X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18483
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Lisiecka
Nazwa placówki: Przedszkole nr 1 im. ”Chatka Puchatka” w Trzemesznie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Staż pracy w przedszkolu: 3 lata
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Hanna Jagodzińska
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Posiadane kwalifikacje:
-studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym,
-studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Formy doskonalenia zawodowego przed
stażem:

* Konferencje metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat: 1.„Dziecięce emocje i uczucia. O ich źródłach, znaczeniu i roli aktywności poznawczej.”
2. „Pięciolatek w przedszkolu –o dojrzewaniu do szkoły”
3. „Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej w kontekście systemie edukacji”
*Szkolenia na temat:
1. „Dziecko nadpobudliwe –terapia muzyką, ruchem i mową.
2. „Gry i zabawy jako element wielozmysłowego nauczania”.
3. „Indywidualizacja w kilku prostych krokach”.
4. „Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji”.
*Warsztaty na temat:
1. „Badanie gotowości edukacyjnej pięciolatka”.
2. „Odmienna metoda nauki czytania”.§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznawanie procedur awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
/wrzesień 2010r./

2.Zredagowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego.
/wrzesień 2010r./

3.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, zawarcie kontraktu.
/wrzesień 2010r./

4.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
/wrzesień 2010r./

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu, nauczycieli.
/cały okres stażu/

6.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy.
Wspólna analiza toku zajęcia pod kątem skuteczności zastosowanych metod nauczania.
/cały okres stażu/

7.Udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych. Podjęcie określonych działań wynikających z potrzeb danego zespołu przedmiotowego.
/cały okres stażu/


§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola i określenie zadań nauczyciela wychowawcy. /wrzesień 2010r., na bieżąco/

2.Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dziecka .Spotkania z rodzicami.
Ankiety dla rodziców.
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
Indywidualne rozmowy z dziećmi.
/cały okres stażu/

3.Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym
/cały okres stażu/

4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności ukierunkowane na sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów.
Czytanie literatury fachowej i udział w warsztatach, szkoleniach.
/na bieżąco/

5.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Udział dzieci w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach. Organizowanie akcji na rzecz środowiska.
/cały stażu/

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Posługiwanie się technologią informacyjną przy opracowaniu scenariuszy zajęć, planów wynikowych, ankiet itp.
Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych.
/cały staż/

2.Redagowanie przedszkolnej strony internetowej. Redagowanie strony internetowej, redagowanie sprawozdań z uroczystości przedszkolnych, wycieczek itp.
/cały staż/

3.Publikacja swoich materiałów na przedszkolnej stronie internetowej. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i artykułów w Internecie..
/cały staż/

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

1.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, udział w warsztatach, kursach itp.
/cały staż/

2.Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałanie agresji.
/cały staż/

3.Współpraca przy redagowaniu Przedszkolnego Programu Profilaktyki. Ustalenie z przedszkolnym zespołem wychowawczym zakresu własnego udziału przy pracy nad przedszkolnym programem profilaktyki
/drugi rok stażu/

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność .posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż

1.Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i działania szkoły.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu.
/cały staż/


*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.