X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17544
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECHLEWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr MILENY WELTROWSKIEJ

AKTY PRAWNE

- Z dnia 26 stycznia 1982 r.(rozdział 3a, awans zawodowy nauczyciela)

- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

- Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. Zmieniających roporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i informatyki
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.
WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, techniki i informatyki w Zespole Szkół w Przechlewie. Posiadam ośmioletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

&8 UST.2 PKT.1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela (rozdział 3a), Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego, przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
IX 2010
Wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.
2.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
Przeanalizowanie dokumentów szkoły: statutu, planu pracy szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania
IX 2010
Zapoznanie uczniów z programem wychowawczym
WSO, Statutem Szkoły,posiadanie bieżących informacji.
3.
Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z Samorządem Szkolnym
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen) zgodnie z przepisami.
Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z Samorządem Szkolnym biblioteką szkolną i świetlicą szkolną.
cały staż
Dokumentacja szkolna
4.
Współudział w opiece nad salami, w których odbywa się nauka techniki, informatyki, magazynkiem sportowym
Gromadzenie materiałów dydaktycznych typu: plansze, znaki drogowe, plakaty
Przygotowanie gazetek tematycznych

cały staż
Dokumentacja fotograficzna
5.
Działania na rzecz szkoły i środowiska
Organizowanie konkursów:
Szkolny konkurs BRD
Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną wykonaną w programie Paint
Szkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną w programie Power Point
Szkolny Konkurs dla klas V na najciekawszą postać świąteczną wykonaną metodą łączenia różnych materiałów
Szkolny konkurs dla klas V na najlepszą piramidę żywieniową

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach BRD
Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.
Prowadzenie zajęć nauki pływania.
Szerzenie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Propagowanie bezpieczeństwa nad wodą i zachęcanie do udziału w kursach na Ratownika Młodszego WOPR.

cały staż
Regulaminy, scenariusze, potwierdzenia, dyplomy, podziękowania.

6.
Doskonalenie metod i form pracy

Udział w kursach doskonalących, warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych
Współpraca z nauczycielami w mojej szkole i poza nią
Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego w Konarzynach, Rzeczenicy.
Korzystanie z zasobów bibliotek pedagogicznych oraz powiększenie własnej biblioteczki pedagogicznej. Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
Gromadzenie materiałów i informacji w wyniku prywatnych poszukiwań i kontaktów z nauczycielami pracującymi w różnych innych typach placówek oświatowych
Bieżące studiowanie publikacji w Internecie
Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

Cały staż
Zaświadczenia, materiały,
spis literatury, testy, ankiety, konspekty zajęć
7.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Stały kontakt z wydawnictwami w celu uzyskania pomocy dydaktycznych.
cały staż
Zaświadczenia

&8 UST.2 PKT. 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Stosowanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu dostępnych technik komputerowych
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
Opracowanie dla potrzeb własnych, szkoły i środowiska dyplomów, komunikatów, zaproszeń, tabeli rozgrywek.
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
Praca dydaktyczna z uczniami na zajęciach przedmiotowych z wykorzystaniem komputera i internetu.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.
Przygotowanie testów, na kartę rowerową.

Cały staż
Scenariusze lekcji, ankiety, tabele,testy zaproszenia, dyplomy.
2.
Stosowanie i wykorzystanie Internetu

Kontakt elektroniczny z nauczycielami w kraju.
Wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
Gromadzenie i zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej materiałów dotyczących życia sportowego szkoły we współpracy z nauczycielem prowadzącym stronę.

Cały staż
Potwierdzenie nauczyciela informatyki.
Opis.
3.
Opracowywanie informacji dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego.

Opracowanie i umieszczenie planu rozwoju w Internecie.

Okres trwania stażu

Plan rozwoju zawodowego,
potwierdzenie publikacji.

&8 UST.2 PKT.3
UMIEJETNOSĆ DZIELENIA SIĘ SWOJA WIEDZĄ I DOSWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘC DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz ich promocja.

Prowadzenie zajęć otwartych w celu wymiany doświadczeń
Pomoc nauczycielom stażystom , nauczycielom kontraktowym, wychowawcom.
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach WDN (dla nauczycieli wych. Fizycznego).
Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego.
Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów wynikowych.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- działania interdyscyplinarne.

Okres trwania stażu

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze lekcji,
protokół, materiały szkoleniowe, lista obecności.


Notatki ze spotkań, potwierdzenia odbytych spotkań, materiały poglądowe.


Materiały w formie elektronicznej, poglądowe wydruki danych opracowań.

&8 UST.2 PKT. 4A
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH.


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Opracowanie i wdrożenie programu nauczania pływania lub piłki ręcznej w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych (w zależności od zapotrzebowania szkoły)
Okres trwania stażu

Opis i analiza
2.
Współpraca z rodzicami uczniów
Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze
Okres trwania stażu

Notatki ze spotkań, potwierdzenie pedagoga szkolnego

&8 UST.2 PKT. 4C
PORZESZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Praca z uczniem zdolnym i przygotowanie do konkursów
Przygotowanie dodatkowych ćwiczeń dla uczniów chcących poszerzyć swoją znajomość przepisów ruchu drogowego

Przygotowanie uczniów do konkursu BRD
Okres trwania stażu
Testy – dodatkowe ćwiczenia, zaświadczenia o udziale uczniów w konkursach, podziękowania.
2.
Prowadzenie zajęć dodatkowych
Zajęcia rekreacyjno- sportowych z zespołowych gier sportowych
Okres trwania stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
3.
Organizowanie i współorg. uroczystości szkolnych oraz wycieczek
Organizowanie i przygotowanie apeli.
Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
Współorganizacja Dni Unii Europejskiej

Okres trwania stażu
Opisy, dokumentacja fotograficzna.
4.
Organizowanie zawodów sportowych
Prowadzenie szkolnych rozgrywek sportowych np.: ,,Mikołajkowy turniej Piłki Ręcznej” i innych.
Współorganizowanie rozgrywek sportowych na szczeblu szkolnym i powiatowym
Organizacja zawodów klasowych i międzyklasowych.
Opieka nad drużynami podczas zawodów sportowych.
Okres trwania stażu
Dyplomy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
5.
Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów, Rozmowy z prawnymi opiekunami. Organizowanie pomocy.
Okres trwania stażu
Potwierdzenie ze spotkań z wychowawcami klas.

&8 UST.2 PKT. 4E
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYM OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami
Współpraca z Biblioteką Gminną w Przechlewie.
Kontakt z biblioteką szkolną.
Współpraca z UKS im. Ireny Szewińskiej w Sąpolnie oraz UKS im. Janusz Kusocińskiego w Przechlewie.
Współpraca z lokalnym klubem sportowym LKS „Prime Food Brda” Przechlewo
Współpraca z przechlewską policją.
Współpraca z oddziałem WOPR w Słupsku.
Współpraca z lokalnymi klubami i związkami:
- PCK Klub Honorowych Dawców Krwi w Przechlewie,
- PZERiI Zarządem Rejonowym w Przechlewie
- Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gdańsku Gminnym kołem Pszczelarzy w Przechlewie.
Współpraca z Ratownikiem Medycznym z Mysłowic.
Okres trwania stażu
Zaświadczenia.
2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym

Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym
Okres trwania stażu.
Zaświadczenia.
3.
Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę
Sprzątanie Świata i inne.

Okres trwania stażu.
Zaświadczenia

&8 UST.2 PKT. 5
UMIEJETNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza dwóch przypadków. Zdiagnozowanie wybranych problemów , ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków.
Okres trwania stażu
Opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.