X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18499
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA OKRES STAŻU OD ... DO ...


Podstawowe akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);


PKT.1

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593,
§ 7 ust. 2 pkt. 1

Wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (rozporządzenia MEN, KN)
• zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet)
• udział w szkoleniach podejmujących w/w temat
• nawiązanie współpracy z opiekunem stażu (zawarcie ustnego kontraktu dotyczącego sposobu realizacji planu)
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
• w ramach ZEWNĘTRZNEGO doskonalenia zawodowego: udział w szkoleniach, kursach doszkalających, warsztatach metodycznych, konferencjach, seminariach, wykładach, zajęciach otwartych i lekcjach pokazowych
• w ramach WEWNĘTRZNEGO doskonalenia zawodowego: udział w radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doszkalających i zajęciach otwartych
• obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich
• samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

3. Modyfikowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• ocena własnych możliwości i umiejętności
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli w celu analizy i oceny
• poszerzanie własnego zasobu materiałów i pomocy dydaktycznych.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, udział w pracach rady pedagogicznej tj. wpisy w dzienniku, plany miesięczne,
karty obserwacji i diagnozy dzieci, opracowywanie narzędzi do ewaluacji, przygotowywanie szkoleń w ramach WDN.

Termin:

wrzesień
w trakcie stażu
do 14 września
sukcesywnie w trakcie stażu
według harmonogramu
na bieżąco
według harmonogramu
na bieżąco


PKT.2

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593,
§7 ust. 2 pkt. 2

Wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji:

1. Poznanie wychowanków i ich środowiska.
• bieżące kontakty z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, zebrań, współpracy z trójką klasową
• codzienna obserwacja funkcjonowania dzieci w środowisku przedszkolnym; prowadzenie kart obserwacji, diagnozowanie

2. Czynne uczestnictwo w realizacji priorytetów edukacyjno -wychowawczych przedszkola i wspomaganiu potrzeb rozwojowych dzieci.
• realizowanie programów przedszkolnych
• współpraca z psychologiem, logopedą, dyrektorem i gronem pedagogicznym
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m. in. podczas prowadzenia warsztatów dla rodziców
• uwrażliwianie dzieci na potrzeby środowiska
- propagowanie działań proekologicznych i akcji
charytatywnych na terenie przedszkola: „Każdy maluszek sadzi kwiatuszek”, „Adopcja serca”, „Pola Nadziei”, pomoc ubogim, zbiórka zużytych baterii,
- koordynowanie akcji „Wózek za nakrętki”, „Góra grosza”,
- współkoordynowanie akcji „Ratujmy kasztanowce”
• przygotowanie dzieci do konkursów środowiskowych
• zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
• współorganizowanie uroczystości imprez i konkursów przedszkolnych
• organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola
• współpraca z pobliskimi szkołami podstawowymi,
instytucjami i placówkami usługowymi
• współpraca z lokalną gazetą
• pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
• zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

Termin:

w trakcie stażu
w trakcie stażu


PKT.3

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593,
§7 ust. 2 pkt. 3

Wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik
komputerowych.
• wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
• opracowywanie dokumentacji przedszkolnej przy użyciu komputera
• promocja przedszkola podczas uroczystości i imprez poprzez wykorzystywanie materiałów wykonanych na komputerze, tj. dyplomy, zaproszenia, plakaty, kartki świąteczne, dekoracje

2. Wykorzystywanie internetu w codziennej pracy oraz do czynności związanych z odbywaniem stażu.
• poszukiwanie informacji i ciekawych rozwiązań pomocnych w prowadzeniu zajęć
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego i własnych scenariuszy zajęć

Termin:

w trakcie stażu
w trakcie stażu


PKT.4

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593,
§7 ust. 2 pkt. 4

Wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Formy realizacji:

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez udział w szkoleniach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja dzieci
• współpraca z psychologiem pracującym na terenie przedszkola
• współpraca z rodzicami, wspomaganie rodziców, m.in. podczas pogadanek dla rodziców
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
• praca indywidualna z dziećmi m.in. praca z dziećmi
z trudnościami, opieka nad dziećmi zdolnymi

3. Wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu
pedagogiki i psychologii do prowadzeni kart obserwacji
i diagnozowania dzieci.

Termin:

sukcesywnie w trakcie stażu
na bieżąco
w trakcie stażu


PKT.5

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593,
§7 ust. 2 pkt. 5

Wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywa staż.

Formy realizacji:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, rozporządzenia MENiS / MEN z 2004 / 2007 r., nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 19 marca 2009 r.
• uaktualnianie wiedzy poprzez udział w szkoleniach
• dotyczących wprowadzanych zmian w systemie oświaty
• analiza dokumentacji przedszkolnej, tj. Statut Przedszkola, regulaminy Rady Pedagogicznej

2. Realizacja nowej podstawy programowej z 23 grudnia 2008 r. w pracy dydaktycznej.

3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w wieku
3 – 6 lat.

Termin:

w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.