X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Ewelina Słomczyńska
Okres Stażu: 2 lata, 9 miesięcy (1 września 2010 r. – 31 maja 2013 r.)
Imię i Nazwisko opiekuna stażu:

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 1.12.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zm.) Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Organizacji uroczystości apeli, imprez szkolnych
•organizacja na sportowo Dnia Dziecka
•organizacja Mikołajkowego Turnieju Sportowego (zawody o tytuł najlepszej klasy sportowej)
•współorganizator Integracyjnego Mitingu Lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa łódzkiego
3. Realizowanie zadań wychowawczych wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i obowiązków wychowawcy. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
4. Pełnienie funkcji koordynatora ścieżek edukacji prozdrowotnej dla gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
5. Realizator ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” promującego zasady zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną.
6. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problemami rodziny (samorząd lokalny, OSiR, PCPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Domy Dziecka). Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zgodnie z kalendarzem imprez, według potrzeb

Przez cały staż

W miarę potrzeb Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady

Kronika szkolna, notatki, zdjęcia, scenariusze uroczystości

Notatki, dziennik lekcyjny

Ścieżki edukacyjne

Program, scenariusz imprezy

Zapiski w zeszytach kontaktów, dziennikach lekcyjnych
Potwierdzenie
2. § 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
•uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – radach szkoleniowych,
warsztatach, kursach
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
a) Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.
b) Tworzenie bazy linków do stron www z materiałami dydaktycznymi
c) Studiowanie odpowiedniej lektury z zakresy dydaktyki, metodyki i wychowania
d) Wzbogacanie i konserwacja bazy sportowej szkoły
e) Wykonywanie pomocy i urządzeń do wychowania fizycznego Przez cały staż

Przez cały staż Potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy

Zaświadczenia, protokoły

Biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

Baza linków

Notatki, spisy lektur
3. § 7.1.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ( ustawa, rozporządzenia).
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły ( analiza wprowadzonych zmian w dokumentacji szkoły( statut, plan rozwoju szkoły, regulaminów, wso itp.)
Wrzesień 2010

Przez cały staż Baza linków, podręczna biblioteczka, notatki

Rejestr analizowanych dokumentów
4.§7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Współpraca z opiekunem stażu
a) zawarcie kontraktu.
b) przygotowanie planu rozwoju zawodowego
c) ustalenie terminów spotkań z opiekunem
d) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
e) udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli
f) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
g) określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a) opracowanie wymagań na poszczególne oceny z wychowania fizycznego
b) analiza i wybór programów nauczania w oparciu o program edukacyjny
c) ewaluacja własnych działań na podstawie ankiet
d) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, ocena ich skuteczności
e) Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, karty do samooceny ucznia.
f) Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.

Wrzesień 2010 r.

Raz na miesiąc

Dwa razy w półroczu

Koniec roku szkolnego

Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Maj-czerwiec co roku

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań
Arkusze hospitacyjne

Notatka, potwierdzenie udziału w lekcjach otwartych
Konspekt lekcji

PSO

Rozkłady materiałów

Ankiety, testy

Pomoce dydaktyczne
5.§7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Zapoznanie się ze stanem zdrowia uczniów grupy dyspanseryjnej, ograniczenia aktywności ruchowej
•przegląd kart zdrowia uczniów, współpraca z
pielęgniarką i lekarzem szkolnym.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, zawodnika. Pomoc uczniom z najuboższych rodzin
• zapoznanie się z aktami dzieci,
rozmowy z rodzicami
(opiekunami),wizyty w domach
rodzinnych wychowanków
• kontakty z pedagogiem
szkolnym, psychologiem,
pielęgniarka, wychowawcami
internatu, logopedą
3. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.
4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką, zachowaniem
5. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć popularyzujących wśród młodzieży taniec- koło taneczne
7. Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych, występów artystycznych.
8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących. Na bieżąco

Na bieżąco

Według potrzeb

Zgodnie z kalendarzem imprez

Raz w tygodniu

Według potrzeb

Na bieżąco Notatki

Wpisy do zeszytów kontaktów

Wpis do dziennika

Scenariusze uroczystości

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

6.§7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji 1. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy nauczyciela: korzystanie podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego z komputerowych programów edukacyjnych; prowadzenie plików dokumentujących osiągnięcia sportowe uczniów; korzystanie ze stron internetowych związanych ze sportem osób niepełnosprawnych; udział w życiu portali edukacyjnych.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. Przez cały staż Wykaz programów edukacyjnych

Opublikowany konspekt lekcji w serwisie edukacyjnym

Testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, dokumentacja

Konspekty

Dokumentacja
7. §7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Dbanie o zdrowie ucznia, jego sprawność fizyczną, aktywność ruchową i rekreację oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć tanecznych, zawodów sportowych.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
6. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno wychowawczych. Przez cały staż Notatki

Plan współpracy z rodzicami
8. § 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów, Plan Pracy Ośrodka).
2. Zapoznanie uczniów z WSO, systematyczne przypominanie
3. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły, analiza i określenie własnych zadań wynikających z roli nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela przedmiotu
4. Pełnienie funkcji wychowawcy:
•określenie zasad współpracy w grupie klasowej i szkolnej
•analiza postępów w nauce ucznia
•prowadzenie dokumentacji tj. arkusze obserwacji ucznia IPET, dzienniki lekcyjne, sprawozdania półroczne.
5. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP Wrzesień 2010 i przez cały okres stażu

Na bieżąco Dokumentacja

IPET, dziennik lekcyjny, sprawozdanie semestralne

Pełnienie dodatkowych funkcji, podejmowanie dodatkowych zadań:
• prowadzenie kroniki sportowej szkoły, wyjścia i wyjazdy na zawody
W miarę potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.