X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18507
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wychowawca w Internacie
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.)


I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (& 7 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- przeprowadzenie rozmowy mającej na celu zawarcie kontraktu, określającego przejrzyste zasady współpracy w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego
- ustalenie terminów spotkań
- wstępna ocena własnych umiejętności celem ustalenia mocnych i słabych stron
- wspólna analiza oferty doskonalenia I semestr 2012r.

- kontrakt
- harmonogram przebiegu stażu
- wstępna pisemna ocena własnych możliwości

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- wymiana doświadczeń
- omówienie wyników, wyciągnięcie wniosków, własnych refleksji
- arkusze obserwacji
- wnioski

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora
- opracowanie konspektów zajęć
- konsultacje z opiekunem, dyrektorem
- analiza zajęć
- scenariusze zajęć

Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia
- dyskusje mające na celu dzielenie się doświadczeniami ułatwiającymi poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych
- przeprowadzenie szkolenia dla rodziców i nauczycieli na temat środków odurzających
- opracowanie pomocy dydaktycznych, gazetek
- opracowywanie scenariuszy imprez
i uroczystości internackich, np. Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet

- opracowanie multimedialne szkolenia
- sprawozdania
- scenariusze zajęć

Doskonalenie warsztatu i metod pracy
- aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
- uczestnictwo w wymianie doświadczeń oraz informacji związanych z procesem wychowania i edukacji młodzieży z innymi członkami Rady Pedagogicznej, środowiska nauczycielskiego, specjalistami
- konsultacje ze specjalistami z zakresu opieki, wychowania i dydaktyki
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie przygotowania zajęć w internacie
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków
- pisemne wnioski i uwagi dotyczące spotkań i szkoleń
- materiały szkoleniowe
- dokumentacja szkolna

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uwagi dotyczące okresu stażu
- analiza mocnych i słabych stron
- wnioski na przyszłość
- pisemne sprawozdanie z realizacji planuII. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (& 7 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
- diagnozowanie środowiska uczniów
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo
- udzielenie pomocy wychowankom klas I w procesie adaptacji do nowych warunków (szkoła i internat)
- spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
- dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem – podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
- współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu
- podejmowanie działań naprawczych
- adnotacje w dzienniku zajęć internatu, zeszytach spostrzeżeń i uwag o wychowankach

Współpraca z pedagogiem szkolnym
- wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych - przeprowadzenie otwartych zajęć profilaktycznych na temat narkomanii
- adnotacje w dzienniku
- scenariusz zajęć

Uwzględnianie problematyki społecznej i cywilizacyjnej
- prowadzenie zajęć poświęconych: promowaniu zdrowego i higienicznego trybu życia, profilaktyce uzależnień( nikotynizm, alkoholizm, narkomania); zajęcia prowadzone wg własnych scenariuszy, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, opiekunem stażu
- zapobieganie i rozwiązywanie problemów z którymi boryka się współczesna młodzież, np. trening asertywności, szukanie rozwiązań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję
- scenariusze
- notatki, wnioski
- wpisy w dzienniku

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych

– zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń
i porażek uczniów w dalszej pracy
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej
- organizowanie konkursów plastycznych i gazetek ściennych ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne lub rozwój zainteresowań uczniów (Dzień Walki z AIDS, Kętrzyn dawniej i dziś, Dzień Ziemi)
- notatki
- regulamin konkursu
- adnotacje w dzienniku zajęć internatu


III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (& 7 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA FORMA METODA REALIZACJITERMINY DOWODY REALIZACJI
Wykorzystanie technik komputerowych
w pracy - opracowywanie materiałów do pracy opiekuńczo– wychowawczej przy pomocy techniki komputerowej
- gromadzenie i wykorzystanie informacji na temat oświaty, pracy z młodzieżą w internacie uzyskanej w Internecie
- wykorzystanie w pracy z wychowankiem urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów dydaktycznych
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku na bieżąco
- scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne
- bibliografia wykorzystanych materiałów
- dokumentacja własna


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (& 7 ust. 2 pkt 4)

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki
- stosowanie nowych metod w pracy
- studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism dotyczących pracy z uczniem w internacie
- korzystanie z Internetu- analiza artykułów pedagogicznych na bieżąco - zaświadczenia, zgromadzone materiały
- scenariusze zajęć
- notatki zawierające podstawowe informacje i wnioski na temat przeczytanej lektury
- wykaz bibliograficzny

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- organizowanie imprez internackich (Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Kobiet)
- tworzenie gazetek okolicznościowych i tematycznych
- organizacja turniejów, konkursów plastycznych
- wspólna opieka nad Młodzieżową Radą Internatu
- kształtowanie postawy prozdrowotnej, ekologicznej, wdrażanie wychowanków do dbania o czystość najbliższego otoczenia oraz odpowiedzialności za wspólne mienie
- przeciwdziałanie konfliktom w społeczności internackiej
- opieka nad wychowankami w czasie imprez, wyjść pozalekcyjnych
- aktywne pełnienie funkcji opiekuna

- scenariusze zajęć
- wpisy w dzienniku zajęć internatu


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (& 7 ust. 2 pkt 5)

Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich - analiza podstawowych aktów prawnych regulujących przebieg procesu edukacyjnego, opiekuńczo – wychowawczego w kontekście celów i zadań PCE (dogłębna analiza dokumentacji szkolnej)
- odniesienie zdobytej wiedzy na grunt szkoły; wykorzystanie w działaniu praktycznym ( modyfikacja regulaminu internatu) na bieżąco w ciągu trwania stażu
- wyciągi z w/w aktów prawnych
- regulamin internatu

Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
- opracowywanie dokumentów dotyczących awansu zawodowego, dokumentacji szkoły
- organizowanie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z MOPS, GOPS, bezpłatne dożywianie itp.) na bieżąco w ciągu trwania stażu

- dokumenty

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
- udział w Radach Pedagogicznych
- udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych (regulamin internatu) cały okres realizacji stażu
- zapisy w protokołach
- regulamin internatu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.