X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18460
Przesłano:

Przedmiooywy system oceniana z matematyki dla szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z MATEMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne

Ocenianiu podlegają :

- osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie
- udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
- dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

Ocenianie obejmuje:

- formułowanie przez nauczycieli wymagać edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dotyczącymi zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według tej samej skali ocen od 1 do 6
- sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
- ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
- przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnych opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce


ROZDZIAŁ II: Ocenianie i klasyfikowanie uczniów

1) Oceny:

Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki
w kl. IV-VI ustala się w stopniach wg skali:
- stopień celujący – 6
- stopień bardzo dobry – 5
- stopień dobry – 4
- stopień dostateczny – 3
- stopień dopuszczający – 2
- stopień niedostateczny – 1
-Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.
-Oceny są jawne.
-Do dziennika wpisuje się każdą ocenę.
-Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.

2) Ogólne kryteria ocen z matematyki

Celujący/6/

a) Uczeń zna definicje, twierdzenia, wzory itp. znacznie wykraczające poza program nauczania. Posługuje się terminologią matematyczną i informacjami na poziomie wyższym niż poziom danego szczebla nauczania.
b) Uczeń umie samodzielnie śledzić rozumowania matematyczne i dowody zawarte w tekście oraz samodzielnie opisywać swoje spostrzeżenia i poczynania matematyczne.
c) Uczeń wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań nietypowych. Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień.
d) Uczeń dostrzega problem w sytuacji przedstawionej w formie luźnego zbioru informacji i przedstawia go w postaci zadania, rozwiązuje zadania nietypowe.
e) Uczeń potrafi rozwiązać trudny problem praktyczny wymagający metod lub technik matematycznych wynikających z indywidualnych zainteresowań.
f) Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień wykorzystując wiadomości dodatkowe.
g) Uczeń uzasadnia poprawność operacji matematycznych.
h) Uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym.

Bardzo dobry/5/

a) Uczeń opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym szczeblu kształcenia.
b) Właściwie rozumie treści złożone, trudne, ważne do opanowania.
c) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu pozaszkolnym. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Wymagania dopełniające to umiejętności złożone o charakterze problemowym. Zaliczane są najczęściej do najwyższej kategorii celów nauczania.
d) Uczeń jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, bierze udział w zajęciach koła matematycznego.

Dobry/4/

a) Uczeń opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.
b) Rozumie treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. Rozumie treści istotne w matematyce.
c) Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z podręczników lub lekcji, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

Dostateczny/3/

a) Rozumie treści określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.
b) Rozumie treści łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania.
c) Rozwiązuje zadania schematyczne , typowe. Z pomocą nauczyciela dokonuje porównań, analizowania danych.
d) Dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela. Stosuje podstawową wiedzę w sytuacjach problemowych z pomocą nauczyciela.
e) Uczeń nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział na lekcji, przynosi na lekcje potrzebne materiały.

Dopuszczający/2/

a) Uczeń opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu matematyki. Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych, ale uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, nie zawsze odrabia prace domowe
b) Nie rozumie uogólnień i nie umie śledzić podstawowych rozumowań.
c) Uczeń ma problem w rozwiązywaniu zadań schematycznych, typowych.
d) Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce.
e) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.

Niedostateczny/1/

a) Uczeń wykazuje brak podstawowych wiadomości programowych.
b) Nie rozumie podstawowych wiadomości.
c) Nie umie stosować wiedzy w sytuacjach typowych. Nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o najmniejszym stopniu trudności.
d) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych.
e) Uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy.


3) Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie:

a) pisemnej :
- prace klasowe
- sprawdziany (testy)
- kartkówki
- prace domowe
-rozwiązywanie trudnych, nietypowych zadań i tzw. „zadań dla chętnych”, czyli zadań dodatkowych
-przygotowanie pomocy(materiałów) typu: modele, plansze itd.
- udział w konkursach

b) ustnej:
- odpowiedzi uczniów
- aktywność uczniów na lekcji:
przygotowanie do lekcji, udział w lekcji – ocenianie w skali 1 do 6 lub plusami:
5 plusów – bdb
4 plusy – db
3 plusy – dst (na życzenie ucznia)
praca w grupach
zaangażowanie w pogłębianie wiedzy matematycznej
brak przygotowania do lekcji tj. brak zeszytu, ćwiczeń, książki, przyborów itd.
- ocena ndst wystawiona ołówkiem z możliwością anulowania o ile uczeń sam zgłosi się do nauczyciela zaraz na następnej lekcji i przedstawi braki
-zaangażowanie i wysiłek włożony w prace na lekcji, pełnienie funkcji lidera w grupie oraz funkcji asystenta nauczyciela
- aktywność uczniów poza zajęciami obowiązkowymi:
-udział i znaczne sukcesy w konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem ocen 4, 5 i 6
-aktywny udział w pracach koła matematycznego
- „cicha” aktywność – tj. chęć zdobycia wiedzy i umiejętności, wysoka frekwencja na lekcji, sumienność, pracowitość, pomimo nie sprostania ustalonym wymaganiom na daną ocenę, uczeń taką ocenę może otrzymać.
c) za podpowiedź(podczas odpowiedzi ustnej), uczeń otrzymuje ocenę ndst do dziennika wpisaną ołówkiem

3) Zasady organizowania i oceniania prac ucznia na lekcji matematyki

a) Praca klasowa podsumowująca dział programowy - jest formą sprawdzenia wiedzy z wyznaczonej partii materiału, trwa 1 godzinę lekcyjną(45 minut), i jest obowiązkowa dla ucznia
-o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika a uczniowie zapisują tę informację w zeszytach
-pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca
-uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
-punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali:
celujący powyżej 100%
100 % – 91 % - bardo dobry
90 % - 75 % - dobry
74 % - 51 % - dostateczny
50% – 31 % - dopuszczający
30 % - 0 % - niedostateczny
-oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym
-uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania z pracy klasowej na ocenę bdb i bezbłędnie rozwiąże dodatkowe zadanie może otrzymać ocenę celującą, pod warunkiem, że rozwiązania zadań obowiązkowych zostały ocenione na bdb
-uczeń, który rozwiąże bezbłędnie wszystkie zadania i niektóre z nich rozwiąże w sposób niekonwencjonalny- otrzyma ocenę celującą
b) Sprawdzian- jest formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z kilku lekcji wprowadzających nowy materiał i jest zapowiadany przez nauczyciela z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem
-sprawdzian trwa do 1 godziny lekcyjnej
-uczeń, który rozwiąże bezbłędnie wszystkie zadania, a niektóre z nich rozwiąże w sposób niekonwencjonalny- otrzyma ocenę celującą
-oceny ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym

c) Kartkówka- obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1-3 ostatnich lekcji trwa 10 – 15 minut
-kartkówka nie musi być zapowiadana (ocena z kartkówki może być poprawiana
-oceny z kartkówek wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem zielonym

d) Prace domowe – na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane.
Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od:
-sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie)
-jakości rozwiązania
-estetyki rozwiązania
W celu zapewnienia sprawnej kontroli ilościowej prac domowych i zapewnienia systematycznego ich odrabiania nauczyciel może wystawić ocenę:
-niedostateczną za brak pracy domowej o ile uczeń nie zgłosi o jej braku lub ściąganie pracy domowej
-za popełnienie oszustwa w informacji o zadaniu domowym wprost w rozmowie z nauczycielem -uczeń może otrzymać ocenę ndst wystawioną w dzienniku i traktowane jest to jako poważne wykroczenie niegodne postawy ucznia

e)Zeszyt ucznia- ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych.
-Braki i błędy w notatkach z lekcji, nie poprawione błędy w rozwiązaniach zadań przedstawionych na tablicy nie uzupełnione w całości w ciągu tygodnia równoznaczne są z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
-Braki pracy domowej, których nie stwierdzono wcześniej są równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
-Notoryczne wykonywanie rysunków bez użycia przyrządów geometrycznych równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
-Zeszyt ucznia może podwyższyć ocenę z odpowiedzi ustnej ucznia, jeśli jest prowadzony bez zastrzeżeń.
f) Prace długoterminowe – 1 na semestr

g) Prace dodatkowe – w ustalonym czasie

Sposoby poprawiania prac pisemnych:

-uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac pisemnych (niższą od bdb) w ciągu 2 tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela
-uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem
-uczeń poprawia tylko raz daną pracę pisemną a pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla ucznia
-nauczyciel matematyki może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia dowolnej liczby ocen z pracy pisemnej jeśli:
-uczeń systematycznie uczęszcza na lekcje
-wykonuje polecenia nauczyciela
-bierze aktywny udział na lekcji na miarę swoich możliwości
> uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się innym traci możliwość poprawiania oceny
> zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej(nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem punktów karnych
> uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy pisemnej tj. pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą- traci prawo do poprawy
> ściąganie na pracy pisemnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność równoznaczna jest z otrzymaniem 0 punktów bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym terminie
> pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
> jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy pisemnej, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej(na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu)
> sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca semestru

5) Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej

a) przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy
ucznia
b) oceny semestralne (roczne) z matematyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie
c) informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) z matematyki przekazuje wychowawca klasy rodzicom na 1 tydzień przez Radą klasyfikacyjną na podstawie zapisu w dzienniku
d) informacja o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom nie później niż na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie notatki w dzienniku szkolnym wypełnionej przez nauczyciela matematyki
e) ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel matematyki najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem kwalifikacyjnej rady pedagogicznej i przekazuje informację o ocenie uczniowi
f) jeśli w ciągu semestru uczeń nie próbuje poprawić żadnej oceny cząstkowej oraz oceny ze sprawdzianów i prac klasowych (najmniej dwie) traci prawo do poprawienia przewidywanej oceny semestralnej (rocznej)

6) Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych następuje zgodnie ze SSO opracowanym w oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 07.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.
Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem preferencji ocen z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.

7) Uczeń dyslektyczny i z dostosowaniem wymagań edukacyjnych jest oceniany z uwzględnieniem wymagań opracowywanych przez PPP

8) Zasady klasyfikowania laureatów konkursów matematycznych określa się następująco:

-finalista konkursu z matematyki-etap wojewódzki-otrzymuje ocenę celującą na koniec roku
finalista etapu okręgowego-otrzymuje cząstkową ocenę celującą
-uczeń, który w konkursie matematycznym „Kangur” otrzymał nagrodę z notą bardzo dobry lub dobry-uzyskuje cząstkową ocenę celującą


ROZDZIAŁ III: Formy informowania rodziców

1) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca września informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych:
-sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

2) Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji matematyki nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez:
zapisy w:
- zeszycie uwag
- zeszycie przedmiotowym
-w dzienniku lekcyjnym
konsultacje indywidualne z rodzicami:
-na bieżąco(rodzic zostaje wezwany do szkoły)
-w dniu otwartym
-na zebraniach klasowych
wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach

ROZDZIAŁ IV: System kar i nagród

Nagrody:
-za szczególne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, mimo niespełnienia wymagań na daną ocenę (dopuszczający) uczeń taką ocenę otrzymuje
-pochwała na forum klasy, szkoły (apelu)
-nagrody rzeczowe i dyplomy za osiągnięcia w konkursach matematycznych

Kary:
-upomnienie przed klasą
-wezwanie rodziców
-za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji uczeń traci możliwość poprawiania oceny


ROZDZIAŁ V: Plany wynikowe nauczania

Są załącznikiem do Przedmiotowego Systemu Oceniania(PSO)

ROZDZIAŁ VI: Inne postanowienia

-Uczeń ma prawo do trzech nie przygotowań do lekcji w ciągu jednego semestru, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji(oprócz znaku -). Nie dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę.
-W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica(opiekuna) przed lekcją.
-Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej i do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole.
-Za odmowę pracy na lekcji(nie wykonywanie poleceń nauczyciela) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
-Jeśli uczeń będzie zawsze przygotowany do lekcji w ciągu semestru otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą.
-Do konkursu matematycznego może przystąpić każdy uczeń, który:
- w bieżącym roku szkolnym na koniec pierwszego semestru otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą
- otrzymał na koniec pierwszego semestru ocenę dobrą, ale systematycznie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego.

Opracowała Grażyna Milka - Sangho

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.