dokumentacja
Ad.1
Notatki, lista obecności
Notatki
Notatki
Scenariusze, zdjęcia
Notatki, referaty, protokoły zebrań
Ad.2
Wpisy do dziennika, programy wspomagające indywidualny rozwój dziecka
Ad.3
wpisy do dziennika ,arkusz do badania uzdolnień
Ad.4
Adnotacje w dzienniku
Notatki
Podziękowania
Zaświadczenie
Ad.5
Notatki, wpisy do dziennika, podziękowania.
Ad.6
Notatki.
Zaświadczenia, notatki
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
2.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
3.Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
Sposób realizacji
Ad.1
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
Ad.2
Zamieszczenie planu na stronie internetowej ,portalu dla nauczycieli
Ad.3
Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.
Terminy
Ad.1
Okres stażu
Na bieżąco

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Ad.2
X.2011
Ad.3
Na bieżąco
Dokumentacja
Ad.1
Zdjęcia, pomoce
Dokumentacja
Dokumentacja
Notatki
Notatki
Notatki
Ad.2
Zaświadczenie
Ad.3
Strona internetowa, zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Sposób realizacji
Ad.1Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Ad.2
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ad.3
- Zbieranie informacji na temat wychowanków.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Ad.4
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej np. metody pedagogiki zabawy
Terminy
Ad.1
Okres stażu
Okres stażu
Ad.2
Okres stażu
Ad.3
Na bieżąco
Okres stażu
Ad.4
Na bieżąco


Dokumentacja
Ad.1
Zaświadczenia, notatki
Wykaz lektur, notatki
Ad.2
Notatki
Ad.3
Notatki
Notatki
Ad.4
Wpisy do dziennika, notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania
1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Przestrzeganie przepisów BHP
Sposób realizacji
Ad.1
- Analiza dokumentacji:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
*Konwencja o Prawach Dziecka;
- Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
- Udział w konferencjach o systemie oświaty;
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
- Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki
(statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne).
Ad.2
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
-Współpraca z gronem pedagogicznym;
- Udział w zespołach udzielających pomocy psychologiczno -pedagogicznej
- Udział w zespołach ewaluacyjnych przedszkola
Ad.3
- Uczestniczenie w szkoleniach BHP
- Stosowanie przepisów BHP w pracy
Terminy
Ad.1
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Ad.2
Według harmonogramu
Na bieżąco
Okres stażu


Sporządził: Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.