X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17635
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego


Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.

I. Zgodnie z tym dokumentem celem oceniania jest:
– informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
– udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
– motywowanie do dalszych postępów w nauce,
– dostarczanie rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, a także specjalnych uzdolnieniach ucznia.

II. Kontrola osiągnięć uczniów:
- samokontrola i samoocena ucznia,
- ocena wewnątrzszkolna.

III. Funkcje oceny wewnątrzszkolnej:
Ocena wewnątrzszkolna ma oprócz funkcji klasyfikującej, spełnia również funkcję diagnostyczną (służy nauczycielowi i uczniom do analizy występujących deficytów) oraz wychowawczą (wspiera systematyczność ucznia, motywuje do pracy, a także uczy współodpowiedzialności za wyniki nauczania i uczenia się).

Ocenianie wewnątrzszkolne, a w ślad za nim przedmiotowy system oceniania:
– formułuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen cząstkowych, semestralnych i rocznych,
– formułuje kryteria oceniania bieżącego i ustalania ocen klasyfikacyjnych, według skali i w formach przyjętych w WSO.

IV. Obowiązująca skala ocen:
- niedostateczny (1)
- dopuszczający (2)
- dostateczny (3)
- dobry (4)
- bardzo dobry (5)
- celujący (6)

V. Oceny bieżące, semestralne, roczne:
Oceny semestralne i roczne ustala się po zrealizowaniu określonego modułu zaplanowanego na dany semestr lub rok nauki.
Oceny semestralne ustalane są na podstawie ocen cząstkowych, które otrzymał uczeń w czasie trwania semestru (roku). Uwzględnia się jednak ich wagę. Nie są one średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych, ale odzwierciedlają zakres sprawdzanego materiału i wagę poszczególnych problemów.

VI. Formy i techniki kontroli osiągnięć:

a) Rozumienie tekstu słuchanego:
- dopasowywanie ilustracji do usłyszanego tekstu,
- szeregowanie ilustracji zgodnie z treścią usłyszanego tekstu,
- dorysowywanie elementów na ilustracji zgodnie z tekstem,
- zadania typu prawda/fałsz,
- teksty z lukami,
- technika wielokrotnego wyboru,
- dokańczanie zdań,
-odpowiedzi na pytania.

b) Rozumienie tekstu czytanego:
- porządkowanie w logiczną całość fragmentów tekstu,
- wyszukiwanie kluczowych słów,
- odpowiedzi na pytania do tekstu,
- dopasowywanie tytułów do fragmentów tekstu,
- technika wielokrotnego wyboru,
- dopasowywanie pytań do odpowiedzi,
- uzupełnianie luk w tekście.

c) Mówienie:
- uzupełnianie ról w dialogach,
- tworzenie dialogu według schematu,
- reakcje na opisaną sytuację,
- formułowanie pytań do ilustracji,
- formułowanie odpowiedzi na pytania,
- tworzenie dialogów (według podanych informacji).

d) Pisanie:
- technika podpisywania ilustracji,
- wprowadzanie zmian w tekście zgodnie z poleceniem,
- dopisywanie początku/zakończenia tekstu,
- dyktando,
- pisanie według podanego schematu.

VII. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:

a) Prace pisemne:
- Testy,
- Sprawdziany,
- Kartkówki,
- Różne formy dyktand (np. uzupełnianie luk w wyrazach),
- Różnorodne formy prac pisemnych z przerobionego materiału (np. list, krótki opis, odpowiedzi na pytania, wypracowanie, opowiadanie).

b) Wypowiedzi ustne:
- Odpowiedzi na pytania,
- Tłumaczenie zdań,
- Tworzenie pytań,
- Różnorodne formy odpytywania z przerabianego na lekcjach słownictwa,
- Opis,
- Krótkie wypowiedzi na podany temat.

c) Aktywność na lekcji:
- Zgłaszanie się,
- Poprawność wypowiedzi,
- Zaangażowanie w toku zajęć,
- Pomysły, inicjatywa.

d) Prace domowe:
- Stopień samodzielności w wykonywanej pracy domowej,
- Poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym,
- Estetyka,
- Wkład pracy ucznia.

e)Zeszyt przedmiotowy:
- Staranne pismo,
- Estetyka,
- Zawartość zeszytu (kompletność notatek, prace domowe).

VIII. Kryteria oceniania wybranych form aktywności ucznia:
a) Odpowiedź ustna:
- Pełność (kompletność) wypowiedzi,
- Poprawność struktury gramatycznej,
- Dobór słownictwa,
- Intonacja i wymowa.

b) Konwersacja (dialog):
- Właściwe reagowanie w sytuacji dialogowej,
- Umiejętności radzenia sobie z problemami komunikacyjnymi (słownictwo, struktury gramatyczne, konstrukcje zdaniowe).

c) Praca w grupach:
- Współdziałanie w zespole,
- Przyjmowanie na siebie zadań i ról,
- Odpowiedzialność za efekty pracy zespołu,
- Aktywne słuchanie innych.

d) Zeszyt przedmiotowy:
- Regularność zapisów,
- Zadania domowe (prawidłowe wykonanie),
- Ogólna estetyka.

e) Przygotowanie do lekcji:
- Orientacja w bieżącym materiale,
- Posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych ucznia,
- Posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia.

f) Aktywność na lekcjach:
- Reakcje na polecenie nauczyciela,
- Inicjatywa (pytania, własne propozycje),
- Udział w dyskusji,
- Samodyscyplina.

g) Praca projektowa:
- Stopień zaangażowania w wykonanie projektu,
- Wykorzystanie różnych źródeł informacji,
- Dobór odpowiednich technik pracy,
- Estetyka wykonania projektu.

IX. Ocenie podlegają następujące elementy procesu nauczania:
1. Rozumienie tekstu słuchanego – ok. 20 %
2. Rozumienie tekstu czytanego – ok. 15 %,
3. Słownictwo i gramatyka – ok. 20 %,
4. Pisanie – ok. 15 %
5. Mówienie – ok. 15 %,
6. Realioznawstwo – ok. 15 %,

X. Planowane procentowe sprawdzanie wiedzy ucznia na podstawie wyników testu:

Podczas sprawdzania wiedzy za pomocą testów, które nie zawierają elementów realioznawstwa i nie sprawdzają umiejętność mówienia, ocenie podlegają następujące elementy procesu nauczania,:
1. Rozumienie tekstu słuchanego – ok. 25 %
2. Rozumienie tekstu czytanego – ok. 25 %,
3. Słownictwo i gramatyka – ok. 25 %,
4. Pisanie – ok. 25 %

Testy, zawierające elementy realioznawstwa oraz sprawdzające umiejętność mówienia:
1. Rozumienie tekstu słuchanego – ok. 20 %
2. Rozumienie tekstu czytanego – ok. 15 %,
3. Słownictwo i gramatyka – ok. 20 %,
4. Pisanie – ok. 15 %
5. Mówienie – ok. 15 %,
6. Realioznawstwo – ok. 15 %,

XI. Sposób ustalania oceny za sprawdziany i testy:

100% - 90% celujący (uczeń pisze na ocenę bdb test i wykonuje zadania dodatkowe)
100% - 90% bardzo dobry
90% - 81% dobry
80% - 51% dostateczny
50% - 31% dopuszczający
do 30% niedostateczny

XII. Umiejętności uczniów podlegające ocenianiu:

a) Rozumienie ze słuchu
b) Mówienie
c) Czytanie
d) Pisanie

XIII. Wymagania edukacyjne:

a) W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
- rozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych,
- rozumieć proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego, powoli i wyraźnie przez nauczyciela i reagować na nie,
- rozumieć globalnie sens informacji płynących z mediów i umieć wyszukać informacje szczegółowe,
- rozpoznawać rodzaje sytuacji komunikacyjnych,
- umieć przetworzyć usłyszany tekst i przekazać ustnie lub pisemnie informacje, pochodzące z niego,
- umieć domyślać się znaczenia wypowiedzi z kontekstu zdania.

b) W zakresie mówienia uczeń powinien:
- umieć zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi,
- umieć zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,
- znać zasady gramatyczne w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi,
- umieć wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżenia, upodobania i uczucia,
- umieć opisać ludzi, przedmioty i miejsca oraz czynności dnia codziennego,
- stosować odpowiednie środki językowe dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji,
- umieć wyrazić prośbę i podziękowanie,
- umieć inicjować i podtrzymywać prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, a także z jego pomocą,
- umieć poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego,
- umieć przetworzyć poznany tekst i przekazać ustnie informacje, pochodzące z niego.

c) W zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanie) uczeń powinien:
- rozumieć podstawowe napisy i ogłoszenia, ułatwiające orientacje w środowisku,
- umieć wyszukać w tekstach o określonych treściach, interesujące go informacje,
- rozumieć globalny sens prostych, adaptowanych tekstów,
- umieć domyślać się znaczenia wypowiedzi z kontekstu zdania,
- umieć przetworzyć przeczytany tekst i przekazać ustnie lub pisemnie informacje, pochodzące z niego.

d) W zakresie pisania uczeń powinien:
- umieć dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną forma wyrazu,
- umieć rozpoznać różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa,
- umieć prawidłowo odpisać krótki tekst,
- potrafić w formie pisemnej odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia,
- napisać krótki list inicjujący znajomość, kartkę z pozdrowieniami, wypełnić prosty formularz, a także umieć sporządzić krótką notatkę,
- umieć dokonać zapisu informacji, uzyskanych z tekstu słuchanego lub czytanego.
- umieć utworzyć kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru, opisujące ludzi, przedmioty i miejsca, czynności dnia codziennego oraz przedstawiające swoje upodobania i uczucia.

e) Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) Ja i moja rodzina

2) Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, części ciała, uczucia i emocje,
zainteresowania)

3) Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczenia w domu i ich wyposażenie,
bezpieczna droga do szkoły, znaki drogowe)

4) Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne)

5) Praca (popularne zawody)

6) Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przyjęcie urodzinowe, słownictwo
opisujące czas)

7) Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki)

8) Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie)

9) Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata)

10) Kultura (święta, obrzędy, zwyczaje)

11) Szeroko rozumiane elementy interkulturowe (miasta, znane postacie)

12) Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy)

13) Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna)

14) Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)XIV. Postanowienia ogólne:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze być nie przygotowany do lekcji.
Fakt ten nauczyciel zaznacza w dzienniku „Kropką”. Nie dotyczy to zapowiedzianych testów i prac pisemnych.
3. Każdy kolejny brak przygotowania do lekcji nauczyciel może odnotować w dzienniku lekcyjnym za pomocą oceny niedostatecznej.
4. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia lub inne materiały, wprowadzone przez nauczyciela jako pomoce lub środki dydaktyczne. Jeśli uczeń nie posiada w/w przyborów nauczyciel ma prawo ocenić negatywnie przygotowanie ucznia do lekcji.
5. Testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
6. Uczeń zna zakres wymaganego materiału, czas przeznaczony na napisanie sprawdzianu/testu oraz kryteria oceny. Testy/sprawdziany pisemne przy poleceniach zawierają informację o liczbie punktów, które można uzyskać za dane zadanie.
7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił test lub sprawdzian, pisze go w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela.
8. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o niej zapisana jest w dzienniku lekcyjnym.
9. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł wiedzy w czasie prac pisemnych może skutkować oceną niedostateczną.
10. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Nauczyciel ma prawo sprawdzić poziom opanowania materiału, podczas realizacji którego, uczeń był nieobecny.
11. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
12. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.
13. Ocena roczna jest oceną całościową. Przy wystawianiu oceny rocznej, bierze się pod uwagę ocenę za pierwszy semestr nauki.
14. Prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji. Rodzice maja prawo poprosić o wgląd do nich. Nauczyciel przechowuje testy i sprawdziany przez okres jednego semestru.
15. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z testów i sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od terminu oddania poprawionych prac.
16. Nauczyciel zobowiązuje się poprawić testy i sprawdziany w terminie dwóch tygodni od dnia ich napisania.
17. Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia uczniom proponowanych ocen z przedmiotu na koniec semestru/roku w terminie dwóch tygodni przed planowaną radą pedagogiczną.XV. Wymagania na ocenę:

OCENA NIEDOSTATECZNA (1):
Uczeń:
- nie rozumie poleceń nauczyciela,
- nie potrafi zrozumieć tekstu obcojęzycznego ze słuchu, ani pisanego nawet w 30%,
- nie potrafi w ogóle wypowiedzieć się bardzo prostymi zdaniami na określony temat,
- nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania nauczyciela,
- posiada bardzo duże braki w podstawowym słownictwie,
- nie potrafi napisać nawet kilku zdań na określony temat (Jeśli podejmuje próbę napisania ich, to ilość popełnionych błędów nie pozwala zrozumieć sensu wypowiedzi).

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2):
Uczeń:
- rozumie globalnie tekst słuchany,
- rozumie globalnie i częściowo selektywnie tekst pisany,
- potrafi powtórzyć prawidłowo zdanie,
- potrafi wypowiadać bardzo proste zdania,
- w wypowiadanych przez siebie zdaniach popełnia błędy, które często zakłócają komunikację,
- umie poprawnie odpisać test,
- potrafi powiedzieć wiersz na pamięć,
- potrafi zaśpiewać piosenkę,
- popełnia w napisanych przez siebie tekstach liczne błędy, można jednak zrozumieć ogólną intencję autora,
- potrafi przeczytać znany tekst,
- posiada niewielki zasób słownictwa,
- często nie rozumie poleceń nauczyciela,
- zna podstawowe reguły gramatyczne,
- potrafi poprawnie wymawiać większość głosek,
- zna zasady poprawnej wymowy,
- poprawność prac kontrolnych wynosi przynajmniej 31%.

OCENA DOSTATECZNA (3):
Uczeń:
- rozumie globalnie i częściowo selektywnie tekst słuchany,
- rozumie globalnie i częściowo selektywnie tekst pisany,
- potrafi wypowiadać się prostymi zdaniami, w których popełnia błędy,
- pisze samodzielnie prosty tekst, który zawiera błędy gramatyczne,
- potrafi przeczytać zrozumiale prawie każdy tekst,
- posiada duży zakres słownictwa,
- zna podstawowe zasady gramatyczne i potrafi je stosować,
- potrafi poprawnie wymawiać większość głosek,
- poprawność prac kontrolnych wynosi przynajmniej 51%.

OCENA DOBRA (4):
Uczeń:
- rozumie globalnie, selektywnie i częściowo szczegółowo tekst słuchany i pisany,
- potrafi wypowiadać się dłuższymi zdaniami,
- w wypowiedziach popełnia dużo drobnych błędów, które nie zakłócają jednak możliwości zrozumienia,
- rozumie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela,
- potrafi poprawnie czytać,
- czyta tekst ze zrozumieniem,
- potrafi napisać krótki tekst, buduje proste zdania, popełnia dość dużo drobnych błędów, które jednak nie zakłócają sensu wypowiedzi,
- posiada dość duży zakres słownictwa,
- zna zasady gramatyki, poznane na lekcjach,
- zna poprawną wymowę głosek,
- poprawność prac kontrolnych wynosi przynajmniej 81%.
OCENA BARDZO DOBRA (5):
Uczeń:
- rozumie globalnie, selektywnie i częściowo szczegółowo tekst słuchany i pisany,
- potrafi wypowiadać się dłuższymi zdaniami,
- poprawnie reaguje na pytania rozmówcy,
- rozumie polecenia nauczyciela i wypowiedzi nauczyciela,
- samodzielnie i prawie bezbłędnie pisze dłuższe teksty,
- potrafi poprawnie przeczytać każdy tekst,
- czyta każdy tekst ze zrozumieniem,
- posiada duży zasób słownictwa,
- zna zasady gramatyki, poznane na lekcjach i potrafi je stosować,
- umie poprawnie wymawiać wszystkie głoski,
- poprawność prac kontrolnych wynosi przynajmniej 90%

OCENA CELUJĄCA (6):
Uczeń:
- rozumie bez problemu tekst słuchany i pisany: globalnie, selektywnie i szczegółowo,
- potrafi wypowiadać się w sposób płynny dłuższymi zdaniami,
- wypowiada się swobodnie, także bez przygotowania,
- sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji,
- prawidłowo reaguje językowo napytania rozmówcy,
- rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela,
- samodzielnie i bezbłędnie pisze dłuższe teksty,
- potrafi poprawnie przeczytać każdy tekst,
- czyta teksty ze zrozumieniem,
- posiada bardzo szeroki zakres słownictwa, wykraczający poza program nauczania danej klasy,
- zna wszystkie zasady gramatyki, poznane na lekcjach i potrafi je stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
- nie ma problemów z wymową,
- ma dużą wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych,
- pisze na ocenę bardzo dobrą prace kontrolne,
- wykonuje zadania dodatkowe.

Opracowała: mgr Adrianna Kiona

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.