X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1843
Przesłano:

Scenariusz lekcji: "Wpływ człowieka na przyrodę"

Cel główny: Uczniowie poznają różne typy krajobrazów i przyczyny zmian w środowisku naturalnym.
Cele szczegółowe:
1) z zakresu wiadomości

a) zapamiętywanie wiadomości
o uczeń potrafi wymienić różne typy krajobrazów.
o Uczeń potrafi wymienić przyczyny zmian w środowisku naturalnym.

b) zrozumienie wiadomości
o Uczeń potrafi scharakteryzować poszczególne typy krajobrazów.
o
2 z zakresu umiejętności
c) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.
o Uczeń potrafi przyporządkować odpowiednią nazwę do właściwej ilustracji krajobrazu.
o Uczeń potrafi zaproponować przyczyny zmian w krajobrazie naturalnym.


d)stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

o Uczeń potrafi

Metody pracy: pogadanka, praca z książką i innymi źródłami informacji, wykład.

Środki dydaktyczne: podręcznik,

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne
Sprawdzenie listy obecności

- nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów w klasie i zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym
Podanie tematu lekcji
- nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy
Wprowadzenie do tematu lekcji. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę , której celem jest uświadomienie uczniom potrzeby ochrony środowiska naturalnego Ziemi.
Przypomnienie wiadomości z klasy IV składniki przyrody ożywionej i nieożywionej.
a) Nauczyciel wypisuje na tablicy różne składniki przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Zadaniem uczniów jest właściwe pogrupowanie składników.
Przyroda nieożywiona: POWIETRZE, WODA, SKORUPA ZIEMSKA,
Przyroda ożywiona: ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY, BAKTERIE, CZŁOWIEK

II Faza realizacyjna

1. Uczniowie na zasadzie pogadanki poznają różne typy krajobrazów.

a) Nauczyciel wywiesza na tablicy ilustracje różnych typów krajobrazów
Krajobraz rolniczy, krajobraz przemysłowy, krajobraz naturalny
b) Zadaniem uczniów jest właściwe podpisanie fotografii oraz wskazanie różnic .
c) Wypowiedzi uczniów zostają zapisane na tablicy. Nauczyciel dokonuje weryfikacji.

2. Uczniowie pracując w grupach poznają przyczyny zmian w środowisku.

a)Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na 6 grup 4-5 osobowych.
b)Uczniowie dokonują wyboru lidera grupy
c)Przed przystąpieniem do wykonywania zadania nauczyciel przypomina zasady pracy w grupach, rozdaje kolorowe flamastry oraz arkusze papieru.
d)Grupa I zapisuje trzy propozycje przyczyn zmian krajobrazu naturalnego na kartce i przekazuje „sąsiadom” po lewej stronie.
e)Każda kolejna grupa zapisuje trzy inne rozwiązania lub rozwija wcześniejsza odpowiedź.
f)Następuje 5-krotna wędrówka karki. Efektem jest otrzymanie 18 rozwiązań.
g)Po zakończeniu pracy w poszczególnych grupach nauczyciel wraz z uczniami dokonuje oceny rozwiązań wg ustalonych kryteriów.
h)Uczniowie wraz z nauczycielem wybierają 4 najlepsze rozwiązania, które zapisane na dużym arkuszu papieru zostają zawieszone na widocznym miejscu.

II Faza podsumowująca
1. Podsumowanie wiadomości z lekcji . Karta pracy dla ucznia podsumowująca lekcję. ( wzór dodany do konspektu)
2. Uczniowie proponują krótka notatkę z lekcji.
3. W tej części lekcji następuje samoocena pracy indywidualnej i zespołowej uczniów. Nauczyciel ocenia pracę uczniów po zasięgnięciu opinii pozostałych członków grupy, według wcześniej podanych kryteriów.
4. Zadanie pracy domowej:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.