X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18195
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego SP Nadarzyn

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Nowak

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593


§ 8 ust.2 pkt.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych a) Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
b) Udział w różnych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego
(w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych), WDN Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, notatki Według harmonogramu
2 Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów a) Konstruowanie przedmiotowego
systemu oceniania zgodnie z WSO
(nanoszenie korekt) Przedmiotowy system oceniania dla klasy 4,5.6 zgodny z nowa podstawa programową Wrzesień 2012
Wrzesień 2013
Wrzesień 2014
3 Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym a) Gromadzenie materiału i pomocy
dydaktycznych do własnego
księgozbioru.
b) Opracowywanie gazetek tematycznych
w pracowni matematycznej wspólnie
z uczniami .
c) Systematyczna ekspozycja prac uczniów
Pomoce dydaktyczne,
wywieszane na tablicach informacyjnych w sali prace uczniów klas IV-VI
zdjęcia gazetek klasowych, prac uczniów 2012/2013
2013/2014
4 Praca nad integracją klasy a) Organizowanie imprez klasowych
(andrzejki, mikołajki, wigilia, Dzień Dziecka, dyskoteki)
b) Współorganizacja Dnia Otwartego Szkoły
c) Organizacja wycieczki kilkudniowej dla klas VI
d) Organizacja, współorganizacja uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego ( teatr, muzeum, Centrum Kopernika, kino) Plan pracy wychowawcy klasy, zapisy w dzienniku lekcyjnym

Wystawa prac uczniów

Karta wycieczki i sprawozdanie

I, II, III rok stażu

I rok stażu

I, II, III rok stażu
Według harmonogramu imprez klasowych

5 Praca z uczniem zdolnym
i zainteresowanym matematyką a) Opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach o treściach matematycznych
b) Przygotowywanie dodatkowych prac
z poziomu wykraczającego dla wybranych uczniów
c) Dodatkowe prace domowe
Wyniki konkursów

Karty pracy I, II, III rok stażu

6 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów a) Dwa razy w roku w klasach IV-VI (tzn. po I i II semestrze) przeprowadzony sprawdzian wiedzy sprawdzający pięć kluczowych umiejętności Wyniki sprawdzianów I, II, III rok stażu

7
Otoczenie opieką dydaktyczną ucznia słabego
a) Spotkania indywidualne dla uczniów klasy VIb
b) Dodatkowe materiały dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia
c) Systematyczna współpraca
z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Notatki

Przykładowe materiały
I rok stażu
8 Współpraca z gazetą lokalną „Wiadomości Nadarzyńskie” a) Sprawozdanie z wydarzeń związanych
z aktywnością uczniów na terenie gminy,
w gminnym konkursie matematycznym
b) Akademia końcowo roczna klas szóstych
Artykuł
Regulamin konkursu
Wzór pisemnego konkursu
Program z dnia zakończenia roku szkolnego klas szóstych Raz w roku,
w trakcie trwania stażu
Czerwiec 2013 rok

9 Kronika klasowa a) Prowadzenie wraz z uczniami kroniki klasowej Kronika II, III rok stażu

10
Współpraca z rodzicami
a) Wymiana informacji e-mail
z rodzicami:
przypomnienia o
- zebraniach, konsultacjach
-imprezach szkolnych
-postępach w nauce (problemach) ich dzieci
I, II, III rok stażu

§ 8 ust.2 pkt.2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej a) Korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału, dyplomów, gazetek klasowych, konspektów techniką komputerową
b) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
c) Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw
d) Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów
e) Wykorzystanie do lekcji tablicy interaktywnej
f) W klasach VI przynajmniej dwa razy
w miesiącu przesyłanie próbnych sprawdzianów do rozwiązania jako praca domowa drogą elektroniczną
g) Wymiana doświadczeń i poglądów
z innymi nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: forum dyskusyjnego, portali społecznościowych, e-mail
h) Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń, wypełniania formularzy,...
i) Zmieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji o konkursach matematycznych
j) Opracowanie zestawu egzaminacyjnego na próbny sprawdzian dla uczniów klas VI i sprawdzianu dla klas V
Przykładowe sprawdziany, dyplomy, zdjęcia

Adres strony internetowej

Konspekt lekcji
Próbny sprawdzian

Adresy stron

Arkusze sprawdzianu z kartą odpowiedzi I, II, III rok stażu

Październik 2102

I, II, III rok stażu

2013/2014

2 Praca w zespole ds. analizowania sprawdzianów zewnętrznych a) opracowanie szczegółowe wyników sprawdzianu zewnętrznego uczniów szkoły podstawowej Sprawozdanie z wyników sprawdzianu wrzesień2012/2013
wrzesień2013/2014

§ 8 ust.2 pkt.3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Aktywna praca w zespole przedmiotowym i komisjach szkolnych a) Opracowanie harmonogramów tematyki spotkań zespołu matematyczno-informatycznego
b) Przedstawianie własnych spostrzeżeń
i refleksji po szkoleniach wewnątrzszkolnych
c) współorganizowanie posiedzeń zespołu matematyczno-informatycznego mającego na celu m.in. analizę programów nauczania, przygotowanie diagnoz, ...
Plan pracy zespołu I, II, III rok stażu

2 Dzielenie się swoją wiedzą
i umiejętnościami a) Przygotowanie i udostępnienie chętnym nauczycielom własnych opracowań, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych
b) Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
c) Wymiana doświadczeń z nauczycielami dotycząca zagadnień matematycznych
d) poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących, organizowanie lekcji
z ich wykorzystaniem
e) Prowadzenie spotkań z rodzicami mających na celu zapoznanie
z problemami i specyfiką szkoły, potrzebami uczniów, oraz prezentację osiągnięć
Scenariusze, karty pracy
Udostępnione materiały
w bibliotece
Scenariusz lekcji

Scenariusz I, II, III rok stażu

II semestr 2012
II semestr 2013

§ 8 ust.2 pkt.4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Opracowanie, wdrożenie
i realizacja programu wychowawczego w klasie VI „Nałogom mówimy STOP” Realizacja programu na lekcjach wychowawczych Zatwierdzony program Październik2012-czerwiec 2013
2 Opracowanie, wdrożenie
i realizacja planu pracy zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu klas VI ze szczególną uwagą na zadania tekstowe Realizacja programu na lekcjach matematyki Zatwierdzony plan, scenariusze lekcji, zapisy w dzienniku 2013/2014
3 Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego a) Organizacja imprez na terenie szkoły
we współpracy z Samorządem Szkolnym, b) Organizowanie akcji charytatywnych (Góra grosza, zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnymstawie)
Sprawozdanie

Podziękowanie
2012/2013

4
Aktywne pełnienie funkcji wychowawcy
a) indywidualne rozmowy z uczniami
i rodzicami
b) przeprowadzanie pogadanek na tematy które interesują uczniów
c) systematyczne śledzenie wyników edukacyjnych
d) ścisła współpraca z psychologiem i pedagogiem

Wpisy w dzienniku

notatki
I, II, III rok stażu

§ 8 ust.2 pkt.4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Promowanie szkoły, poprzez organizowanie konkursów szkolnych i gminnych a) Przygotowanie uczniów
b) Opracowanie regulaminu do szkolnego i gminnego konkursu matematycznego
c) Opracowanie zadań eliminacyjnych i konkursowych
d) Pozyskanie środków na nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Matematycznego w klasach IV – VI Regulamin, protokół, karty konkursowe

dyplomy I, II, III rok stażu
Marzec/kwiecień2013r, 2014r,2015r
2 Organizowanie i nieodpłatne prowadzenie zajęć matematycznych a) Prowadzenie zajęć matematycznych dla chętnych uczniów klas IV- V wymagających szczególnej opieki dydaktycznej notatki II/III rok stażu
3 Prowadzenie zajęć
w ramach pedagogizacji rodziców a) Poprowadzenie warsztatu zajęć poszerzających wiedzę rodziców na temat:
- ”Jak pomagać dziecku w nauce” Protokół zebrania II semestr 2012/2013

4
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
a)Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja
b)Aktywna współpraca z pedagogiem szkolnym
Plan wychowawczy

notatki
Wrzesień 2012r, 2013r, 2014r

§ 8 ust.2 pkt.4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Koordynowanie akcji zbierania w szkole plastikowych nakrętek a) włączenie się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek Podziękowania I, II, III rok stażu
2 Wykonywanie wraz
z Samorządem Szkolnym pamiątkowych ozdób świątecznych a) wykonanie ozdób świątecznych (bożonarodzeniowych) Raz w roku
3 Wolontariat a) Prowadzenie zajęć matematycznych w świetlicy przykościelnej „Tęcza” dla chętnych dzieci (np. pomoc w odrabianiu lekcji) Zaświadczenie kierownika świetlicy

(raz w tygodniu)
Jeden semestr

4
Współpraca z Policją i Strażą Pożarną a) Bezpieczeństwo p.poż - Jak się zachować w czasie pożaru?- spotkanie ze strażakiem
b) pogadanki z Policją na np: Jak zachować się wobec osób nieznajomych ? Co jest przestępstwem w pojęciu prawa?
Za co może być karany małoletni? Wpisy w dzienniku lekcyjnym
Raz w semestrze

5 Współpraca ze Służbą Zdrowia a) zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej np. Higiena wieku dorastania Wpisy w dzienniku lekcyjnym Raz w roku
5 Współpraca z kuratorem sadowym Systematyczna współpraca z kuratorem sprawującym nadzór nad wychowankami notatki 2012/2013

§ 8 ust.2 pkt.5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
a) Identyfikacja problemu.
b) Analiza zjawiska.
c) Wyciągnięcie wniosków Opis przypadku. Cały okres stażu
2 Współpraca z rodzicami a) rozmowy indywidualne, telefoniczne Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie trwania stażu ze względu na inne zadania mogące się pojawić w tym czasie oraz zmiany w prawie oświatowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.