X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17542
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury i wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
IX 2012r. • wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, określającego warunki współpracy i zasady komunikowania się.
IX 2012r.

• ustalenie zasad współpracy
• kontrakt
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji:
- zaświadczenia
- świadectwa
- scenariusze
- programy
- karty pracy cały okres stażu • zgromadzona dokumentacja
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych. • Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; kursy, warsztaty, konferencje- podnoszące kompetencje, doskonalące wiedzę i umiejętności.
• Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
cały okres stażu

cały okres stażu • zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach, udziałach
w konferencjach i stażach
• potwierdzenie udziału
w zajęciach
• notatki, recenzje z przeczytanych lektur

5.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce wpływające na jakość
i efektywność prowadzonych zajęć. • Systematyczne nabywanie nowych pomocy terapeutycznych wpływających na atrakcyjność i efektywność zajęć (produkty i urządzenia do stymulacji układów zmysłowych oraz pomoce do rozwijania sprawności motorycznych i poznawczych). w okresie całego stażu

• pomoce dydaktyczne, karty ćwiczeń

6. Analiza i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Samoocena pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i zaleceń opiekuna stażu.
• Dokonywanie stosownych korekt. cały okres stażu

• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• propozycja oceny stażu wystawiona przez opiekuna stażu
• opracowane IPR

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności w zakresie rozpoznawania najważniejszych potrzeb, możliwości i ograniczeń ucznia. • Rozmowy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcą klasy, analiza orzeczeń PPP,
• Systematyczna i ścisła współpraca z zespołem do spraw integracyjnych
• Wymiana istotnych informacji dotyczących ucznia
• z kadrą pedagogiczną, psychologiem i pedagogiem szkolnym.
• Obserwacja uczniów. na bieżąco
w zależności od potrzeb • karty obserwacji
• notatki
2. Planowanie indywidualnej pracy rewalidacyjnej
z uczniem. • Systematyczna i aktywna praca w zespole do spraw integracyjnych, opracowywanie/ wyznaczanie wspólnych celów kluczowych na okres ustalony na spotkaniu zespołu.
• Analiza orzeczeń PPP, rozmowy z rodzicami, wychowawcą klasy,
• Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych (IPR) w oparciu o zdobyte informacje.
wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny oraz
w zależności od potrzeb. • określone cele kluczowe dla poszczególnych uczniów
• opracowane IPR
• zapisy w dziennikach

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizowanie pracy przy wykorzystaniu technologii komputerowej
i informacyjnej. • Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych; IPR, konspekty, rebusy, krzyżówki, zgadywanki.
• Korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji z kadrą pedagogiczną, opiekunem stażu (przekazywanie istotnych informacji, planów pracy drogą internetową.)
• Korzystanie z Platformy Edukacyjnej podczas zajęć cały okres stażu

• prezentacje multimedialne
• IPR
• konspekty
• zapisy w dzienniku
2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. • Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela. cały okres stażu

• teczka „Awans zawodowy”
3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• Umieszczenie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych. rok szkolny 2012/2013

cały okres stażu • strona internetowa (wydruki)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych związanych z pracą
w szkole masowej z oddziałami integracyjnymi . • Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
cały okres stażu
wg potrzeb • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. • Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej do zajęć rewalidacyjnych i oddziaływań wychowawczych
• Pogłębianie wiedzy na temat: metod i technik aktywizujących, metod pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych, strategii rozwiązywania problemów wychowawczych. cały okres stażu
(na bieżąco)

• notatki z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych.
• Udział w Radach Pedagogicznych.
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami.
• Wypełnianie dokumentacji szkolnej.
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.
• Rozpoznanie sytuacji uczniów. na bieżąco

• lista obecności
• dokumentacja szkolna
4. Przygotowywanie Indywidualnych Programów Rewalidacyjnych (IPR). • Opracowanie IPR dla każdego ucznia. IX 2012 • opracowane IPR

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego. • Analiza ustaw, rozporządzeń, Karty Nauczyciela
w zakresie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz zadań jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel.
• Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących: kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowani cały okres stażu

• biblioteczka własna

2. Znajomość przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej.

• Zapoznanie się z:
- Prawami i obowiązkami ucznia
- Konwencją o Prawach Dziecka
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 07 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. w trakcie stażu

• zgromadzona dokumentacja
3. Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkolną. • Poznanie przepisów regulujących nauczanie dzieci
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
• Zapoznanie się z dokumentacją szkolną.
w trakcie stażu • notatka dotycząca najważniejszych wskazań w oparciu o przepisy
• dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.